BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg nieograniczony powyżej 60.000euro

Nowa strona 1

Pisz, dnia 28 kwietnia 2006r.

Ogłoszenie

o przetargu nieograniczonym

Nr Or.3432/6/2006

Zamawiający: Zarząd Powiatu w Piszu

      adres: 12-200 Pisz, Pl. Daszyńskiego 7

telefon/fax.: (0-87) 423-35-05

        e-mail: starosta.npi@powiatypolskie.pl      

rozpoczął procedurę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000€, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz. 177).

 

1.      Przedmiot zamówienia - termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Piszu, 12-200 Pisz, ul. Sikorskiego 15, objętych zgłoszeniem o zamiarze przystąpienia do robót budowlanych z dnia 12 kwietnia 2006r. Termomodernizacja obejmuje następujące obiekty:

- główny budynek szkoły, łącznik, mała sala gimnastyczna, budynek dydaktyczny, sala gimnastyczna.

Szczegółowy zakres i sposób realizacji prac znajduje się w przedmiarze robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, które stanowią załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz projekcie wykonawczym.  CPV –  45.45.30.00-7 – roboty remontowe i renowacyjne

2.      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych.

3.      Zamawiający dopuszcza składanie ofert wspólnych.

4.      Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

5.      Z uwagi na wartość zamówienia przekraczającą równowartość 60.000€, zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 20.000,00zł (słownie: dwadzieścia tysięcy zł 00/100).

6.      Kryteria oceny oferty: - cena za wykonanie zamówienia – 100%

                                                            najniższa cena ofertowa

                                                                 cena oferty badanej         x 100pkt

7.   Termin związania ofertą – 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

8.   Termin realizacji zamówienia: licząc od podpisania umowy do 15 września 2006r.

9.       Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać do 14.06.2006r. u p. Marzeny Wójcik, w siedzibie Zamawiającego pok. 3, tel. (0 87) 423-35-05 wew. 24 lub za zaliczeniem pocztowym. Cena za specyfikację – 50zł.

10.  Oferty należy składać do 20 czerwca 2006r. do godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego pok. nr 17.

11. Otwarcie ofert nastąpi 20 czerwca 2006r. o godzinie 1030 w siedzibie Zamawiającego pokój nr 3.

12. Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne.

      W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

      a)   są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie:

- aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

-  dokumentów potwierdzających posiadanie:

Ø       uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno – budowlanej do kierowania robotami budowlanymi wraz z zaświadczeniami o przynależności do izby inżynierów budownictwa,

Ø       uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, do kierowania robotami budowlanym wraz z zaświadczeniami o przynależności do izby inżynierów budownictwa;

(Dokumenty dotyczące: uprawnień, przynależności do izby powinny dotyczyć wykonawcy lub osób, którymi dysponuje wykonawca przy realizacji zamówienia), jak również złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.

b) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie:

- aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

-  aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

-  aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art 24 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.

c) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie:

- wykazu posiadanego sprzętu, z którego wynikać będzie dysponowanie, co najmniej: 500m2 rusztowań.

-  wykazu zrealizowanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie,

- oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

   d) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie  tego warunku uznaje się złożenie:

            - informacji banku, w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy przynajmniej do 25% wysokości kwoty oferty złożonej w postępowaniu;

            -  aktualnej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wykonawcy w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej – robót budowlanych obejmujących przedmiot zamówienia, w wysokości: minimum OC deliktowej 300 000zł, minimum OC kontraktowej 100 000zł (W przypadku konsorcjum wysokość ubezpieczenia dotyczy lidera) oraz oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

 

 

STAROSTA PISKI

Jacek Zarzecki

 

 

 

Data powstania: piątek, 28 kwi 2006 18:26
Data opublikowania: piątek, 28 kwi 2006 18:29
Data przejścia do archiwum: czwartek, 22 cze 2006 12:53
Opublikował(a): Marzena Wójcik
Zaakceptował(a): Marzena Wójcik
Artykuł był czytany: 1662 razy