BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 60.000euro

na usługę bankową związaną z udzieleniem przez bank długoterminowego kredytu inwestycyjnego z premią termomodernizacyjną z przeznaczeniem na wykonanie termomodernizacji bydynków ZSO w Piszu przy ul. Sikorskiego 15
Nowa strona 1

Pisz, dnia 3 lipca 2006r.

 

 

Ogłoszenie

o przetargu nieograniczonym

Or.3432/8/2006

 

Zamawiający: Zarząd Powiatu w Piszu

      adres: 12-200 Pisz, Pl. Daszyńskiego 7

telefon/fax.: (0-87) 423-35-05

 

rozpoczął procedurę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60.000€ na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz. 177 ze zm.).

 

1.   Przedmiot zamówienia: usługa bankowa związaną z udzieleniem przez bank długoterminowego kredytu inwestycyjnego z premią termomodernizacyjną z przeznaczeniem na wykonanie termomodernizacji budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Piszu przy ul. Sikorskiego 15, w wysokości 822.118zł (słownie: osiemset dwadzieścia dwa tysiące sto osiemnaście zł 00/100zł), stanowiący wydatek nie znajdujący pokrycia w planowanych dochodach na 2006r. CPV – 66.13.00.00–0

Kredyt na sfinansowanie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, udzielony będzie w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 18 grudnia 1998r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. z 1998r. Nr 162, poz. 1121 ze zm.).

2.       Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych i wariantowych.

3.       Zamawiający dopuszcza składanie ofert wspólnych.

4.       Strona internetowa, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiat.pisz.pl

5.       Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

6.       Termin realizacji zamówienia: okres kredytowania 5 lat. Spłata kredytu: lata 2007-2011 w równych ratach miesięcznych.  Zamawiający przewiduje, że kredyt będzie wykorzystany do dnia 15 września 2006r.

7.        O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy:

a) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego;

b) nie podlegają wykluczeniu z postępowania. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy oraz złożenie aktualnego zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy;

d) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy;

e) zawarli z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę o współpracy w zakresie udzielania kredytów na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych i przyznawania premii termomodernizacyjnej przewidzianych w ustawie z dnia 18 grudnia 1998r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. Nr 162, poz 1121 z późn. zm.). Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia znajdującego się na formularz ofertowym stanowiącym zał. nr 1 do SIWZ.

 

8.       Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

9.       Kryteria oceny oferty: najniższa cena – 100%

                                                            najniższa cena ofertowa

                                                           cena oferty badanej        x 100pkt

 

10.  Oferty należy składać do 17 lipca 2006r. do godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego pok. nr 17.

11.  Otwarcie ofert nastąpi 17 lipca 2006r. o godzinie 1030 w siedzibie Zamawiającego pokój nr 3.

12. Termin związania ofertą – 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

13.   Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej – nie dotyczy.

14.   Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów – nie dotyczy.

15.   Zamawiający w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przeprowadzi aukcję elektroniczną – nie dotyczy.

 

 

                                                                                              STAROSTA PISKI

 

                                                                                              Jacek Zarzecki


 

 

                                                                                                                                                                       

 


 
 

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 3 lip 2006 12:26
Data opublikowania: poniedziałek, 3 lip 2006 12:35
Data przejścia do archiwum: środa, 19 lip 2006 15:13
Opublikował(a): Marzena Wójcik
Zaakceptował(a): Marzena Wójcik
Artykuł był czytany: 1681 razy