BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWE ORAŁU W SEZONIE GRZEWCZYM 2006/2007

Zamawiający:
Zespół Szkół Nr 1
12-230 Biała Piska; ul. Sienkiewicza 16
Telefon/ fax: (087) 4239024
rozpoczął procedurę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nieprzekraczającej 60000 € na dostawę opału
w sezonie grzewczym 2006/2007.

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa dla Szkoły opału w postaci:
- miał węglowy – 550 t.,
- węgiel orzech - 50t..

Wspólny Słownik Zamówień CPV: 10110000-7 – węgiel.

2. Termin realizacji zamówienia:
Od 20 września 2006r. do 30 kwietnia 2007r.

3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz wszelkie informacje dotyczące zamówienia i specyfikacji można uzyskać nieodpłatnie w kancelarii Zespołu Szkół Nr 1
w Białej Piskiej od poniedziałku do piątku w godz. 800 - 1500.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie SIWZ: www.bip.powiat.pisz.pl

4. Oferty należy składać do dnia 05-09-2006 r. do godziny 1300 w siedzibie Zamawiającego.

5. Otwarcie ofert nastąpi dnia 05-09-2006r. o godzinie 1310 w siedzibie Zamawiającego.

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych i wariantowych.

7. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej ofert z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

8. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

9. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
10. Termin związania ofertą.
Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od terminu składania ofert.

11. Kryteria oceny ofert i ich wartość.
Cena – 100%

12. W przetargu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają warunki wynikające
z art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych i zawarte w SIWZ oraz złożą wymagane dokumenty.

Biała Piska, 2006-08-16
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 16 sie 2006 08:14
Data opublikowania: środa, 16 sie 2006 10:16
Data przejścia do archiwum: piątek, 8 wrz 2006 09:11
Opublikował(a): Wiktor Burzyński
Zaakceptował(a): Dariusz Charubin
Artykuł był czytany: 1755 razy