BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zamówieniu

dot. kredytu długoterminowego
Nowa strona 1

Numer ogłoszenia: 130459 - 2007; data zamieszczenia w BZP: 31.07.2007

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Or.3432/8/07

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Piszu, pl. Daszyńskiego 7, 12-200 Pisz, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4233505, fax 087 4233505.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.pisz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest usługa bankowa związana z udzieleniem przez bank długoterminowego kredytu w wysokości 854.054zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące pięćdziesiąt cztery zł 00/100), z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego budynków Zespołu Szkół Nr 1 w Piszu przy ul. Młodzieżowej 26, stanowiącego wydatek nie znajdujący pokrycia w planowanych dochodach budżetu powiatu na 2007r.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa bankowa związana z udzieleniem przez bank długoterminowego kredytu w wysokości 854.054zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące pięćdziesiąt cztery zł 00/100), z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego budynków Zespołu Szkół Nr 1 w Piszu przy ul. Młodzieżowej 26, stanowiącego wydatek nie znajdujący pokrycia w planowanych dochodach budżetu powiatu na 2007r.
CPV - 66.13.00.00-0 - usługi udzielania kredytu, - Okres spłaty rat kapitałowych - 5 lat, - Wykorzystanie kredytu
w formie bezgotówkowej, - Zamawiający oczekuje na oferty spełniające w pełni wymagania określone w niniejszym SIWZ oraz uwzględniające następujące wymogi: a) środki finansowe zostaną przekazane jednorazowo, na konto Zamawiającego nr 69 9364 0000 2002 0840 0015 0001 w Banku Spółdzielczym Ruciane Nida oddział w Piszu do 14 września 2007r. b) karencja w spłacie rat kapitałowych do końca 2007r.; c) karencja w spłacie odsetek - brak; d) spłata kredytu następować będzie w równych ratach miesięcznych; e) termin spłaty odsetek - miesięcznie, ostatniego dnia miesiąca; f) ewentualna prowizja będzie zapłacona w dniu podpisania umowy; g) możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez pobrania opłat; h) do obliczenia odsetek w danym miesiącu będzie przyjmowana stawka WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego spłatę odsetek. W przypadku, gdy ww. dzień będzie dniem wolnym należy przyjąć wartość WIBOR 1M ustaloną kolejnego dnia roboczego. 5. Zamawiający dopuszcza zabezpieczenie kredytu w postaci weksla in blanco.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.13.00.00-0.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w miesiącach: 60.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM
I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

  • Informacja na temat wadium: - nie dotyczy.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1.1 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia stanowiącego załącznik SIWZ oraz zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; 1.2 posiadają niezbędną wiedzę
    i doświadczenie do wykonania zamówienia oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia stanowiącego załącznik do SIWZ; 1.3 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia stanowiącego załącznik do SIWZ. 1.4 nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2 pzp).
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:
    1. oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych [oświadczenie stanowi załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ]; 2 aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiat.pisz.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Siedziba Zamawiającego, pok. nr 3.

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
- nie dotyczy

IV 3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: - nie dotyczy

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
08.08.2007 godzina 10:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego, pok. nr 17..

IV.3.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
- nie dotyczy

 

STAROSTA PISKI

/-/ Andrzej Nowicki

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 31 lip 2007 11:48
Data opublikowania: wtorek, 31 lip 2007 11:55
Data przejścia do archiwum: czwartek, 9 sie 2007 08:23
Opublikował(a): Marzena Wójcik
Zaakceptował(a): Marzena Wójcik
Artykuł był czytany: 1345 razy