BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zamówieniu

Nowa strona 1

Pisz, dnia 4 maja 2007r.

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Nr Or.3432/5/07

 

 

Zamawiający: Zarząd Powiatu w Piszu

      adres: 12-200 Pisz, Pl. Daszyńskiego 7

telefon/fax.: (0-87) 423-35-05

 

rozpoczął procedurę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000€, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163).

 

1.   Przedmiot zamówienia - termomodernizacja budynków budynków Zespołu Szkół Nr 1 w Piszu, 12-200 Pisz,
ul. Młodzieżowa 26, objętych pozwoleniem na budowę nr WZB-7351/86/07 z dnia 19 kwietnia 2007r.

Prace obejmują:

1)       docieplenie ścian zewnętrznych (o pow. 1.896m2) metodą lekką-mokrą na bazie styropianu gr 12cm, w systemie TURBO lub równoważnym,

2)       docieplenie ścian zewnętrznych (o pow. 397m2)  piwnic metodą lekką mokrą na bazie styropianu gr 14cm, w systemie TURBO lub równoważnym,

3)       wykonanie nowych obróbek przyokapowych na całym obiekcie oraz fartuchów na murkach ogniowych sali gimnastycznej i łącznika,

4)       wymiana stolarki okiennej (o pow. 828,15m2) z zastosowaniem cztero lub pięciokomorowych profili PVC,

5)       wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej z zastosowaniem profili aluminiowych termoizolowanych – wyjście ewakuacyjne w elewacji północnej (o wym. 2,48x3,20 – 1szt.),

6)       wymiana luksferów na okna z częściowym zamurowaniem (pow. luksferów 22,14m2),

7)       wymiana okien (7szt.) z częściowym zamurowaniem,

8)       wymiana zaworów przy grzejnikach c.o. w ilości 206szt. (Ø1/2) na zawory termostatyczne, płukanie chemiczne sieci wewnętrznej oraz jej regulację hydrauliczną.

Szczegółowy zakres i sposób realizacji prac znajduje się w przedmiarze robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz projekcie budowlanym, które stanowią załącznik do SIWZ.

CPV –  45.45.30.00-7 – roboty remontowe i renowacyjne

2.   Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zostanie zamieszczona na stronie Zamawiającego: www.bip.powiat.pisz.pl

3.       Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowej.

4.       Zamawiający dopuszcza składanie ofert wspólnych.

5.       Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

6.       Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 20.000zł (słownie: dwadzieścia tysięcy zł 00/100).

7.       Kryteria oceny oferty: - cena za wykonanie zamówienia – 100%

                                                                najniższa cena brutto ofertowa

                                                                        cena oferty badanej         x 100pkt

 

7.   Termin związania ofertą – 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

8.   Termin realizacji zamówienia: od podpisania umowy do 30 sierpień 2007r.

9.       Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać u p. Marzeny Wójcik, w siedzibie Zamawiającego pok. 3, tel. (0 87) 423-35-05 wew. 24 . Cena za specyfikację – 50zł, płatne przelewem.

10.  Oferty należy składać do 6 czerwca 2007r. do godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego pok. nr 17.

11. Otwarcie ofert nastąpi 6 czerwca 2007r. o godzinie 1030 w siedzibie Zamawiającego pokój nr 3.

12. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposób dokonania oceny tych warunków.

      O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone
w art. 22 ust. 1 i nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

             W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

1.1  Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych [zawarte jest na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ].

1.2  Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

1.3  Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

1.4  Wykaz sprzętu przewidzianego do realizacji zlecenia. Szczegółowy wykaz sporządzony zostanie zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ;

1.5  Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania
o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadającym swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia. Wykonawca musi wykazać, w formie załącznika nr 5 do SIWZ, potwierdzonego referencjami uprzednich zamawiających, że zrealizował zamówienia odpowiadające przedmiotowi zamówienia.

1.6  Akceptacja warunków umowy (załącznik nr 6 do SIWZ).

1.7  Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień budowlanych przez pracowników do kierowania robotami budowlanymi wraz z zaświadczeniem o przynależności do izby inżynierów budownictwa – załącznik nr 3 do SIWZ.

1.8  Pełnomocnictwo do reprezentowania o ile ofertę składa pełnomocnik.

1.9 Firmy upadające lub w stanie likwidacji powinny dołączyć układ z wierzycielami, aby spełnić warunki udziału w postępowaniu.

13. Ocena spełnia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formularzem „spełnia – nie spełnia”, w oparciu  o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach.

14. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 4 maja 2007r.

 

 

 

P O D P I S  S T A R O S T Y

Andrzej Nowicki

 

 

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 4 maj 2007 16:44
Data opublikowania: piątek, 4 maj 2007 16:46
Data przejścia do archiwum: piątek, 8 cze 2007 11:20
Opublikował(a): Marzena Wójcik
Zaakceptował(a): Marzena Wójcik
Artykuł był czytany: 1814 razy