BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym


Zamawiający:
Zespół Szkół Nr 1
12-230 Biała Piska; ul. Sienkiewicza 16
Telefon/ fax: (087) 4239024
e-mail: do-szkoly@man.pl
rozpoczął procedurę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nieprzekraczającej 60000 € z podziałem na części na dostawę wyposażenia sali gimnastycznej do ćwiczeń korekcyjnych.

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa:
1) Część pierwsza zamówienia - sprzęt sportowy:
- bieżnia elektryczna szt. 1,
- rower eliptyczny szt. 1,
- atlas szt.-2,
- ergometr rowerowy szt. 1,
- prasa do ćwiczeń nóg szt. 1,
- wioślarz szt. 2,
- ławka skośna profilowana szt. 2,
- sprzęt rehabilitacyjny do masażu pobudzającego całe ciało szt. 1,
- sprzęt rehabilitacyjny - pozycja "leżnie głową w dół" szt. 1,
- ławka olimpijska szt. 1,
- sztanga olimpijska szt. 1,
- materac gimnastyczny szt. 6,
- materac gimnastyczny asekuracyjny szt. 6,
- kozioł gimnastyczny szt. 2,
- drabina gimnastyczna podwójna szt. 2,
- ławka rehabilitacyjna z gniazdem mocującym szt. 2,
- odskocznia gimnastyczna wyczynowa szt. 1,
- piłka lekarska pompowana wykonana z skóry naturalnej szt. 12,
- płotek aluminiowy, samowstający – treningowy szt. 6,
- piłka do siatkówki meczowa szt. 10,
- wózek na piłki szt. 1,
- skrzynia gimnastyczna 5 częściowa szt. 1.
2) zęść druga zamówienia – sprzęt komputerowy:
- komputer przenośny (Laptop)
z o programowaniem i torbą szt. – 1,
- projektor multimedialny szt. – 1.
Wspólny Słownik Zamówień CPV:
36400000-5 artykuły i sprzęt sportowy,
30231000-7 komputery i drukarki,
33452100-4 projektory.

2. Termin realizacji zamówienia:
Od podpisania umowy do 28 grudnia 2006r.

3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz wszelkie informacje dotyczące zamówienia i specyfikacji można uzyskać nieodpłatnie w kancelarii Zespołu Szkół Nr 1
w Białej Piskiej od poniedziałku do piątku w godz. 800 - 1500.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie SIWZ: www.bip.powiat.pisz.pl

4. Oferty należy składać do dnia 12-12-2006 r. do godziny 1300 w siedzibie Zamawiającego.

5. Otwarcie ofert nastąpi dnia 12-12-2006r. o godzinie 1310 w siedzibie Zamawiającego.

6. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

8. Zamawiający nie żąda wnoszenia wadium.

9. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej ofert z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

10. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

11. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
12. Termin związania ofertą.
Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od terminu składania ofert.

13. Kryteria oceny ofert i ich wartość.
Cena – 100%

14. W przetargu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają warunki wynikające
z art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych i zawarte
w SIWZ oraz złożą wymagane dokumenty. Ocena spełnienia tych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia-niespełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach.


Biała Piska, 2006-12-05
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 5 gru 2006 13:27
Data opublikowania: wtorek, 5 gru 2006 13:50
Data przejścia do archiwum: środa, 13 gru 2006 08:56
Opublikował(a): Wiktor Burzyński
Zaakceptował(a): Dariusz Charubin
Artykuł był czytany: 1708 razy