BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ROBOTY BUDOWLANE

Zamawiający:
Zespół Szkół Nr 1
12-230 Biała Piska; ul. Sienkiewicza 16
Telefon/ fax: (087) 4239024
e-mail: do-szkoly@man.pl
rozpoczął procedurę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nieprzekraczającej 60000 € na roboty budowlane.

1. Przedmiotem zamówienia jest:
- remont dachu na budynku warsztatów szkolnych przy ul. Soprtowej 1 w Białej Piskiej.
Szczegółowy zakres prac znajduje się w przedmiarze robót, który stanowi załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz kosztorysie inwestorskim

Wspólny Słownik Zamówień CPV: 45261000-4

2. Termin realizacji zamówienia:
Od podpisania umowy do 30 listopada 2006r.

3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz wszelkie informacje dotyczące zamówienia i specyfikacji można uzyskać nieodpłatnie u p. Wiktora Burzyńskiego – kierownika gospodarczego Zespołu Szkół Nr 1 w Białej Piskiej od poniedziałku do piątku w godz. 7,00 - 15,00.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie SIWZ: www.bip.powiat.pisz.pl

4. Oferty należy składać do dnia 29-08-2006 r. do godziny 10,00 w siedzibie Zamawiającego.

5. Otwarcie ofert nastąpi dnia 29-08-2006r. o godzinie 10,10 w siedzibie Zamawiającego.

6. Zamawiający nie żąda wnoszenia wadium.

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych i wariantowych.

8. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej ofert z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

9. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

10. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
11. Termin związania ofertą.
Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od terminu składania ofert.

12. Kryteria oceny ofert i ich wartość.
Cena – 100%

12. W przetargu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają warunki wynikające
z art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych i zawarte
w SIWZ oraz złożą wymagane dokumenty. Ocena spełnienia tych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia-niespełnia”,w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach.

Biała Piska, 2006-08-21

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 21 sie 2006 13:05
Data opublikowania: poniedziałek, 21 sie 2006 13:26
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 4 wrz 2006 15:16
Opublikował(a): Wiktor Burzyński
Zaakceptował(a): Dariusz Charubin
Artykuł był czytany: 1833 razy