BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

KOMPETENCJE WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU

 
 1. wydaje uprawnienia do kierowania pojazdami,
 2. wydaje międzynarodowe prawa jazdy,
 3. wzywa kierujących pojazdami do sprawdzenia kwalifikacji w razie uzasadnionych zastrzeżeń
 4. wzywa kierujących pojazdami do poddania się badaniom sprawności fizycznej i psychicznej, w przypadku zastrzeżeń co do stanu zdrowia,
 5. zatrzymuje i zwraca oraz cofa i przywraca cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami
 6. przyjmuje od kierowców zawiadomienia, dokonuje wpisów w prawach jazdy o zmianie miejsca zamieszkania, zagubienia prawa jazdy, wymianie prawa jazdy i wydaje wtórniki
 7. prowadzi akta ewidencyjne kierowców, kartoteki i wymagane rejestry oraz prowadzi ewidencję osób pozbawionych uprawnień,
 8. wykonuje prawomocne wyroki sądowe w zakresie wykonywania kary dodatkowej,
 9. dokonuje rejestracji pojazdów - wydaje tablice rejestracyjne, nalepki kontrolne, znaki legalizacyjne, dowody rejestracyjne oraz dowody czasowo dopuszczające pojazdy do ruchu, wydaje tablice tymczasowe oraz nalepki na te tablice, karty pojazdów oraz prowadzi akta pojazdów,
 10. zatrzymuje i zwraca dowody rejestracyjne, po ustaniu przyczyn ich zatrzymania,
 11. wycofuje pojazdy z ruchu,
 12. wydaje skierowania na nadanie i nabicie numerów identyfikacyjnych pojazdów ujętych w ewidencji, na wykonywanie zastępczych tabliczek znamionowych oraz kieruje na dodatkowe badania techniczne,
 13. wydaje i cofa upoważnienia do przeprowadzania badań technicznych pojazdów dla stacji kontroli pojazdów,
 14. wydaje i cofa uprawnienia diagnostom do dokonywania badań technicznych pojazdów,
 15. sprawuje kontrolę i nadzór nad stacjami kontroli pojazdów i diagnostami
 16. wydaje i cofa zezwolenia na prowadzenie szkolenia
 17. przeprowadza kontrole jednostek, ośrodków oraz szkół prowadzących szkolenie kandydatów na kierowców,
 18. prowadzi ewidencję instruktorów prowadzących szkolenia kandydatów na kierowców (wydaje legitymacje, wpisuje do ewidencji oraz dokonuje skreśleń z tej ewidencji)
 19. wydaje zezwolenia na krajowy zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi, nie będącymi taksówkami na terenie powiatu,
 20. uzgadnia zezwolenia na prowadzenie przewozów regularnych na liniach komunikacyjnych obejmujących zasięgiem powiaty,
 21. prowadzi gospodarkę tablicami rejestracyjnymi, w tym tablicami wycofanymi,
 22. wykonuje inne zadania przewidziane przepisami szczególnymi,
 23. wydaje licencje na krajowy transport rzeczy i osób,
 24. wykonuje koordynację rozkładów jazdy linii autobusowej przewozów regularnych i regularnych specjalnych na terenie powiatu,
 25. wydaje zaświadczenia na transport na potrzeby własne,
 26. prowadzi nadzór i kontrole administracyjną nad przewoźnikami, dla których wydał licencję lub zaświadczenie.
 27. prowadzenie postępowań za nieterminowe zgłoszenie zbycia/nabycia pojazdu.
 
Data powstania: wtorek, 12 sie 2003 14:13
Data opublikowania: wtorek, 12 sie 2003 14:18
Opublikował(a): DARIUSZ RAKOWSKI
Zaakceptował(a): DARIUSZ RAKOWSKI
Artykuł był czytany: 55069 razy