BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg nieograniczony poniżej 60.000euro

Nowa strona 1

Pisz, dnia 18 grudnia 2006r.

 

Ogłoszenie

o przetargu nieograniczonym

Nr Or.3432/9/2006

Zamawiający: Zarząd Powiatu w Piszu

      adres: 12-200 Pisz, Pl. Daszyńskiego 7

telefon/fax.: (0-87) 423-35-05 wew. 24

rozpoczął procedurę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60.000€, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163).

 

1.   Przedmiot zamówienia - usługa związana z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania  pn. „termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Nr 1 w Piszu przy ul. Młodzieżowej 26”. Dokumentacja techniczna powinna być wykonana na podstawie audytu energetycznego budynku dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Zespołu Szkół Nr 1 w Piszu. W dokumentacji należy uwzględnić wszystkie prace              nie ujęte w audycie, ale niezbędne do prawidłowego wykonania ww. inwestycji.

Zakres opracowania:

a)             projekt wykonawczy opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1133) – w ilości 3szt.;

b)             specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – w ilości 3 szt.;

c)             przedmiar robót – w ilości 3szt.;

d)             kosztorys inwestorski wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robot budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym – w ilości 2 szt.

2.       Strona internetowa, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiat.pisz.pl

3.       Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

4.       Termin realizacji zamówienia: 60 dni licząc od podpisania umowy.

5.        W przetargu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełnią warunki wynikające z art. 22 ust. 1 i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniają warunki zawarte w SIWZ

6.       W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, wymagane jest złożenie następujących oświadczeń i dokumentów:

a)   oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;

b)   aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

c)   aktualne zaświadczenie stwierdzające, że Wykonawca należy do Izby Budowlanej.

      Ocena spełnia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formularzem „spełnia – nie spełnia”,  w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach.

7.       Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

8.        Kryteria oceny oferty: - cena za wykonanie zamówienia – 100%

 

                                                            najniższa cena ofertowa

                                                                 cena oferty badanej        x 100pkt

 

9.       Oferty należy składać do 8 stycznia 2007r. do godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego pok. nr 17. Otwarcie ofert nastąpi 8 stycznia 2007r. o godzinie 1030 w siedzibie Zamawiającego pokój nr 3.

10.    Termin związania ofertą – 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

11.   Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej – nie dotyczy.

12.    Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów – nie dotyczy.

13.     Zamawiający w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przeprowadzi aukcję elektroniczną – nie dotyczy.

 

 

 Starosta Piski

 

Andrzej Nowicki

 

 

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 18 gru 2006 15:23
Data opublikowania: poniedziałek, 18 gru 2006 15:44
Data przejścia do archiwum: czwartek, 11 sty 2007 18:13
Opublikował(a): Marzena Wójcik
Zaakceptował(a): Marzena Wójcik
Artykuł był czytany: 1705 razy