BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg nieograniczony PZD.II.342/ 3 / 2007

poniżej 60 000 euro
Nowa strona 1

 

 

                                                    

                                                   

                                          POWIATOWY  ZARZĄD  DRÓG  W   PISZU

                                                  UL.  CZERNIEWSKIEGO  6

                                                                  12-200  PISZ

 

        telefon :   (0-87) 423-28-07       fax :  (0-87) 423-24-22       e-mail :  parkwaypzd@hot.pl

                                                                 

          

rozpoczął  procedurę  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie przetargu  nieograniczonego 

 poniżej   60 000 euro, na  podstawie   art. 39 ustawy  z  dnia  29 stycznia  2004r. Prawo zamówień  publicznych 

( Dz.U. z 2006r  Nr 164, poz.1163 ) .

 

1.  Przedmiot  zamówienia :

 

               ZADANIE  NR  1    -  Dostawa  40 ton  mieszanki  mineralno – bitumicznej,

                                                  średnioziarnistej „ na zimno” /   workowanej  /

                                                  do wbudowania  w zmiennych  warunkach  atmosferycznych,

                                                  w  temp.  od  - 20oC   do  40oC.

             

                ZADANIE  NR  2    -  Dostawa  130 ton  emulsji  asfaltowej, kationowej,

                                                  szybkorozpadowej  do wykonywania remontów cząstkowych

                                                  z  przepompowaniem  do  zbiornika  ustawionego 

                                                  na  wys.2,5 m    

     CPV   -   28813700 - 1                                      

2Strona  internetowa , na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

     www.bip.powiat.pisz.pl 

     Na pisemny wniosek Wykonawcy – wersja papierowa. Można odebrać w siedzibie Zamawiającego

     lub za zaliczeniem pocztowym. 

3Zamawiający   dopuszcza   składanie  ofert  częściowych.

4.  Nie  dopuszcza się składania  ofert wariantowych.

5.  Termin  realizacji  zamówienia  :  1 rok od dnia podpisania umowy – sukcesywnie –

                                                       -  wg potrzeb PZD Pisz   / partiami po ca 10 ton  /

                                                               

      6.  O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy , którzy :   

     6.1 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

           ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;           

     6.2 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem  technicznym  

           i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia ;          

     6.3 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia :

     6.4 Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24

            ust. 1 i  ust. 2 ustawy Pzp

     Ocena spełnienia  w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą  „spełnia – niespełnia ”,

     w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach załączonych do oferty.

 

7.  Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu

     potwierdzenia  spełnienia  tych warunków :

     Dla potwierdzenia spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu  -  Wykonawcy winni 

     przedłożyć niżej wymienione dokumenty :

7.1   Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp ,

     7.2  Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

     działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub   

     zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż

     6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ;

7.3 Wykaz personelu kierowniczego Wykonawcy odpowiedzialnego za realizację zamówienia;

 

8.  Zamawiający  nie  wymaga  wniesienia  wadium.

9.  Kryteria  oceny  ofert:              -  cena  brutto   -  100 %

10Oferty należy składać do dnia  01.03. 2007r do godz.1100 w siedzibie Zamawiającego, pok.nr 5

11. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie  Zamawiającego  w  dniu  01.03. 2007r  o  godz. 1110.

12. Termin  związania  ofertą  wynosi  30 dni.

13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

14. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

15. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

16. Osobą  upoważnioną  do kontaktowania się z Wykonawcami  jest :

      Lucyna Elżbieta Balicka  -  tel. (0-87) 423 28 07 

                                                                                                   

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 21 lut 2007 12:18
Data opublikowania: środa, 21 lut 2007 12:26
Data przejścia do archiwum: piątek, 2 mar 2007 10:23
Opublikował(a): Elżbieta Balicka
Zaakceptował(a): Leszek Skolimowski
Artykuł był czytany: 1748 razy