BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg nieograniczony PZD.II.342/1/2007

o wartości poniżej 6 000 euro
Nowa strona 1

PZD.II.342/ 1 / 2007                                                                                      Pisz , dnia   09.02.2007r.

 

                                                    

                                                   

                                          POWIATOWY  ZARZĄD  DRÓG  W   PISZU

                                                  UL.  CZERNIEWSKIEGO  6

                                                                  12-200  PISZ

 

        telefon :   (0-87) 423-28-07       fax :  (0-87) 423-24-22       e-mail :  parkwaypzd@hot.pl

 

                                                               

          

rozpoczął  procedurę  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie przetargu  nieograniczonego  poniżej    6 000 euro    w  zakresie  ubezpieczeń .

 

1.  Przedmiot  zamówienia : 

     ZADANIE  NR 1  -    I.   Ubezpieczenia  komunikacyjne  pojazdów :  OC,AC,NW

                                      II.  Ubezpieczenie  mienia :  - od ognia i innych zdarzeń losowych

                                                                                     - od kradzieży z włamaniem i rabunku

     ZADANIE  NR  2  -   Ubezpieczenie sieci dróg powiatowych powiatu piskiego

     CPV  -   66337100-2,  66336000-4,  66331000-9,  66337300-4

2Strona  internetowa , na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

     www.bip.powiat.pisz.pl 

     Na pisemny wniosek Wykonawcy – wersja papierowa. Można odebrać w siedzibie Zamawiającego

     lub za zaliczeniem pocztowym. 

3Zamawiający   dopuszcza   składanie  ofert  częściowych .

4.  Zamawiający nie dopuszcza  składania  ofert  wariantowych.

5. Termin  realizacji  zamówienia  : 1 rok od  dnia  podpisania  umowy.

      6.  O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy , którzy :

    6. 1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24

            ust. 1 i  ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych  

    6.2. Spełniają  warunki  określone w art. 22 ust.1 pkt 1-3  ustawy Pzp

          6.2.1 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

                   ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień ;

          6.2.2 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem  technicznym  

                   i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia ;

          6.2.3  znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

7.  Zamawiający  nie  wymaga  wniesienia  wadium.

8.  Kryteria  oceny  ofert:              -  cena  brutto   -  100 %

9Oferty należy składać do dnia 16 .02. 2007r do godz.1000 w siedzibie Zamawiającego, pok.nr 5.

10. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie  Zamawiającego  w  dniu  16.02. 2007r  o  godz. 1010.

11. Termin  związania  ofertą  wynosi  30 dni.

12. Osobą upoważnioną  do kontaktowania się z Wykonawcami jest  Lucyna Balicka

     –tel. (87) 423 28 07

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 9 lut 2007 14:01
Data opublikowania: piątek, 9 lut 2007 14:10
Data przejścia do archiwum: wtorek, 20 lut 2007 08:21
Opublikował(a): Elżbieta Balicka
Zaakceptował(a): Leszek Skolimowski
Artykuł był czytany: 1781 razy