BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obszar zadaniowy

I. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu w zakresie rehabilitacji społecznej i zatrudniania osób niepełnosprawnych realizuje następujące zadania:

 1. Opracowuje Powiatowy Program na Rzecz Osób Niepełnosprawnych.
 2. Współpracuje z instytucjami administracji rządowej i samorządowej w realizacji powyższego programu.
 3. Podejmuje działania zmierzające do ograniczenia skutków niepełnosprawności.
 4. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.
 5. Udziela dofinansowania do :

  • uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach
   rehabilitacyjnych
  • sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych
  • likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych
  • zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
  • rehabilitacji dzieci i młodzieży

Dofinansowuje koszty tworzenia i działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Druki wniosków do ubiegania się o dofinansowanie powyższych zadań dostępne są w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu, ul. Piaskowa 2, (budynek internatu ZSZ),
tel/fax. 424-11-39 oraz w załączniku.
.

II. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu w zakresie pracy z rodziną i dzieckiem PCPR realizuje zadania wynikające z:
 
 
 
 
       1.Ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r.  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zgodnie z art. 180:
 

Do zadań  własnych powiatu należy:

1) opracowanie i realizacja 3-letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej, zawierających między innymi coroczny limit rodzin zastępczych zawodowych;

2) zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz w placówkach opiekuńczo - wychowawczych;

3) organizowanie wsparcia osobom usamodzielninym opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo - wychowawcze i regionalne placówki opiekuńczo - terapeutyczne, przez wspieranie procesu usamodzielnienia;

4) tworzenie warunków do powstawania i działania rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i rodzin pomocowych;

5) prowadzenie placówek opiekuńczo - wchowawczych oraz placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym;

6) organizowanie szkoleń dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego oraz kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub pełnienia funkcji drektoraplacówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego,

7) organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej, w szczególności przez tworzenie warunków do powstawania:

        a) grup wsparcia,

        b) specjalistycznego poradnictwa;

8) wyznaczenie organizatora rodzinnej pieczy zastępczej;

9) zapewnienie przeprowadzenia przyjętemu do pieczy zastępczej dziecku niezbędnch badań lekarskich;

10) prowadzenie rejestru danych;

11) kompletowanie we współpracy z właściwm ośrodkiem pomocy społecznej dokumentacji związanej z przygotowaniem dziecka do umieszczenia w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka;

12)finansowanie:

       a) świadczeń pieniężnch dotyczących dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w rodzinach zastępczych, rodzinnym domu dziecka, placówkach opiekuńczo - wychowawczych, regionalnych placówkachopiekuńczo - terapeutycznych, interwencyjnch ośrodkach preadopcyjnych lub rodzinach pomocowych, na jego terenie lub na terenie innego powiatu,

        b) pomocy przyznawanej osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, placówki opiekuńczo - wychowawcze lub regionalne placówki opiekuńczo - terapeutyczne,

       c) szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego oraz szkoleń dla rodzin zastępczych, prowadzącch rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego;

13) sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przekazywanie ich właściwemuwojewodzie, w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu teleinformatcznego;

14) przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji, o której mowa w art.193 ust.8.

 

               2. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z art. 19:

 

Do zadań własnych powiatu należy:

1) opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka - po konsultacji z właściwymi terytorialniegminami;

2) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa;

3) przyznawanie pomoc pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne osrodki wychowawcze, młodzieżowe osrodki socjoterapii zapewniające całodobową opieke lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze;

4) pomoc w integracji ze środowiskiem osób majacych trudności w przystosowaniu sie do życia, młodzieży opuszczającej domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających braki w przystosowaniu się;

5) pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasow udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, majacym trudności w integracji ze środowiskiem;

6) prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób;

7) prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, wz włączeniem środowiskowych domów samopomocy i innych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

8) prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej;

9) udzielanie informacj o prawach i uprawnieniach;

10) szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu;

11) doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostekorganizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu;

12) podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tymtworzenie i realizacja programów osłonowych;

13) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego;

14) sporządzanie, zgodnie z art. 16 a, oceny w zakresie pomocy społecznej;

15) utworzenie i utrzymywanie powiatowego centrum pomocy rodzinie, w tymzapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.
III. Placówki podległe Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu:

 1. WARSZTATY TERAPII ZAJECIOWEJ W PISZU


Warsztaty Terapii Zajęciowej są placówką pobytu dziennego przeznaczoną dla osób niepełnosprawnych powyżej 16 roku życia, posiadających aktualne orzeczenie ze wskazaniem do uczestnictwa w WTZ. Zostały zorganizowane dla 35 uczestników z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Realizują zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności, niezbędnych do prowadzenia przez osobę niepełnosprawną niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia z uwzględnieniem jej indywidualnych psychofizycznych możliwości.
Przygotowują również do życia w środowisku społecznym poprzez rozwój umiejętności planowania i komunikowania się, podejmowania decyzji dotyczących spraw osobistych, dokonywania właściwych wyborów. Rehabilitacja prowadzona w ośrodku oparta jest na indywiualnych programach opracowanych przez Radę Programową WTZ.
Terapia prowadzona jest w siedmiu pracowniach:

 • gospodarstwa domowego
 • technicznej
 • plastycznej
 • krawieckiej
 • edukacyjnej
 • ceramiczna
 • rzemiosła artystycznego


W placówce znajduje się sala rehabilitacyjna, w której odbywają się zajęcia rehabilitacyjne.

Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00.

Adres: Pl. Daszyńskiego 11 A, 12-200 Pisz

tel/fax. 424 05 14 (biuro), 424 05 16 (kierownik)

Jednostką prowadzącą WTZ jest Stowarzyszenie "Przymierze – Ziemia Piska" w Piszu.
Kierownikiem jest Barbara Lisowska
 
 

         2. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - EWANGELICKI DOM OPIEKI "BETEZDA" W UKCIE


Dom Pomocy Społecznej przeznaczony jest dla 40 dorosłych osób przewlekle psychicznie chorych i uzależnionych od alkoholu po przebytym leczeniu odwykowym.          Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne, zdrowotne na poziomie obowiązujących standardów, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających.
Organem prowadzącym jest Parafia Ewangelicko - Augsburska w Mikołajkach.
Dom mieści się przy ul. Mrągowskiej 31, 12-210 Ukta, tel. (0-87) 425-71-97/64,
fax. 425-71-36
 
Dyrektor DPS w Ukcie - Jolanta Puszko
 
        3. ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W UKCIE

Dom samopomocy jest ośrodkiem wsparcia dziennego dla 45 osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnych intelektualnie. Podstawowym zadaniem domu jest przede wszystkim podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności osób, które z powodu swojej choroby psychicznej lub upośledzenia umysłowego mają poważne trudności w zachowaniu integracji społecznej, a szczególnie w pełnieniu ról życia codziennego, zwłaszcza wiążących się z kształtowaniem swoich stosunków z otoczeniem, ról pełnionych w procesie edukacji, podczas zatrudnienia oraz w trosce o sprawy wiążące się z materialnymi podstawami egzystencji.
Uczestnicy domu biorą udział w zajęciach wspierająco - rehabilitacyjnych, które obejmują trening umiejętności samoobsługi i zaradności życiowej, funkcjonowania w życiu codziennym, trening umiejętności społecznych i interpersonalnych, trening spędzania czasu wolnego, terapię zajęciową i poradnictwo.
Organem prowadzącym jest Parafia Ewangelicko - Augsburska w Mikołajkach.
Dom mieści się przy ul. Mrągowskiej 31, 12-210 Ukta, tel. (0-87) 425-71-97/64.
fax. 425-71-36
Dyrektor ŚDS w Ukcie - Patrycja Banach
 
       4. POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W BIAŁEJ PISKIEJ
 
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Białej Piskiej przeznaczony jest dla 50 osób przewlekle psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo. Jest jednostką prowadzoną przez Ewangelickie Stowarzyszenie "BETEL" w Piszu. Głównym celem działalności PŚDS w Białej Piskiej jest tworzenie systemu wsparcia społecznego, poprzez zaspokajanie potrzeb zdrowotnych, edukacyjnych i społecznych uczestników.
Organem prowadzącym jest Ewangelickie Stowarzyszenie "BETEL" w Piszu
Dom mieści się przy ul. Słowackiego 12 i Mickiewicz 24, 12-230 Biała Piska
tel. 87 3070797
Kierownik PŚDS w Białej Piskiej - Agnieszka Kosakowska
 
 
IV. Przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu działają następujące placówki:
 
        1. SPECJALISTYCZNA PORADNIA RODZINNA
 
Poradnia jest formą pomocy społecznej, która mieszkańcom powiatu piskiego, bez względu na posiadany dochód udziela wsparcia w rozwiązywaniu problemów życiowych.
W poradni pracują następujący specjaliści:
- prawnik
- pscholog
- mediator rodzinny
 
         2. GRUPA WSPARCIA DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH "RODZINA ZASTĘPCZA NA PLUS"
 
Głównym celem grupy wsparcia jest zapewnienie pomocy i wsparcia osobom sprawującym pieczę zastępczą poprzez wskazanie sposobów rozwiązywania konfliktów pomiędzy rodzicami zastępczymi i dziećmi, rozwiązywanie pojawiających się problemów w rodzinach, upowszechnienie wiedzy z zakresu przyczyn zachowań agresywnch u dzieci, trudności wieku dojrzewania, wymiana własnych doświadczeń.
W ramach grupy wsparcia rodziny zastępcze objęte są pomocą w postaci:
- grupy wsparcia dla opiekunów z rodzin zastępczych
- konsultacji indywidualnych dla dzieci i rodziców z rodzin zastępczych
- warsztatów kompetencji społecznych dla dzieci i młodzieży
 
          3. OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
 
Udziela wsparcia ofiarom przemocy w rodzinie. W ramach interwencji kryzysowej udzielana jest pomoc psychologiczna, a w zależności od potrzeb poradnictwa socjalnego lub prawnego, a w sytuacjach uzasadnionych schronienia do 3 miesięcy. Osoby przebywające w Ośrodku mogą skorzystać ze wsparcia specjalistów pracujacych w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej, tj. psychologa, prawnika oraz mediatora rodzinnego oraz pomocy socjalnej pracownika Centrum. Interwencją kryzysową obejmuje się osoby, rodziny bez względu na posiadany dochód, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego.
 
          4. MIESZKANIE CHRONIONE
 
Mieszkanie Chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia. Pomoc w formie mieszkania chronionego może zostać przyznana osobie opuszczającej rodzine zastępczą, placówkę opiekuńczo - wychowawczą, młodzieżowy ośrodek wychowawcz oraz zakład dla nieletnich.
Wsparcie udzielane w postaci mieszkania chronionego jest dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości osób tam przebwających. mieszkanie jest przeznaczone do jednoczesnego pobtu trzech osób.
Wychowankowie pieczy zastępczej przebywając w mieszkaniu chronionym zostają objęci:
- pracą socjalną
- poradnictwem specjalistycznym (w szczególności poradnictwem prawnym, psychologicznym i rodzinnym)
- nauką lub utrzymaniem posiadanego poziomu w zakresie samoobsługi, samodzielności życiowej, rozwijania i realizacja kontaktów społecznych, pełnienia ról społecznych, zagospodarowania czasu wolnego, ubiegania sie o uzyskanie mieszkania.

Data powstania: środa, 13 sie 2003 13:37
Data opublikowania: środa, 13 sie 2003 13:41
Data edycji: piątek, 1 lip 2005 13:02
Opublikował(a): Elwira Świetlicka
Zaakceptował(a): Elwira Świetlicka
Artykuł był czytany: 12800 razy
Ilość edycji: 57