BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg nieograniczony powyżej 60.000euro

Nowa strona 1

FORMULARZ ZP-300

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane
Dostawy
Usługi

Publikacja obowiązkowa
Publikacja nieobowiązkowa

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA, ADRESY I OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW

Nazwa:

Starostwo Powiatowe w Piszu

 

Adres pocztowy:

pl. Daszyńskiego 7

 

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Województwo:

Pisz

12-200

warmińsko-mazurskie

 

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:

Telefon:

Marzena Wójcik

087 4233505

E-mail:

Fax:

starosta.npi@powiatypolskie.pl

087 4233505

 

Adresy internetowe

Ogólny adres zamawiającego (URL):

www.bip.powiat.pisz.pl

Adres profilu nabywcy (URL):

 

Adres internetowy, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów (URL):


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów

Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty należy przesyłać na adres jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa
Przedmioty działalności :
Ogólne usługi publiczne

Zamawiający dokonuje zamówienia w imieniu innych zamawiających

Tak Nie
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Usługa bankowa związana z udzieleniem przez bank długoterminowego kredytu w wysokości 2.361.581zł (słownie: dwa miliony trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden zł 00/100)

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz miejsce wykonania robót budowlanych, realizacji dostaw lub świadczenia usług
 

(a) Roboty budowlane

Wykonanie
Zaprojektowanie i wykonanie
Realizacja obiektu budowlanego za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych:
 

(b) Dostawy

Kupno
Dzierżawa
Najem
Leasing
Inne

Główne miejsce realizacji dostawy:
(c) Usługi

Kategoria usług: 66

Główne miejsce świadczenia usług: Pisz

II.1.3) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
Zawarcia umowy ramowej
Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami
Umowa ramowa z jednym wykonawcą
Maksymalna liczba wykonawców planowanej umowy ramowej

Czas trwania umowy ramowej:Wartość umowy ramowej:Waluta

Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone:II.1.5) Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa bankowa związana z udzieleniem przez bank długoterminowego kredytu w wysokości 2.361.581zł (słownie: dwa miliony trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden zł 00/100), z przeznaczeniem na:

 - dotację dla SP ZOZ Szpital Powiatowy w Piszu na Modernizację Oddziału Chirurgii Ogólnej i Ortopedii Urazowej\ w kwocie - 1.126.581zł,

 - dofinansowanie projektu \Przebudowa drogi powiatowej ul. Pionierów i Długiej w Piszu\ w kwocie 185.000zł,

- dofinansowanie zadania \Remont i modernizacja dróg powiatowych w mieście i gminie Orzysz\ w kwocie - 150.000zł,

- finansowanie zadania \Przebudowa drogi Rozogi-Kowalik-Ciesina\ w kwocie - 900.000zł.

II.1.6) Informacja o oświadczeniach i dokumentach potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy:

a) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy oraz aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) nie podlegają wykluczeniu z postępowania. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy oraz aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

c) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy;

d) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.


II.1.7) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

 

Słownictwo główne

Słownictwo uzupelniające (jeśli dotyczy)

Glówny przedmiot

66.13.00.00-0

 

 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej

Tak Nie

II.1.9) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Tak Nie

II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA

Całkowita wielkość lub zakres

Kredyt długoterminowy w wysokości 2.361.581zł (słownie: dwa miliony trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden zł 00/100)

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA

Pożądany Wymagany

Data rozpoczęcia 27/11/2006 Data zakończenia 31/12/2011

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium

Zamawiający żąda wniesienie wadium w wysokości 4.000zł (słownie: cztery tysiące zł 00/100).

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI WYKONAWCY ORAZ INFORMACJE I FORMALNOŚCI NIEZBĘDNE DO OCENY, CZY SPEŁNIA ON WYMAGANIA EKONOMICZNE, FINANSOWE I TECHNICZNE

 


Opis warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem ich znaczenia, jeżeli dotyczy):

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu i informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w SIWZ.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy):

 

1. oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych;

2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.


SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony
Przetarg ograniczony
Negocjacje z ogłoszeniem
Dialog konkurencyjny

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (jeśli dotyczy)

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

Najniższa cena

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna

Tak

Nie Jeżeli tak, proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej w tym adres strony internetowej, na której będzie prowadzonaIV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia (Jeżeli dotyczy)

www.bip.powiat.pisz.pl

Opłata 20.00 Waluta PLN

Warunki i sposób płatności: za zaliczeniem pocztowym

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie otrzymania tego opisu (jeżeli dotyczy)

IV.3.3) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert

Data: 16/11/2006, godzina: 10:00

IV.3.4) Języki, w których można sporządzać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty:

polski

IV.3.5) Termin związania ofertą

Do: 16/12/2006

IV.3.6) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert

Data: 16/11/2006,  Godzina: 10:30

Miejsce: Starostwo Powiatowe w Piszu, Pl. Daszyńskiego 7, pok. nr 3.

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Tak Nie

 

Ogłoszenie przekazano Prezesowi Jeżeli tak, wskazać projekt/program:

Urzędu Zamówień Publicznych – 31 października 2006r.
 

 

 

Starosta Piski

 

/-/ Jacek Zarzecki

 

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 31 paź 2006 16:20
Data opublikowania: wtorek, 31 paź 2006 16:22
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 20 lis 2006 13:24
Opublikował(a): Marzena Wójcik
Zaakceptował(a): Marzena Wójcik
Artykuł był czytany: 1590 razy