BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg nieograniczony poniżej 60.000euro

Nowa strona 1

Pisz, dnia 23 czerwca 2006r.

 

Ogłoszenie

o przetargu nieograniczonym

Nr Or.3432/7/2006

 

Zamawiający: Skarb Państwa - Starosta Piski

      adres: 12-200 Pisz, Pl. Daszyńskiego 7

telefon/fax.: (0-87) 423-35-05 wew. 24

 

rozpoczął procedurę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60.000€, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz. 177 ze zm.).

 

1.   Przedmiot zamówienia - Usługa związana z wykonaniem klasyfikacji z pomiarem gruntów zalesionych oraz sprawdzenie i klasyfikacja pozostałych użytków w działkach wg wykazu:

a)                  gm. Biała Piska – powierzchnia zalesień – 49,09ha, powierzchnia działek – 146,21ha;

b)                  gm. Orzysz – powierzchnia zalesień – 76,02ha, powierzchnia działek – 167,93ha;

c)                  gm. Pisz – powierzchnia zalesień – 89,88ha, powierzchnia działek – 203,23ha;

d)                  gm. Ruciane Nida – powierzchnia zalesień – 6,02ha, powierzchnia działek – 13,98ha.

      CPV – 74.27.00.00-2 – usługi inżynieryjne naukowe i techniczne

2.       Strona internetowa, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiat.pisz.pl

3.       Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

4.       Termin realizacji zamówienia: licząc od podpisania umowy do 15 listopada 2006 r.

5.        W przetargu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełnią warunki wynikające z art. 22 ust. 1 i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniają warunki zawarte w SIWZ.

W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, wymagane jest złożenie następujących oświadczeń i dokumentów:

a)   oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;

b)   aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

c)   aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

d)   wykaz pracowników z kwalifikacjami gwarantującymi wykonanie zamówienia;

      W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną Wykonawca musi złożyć oddzielnie zaświadczenia dla każdego ze wspólników oraz oddzielnie na spółkę.

Ocena spełnia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formularzem „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach.

6.       Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

7.        Kryteria oceny oferty: - cena za wykonanie zamówienia – 100%

                                                            najniższa cena ofertowa

                                                                 cena oferty badanej        x 100pkt

 

8.       Oferty należy składać do 10 lipca 2006r. do godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego pok. nr 17. Otwarcie ofert nastąpi 10 lipca 2006r. o godzinie 1030 w siedzibie Zamawiającego pokój nr 3.

9.        Termin związania ofertą – 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10.   Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej – nie dotyczy.

11.    Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów – nie dotyczy.

12.     Zamawiający w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przeprowadzi aukcję elektroniczną – nie dotyczy.

 

 

STAROSTA PISKI

Jacek Zarzecki

 

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 23 cze 2006 10:52
Data opublikowania: piątek, 23 cze 2006 10:54
Data edycji: piątek, 23 cze 2006 10:59
Data przejścia do archiwum: wtorek, 23 sty 2007 12:15
Opublikował(a): Marzena Wójcik
Zaakceptował(a): Marzena Wójcik
Artykuł był czytany: 9782 razy
Ilość edycji: 1