BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane
Zamawiający:
Zespół Szkół Nr 1
12-230 Biała Piska; ul. Sienkiewicza 16
Telefon/ fax: (087) 4239024
e-mail: sekretariat@zsnr1bialapiska.pl

1. Przedmiot zamówienia oraz wielkość i zakres zamówienia:
Zamówienie dotyczy wykonania następujących robót:
a) roboty elewacyjne,
b) malowanie wewnętrzne,
c) posadzki w sali gimnastycznej,
Wspólny Słownik Zamówień CPV: 45442100-8 – roboty malarskie, 45432113-9- kładzenie parkietu
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - można uzyskać nieodpłatnie w kancelarii Zespołu Szkół Nr 1 w Białej Piskiej, ul. Sienkiewicza 16, od poniedziałku do piątku w godz.7:30 – 15:00. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie SIWZ: www.bip.powiat.pisz.pl

3. Termin realizacji zamówienia - do 28 września 2007r.
4. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania
oceny spełniania tych warunków:
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2 pzp).
- mają do dyspozycji wykwalifikowany personel,
- posiadają zdolność finansową do wykonania przedmiotu zamówienia.
Ocena spełnia w/w warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

5. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
- oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1, art.24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- wykazu co najmniej 3 robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
- dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień budowlanych przez pracowników w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi wraz z zaświadczeniem o przynależności do izby inżynierów budownictwa.

6. Termin składania ofert - 01 sierpnia 2007 r. do godziny 10:00 .
7. Miejsce składania ofert – Zespół Szkół Nr 1 w Białej Piskiej, 12-230 Biała Piska,
ul, Sienkiewicza 16, kancelaria szkoły.

8. Termin otwarcia ofert - 01 sierpnia 2007 r. do godziny 10:10 .
9. Miejsce otwarcia ofert – Zespół Szkół Nr 1 w Białej Piskiej, 12-230 Biała Piska,
ul, Sienkiewicza 16, gabinet dyrektora szkoły.
10. Termin związania ofertą – 30 dni
11. Wadium – zamawiający nie żąda wnoszenia wadium.
12. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie – cena 100%

13. Oferty częściowe - zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
14. Oferty wariantowe - zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert wariantowych.

15. Aukcja elektroniczna - zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej ofert
z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

16. Umowy ramowe - zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

17. Dynamiczny system zakupów - zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.Ogłoszenie zamieszczono w BZP 11 lipca 2007r, nr ogłoszenia 116349-2007.

Biała Piska, 2007-07-11

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 11 lip 2007 10:45
Data opublikowania: środa, 11 lip 2007 11:34
Data przejścia do archiwum: piątek, 3 sie 2007 10:44
Opublikował(a): Wiktor Burzyński
Zaakceptował(a): Dariusz Charubin
Artykuł był czytany: 1732 razy