BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Warunki przyjęć

Warunki przyjęć

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Piszu

   Szkoła powstała w 1946 r. i jest najstarszą szkołą; ponadgimnazjalną w powiecie piskim. W ciągu 63 lat istnienia szkoły przeprowadzone zostały liczne zmiany organizacyjne i strukturalne, zmieniała się jej nazwa. Obecnie w skład ZSO wchodzą I Liceum Ogólnokształcące im. Bojowników o Polskość Mazur i dwuletnie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące. Placówka od wielu lat utrzymuje kontakty z niemieckimi szkołami (wymiana grup młodzieżowych, roczne stypendia naukowe). Posiada doświadczoną kadrę pedagogiczną. Wychowała wielu olimpijczyków. Ponad 85% absolwentów dostaje się na wyższe studia. W szkole działają koła przedmiotowe, radiowęzeł, Szkolny Klub Sportowy, Sklepik Uczniowski i Klub Turystyczny "Tramp". Od 2008 r. szkoła realizuje dwa projekty edukacyjne na atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne ("Archimedes" i "Droga ku przyszłości"), finansowane ze środków Unii Europejskiej.
Jesteśmy szkołą wiodącą w powiecie i województwie. Od 2000 r. byliśmy trzykrotnie sklasyfikowani w ogólnopolskim rankingu szkół ponadgimnazjalnych, zajmując m.in. w 2004 r. 109 miejsce w kraju i 4 w województwie. Osiągamy bardzo dobre wyniki z egzaminów maturalnych i są one wyższe od średniej w województwie.


   I Liceum Ogólnokształc±ce im. Bojowników o Polsko¶ć Mazur       (6 oddziałów)

   Zgodnie z zarz±dzeniem Ministra Edukacji Narodowej w liceum ogólnokształc±cym będzie tylko profil ogólny. Od klasy pierwszej uczeń wybiera od 2 do 3 przedmiotów, których będzie się uczyć w zakresie rozszerzonym.

Proponowane klasy:

Przedmioty, z których oceny przeliczane s± na punkty

Ia - klasa sportowa (piłka siatkowa) kształcenie w zakresie rozszerzonym z biologii i chemii oraz ze zwiększonym wymiarem wychowania fizycznego

język polski, język angielski, matematyka, historia

Ib - kształcenie w zakresie rozszerzonym z biologii, chemii i fizyki

Ic - kształcenie w zakresie rozszerzonym z języka angielskiego i historii

Id - kształcenie w zakresie rozszerzonym z matematyki, informatyki i fizyki

Ie - kształcenie w zakresie rozszerzonym z geografii i historii lub geografii i matematyki

If - kształcenie w zakresie rozszerzonym z języka polskiego i historii

   Warunki przyjęć

    Od 1 kwietnia do 17 czerwca 2009 r. gimnazjali¶ci mog± składać dokumenty o przyjęcie do wybranej klasy.

    Wymagane dokumenty: podanie o przyjęcie do szkoły, dwie podpisane fotografie, wykaz ocen uzyskanych w I półroczu klasy trzeciej, za¶wiadczenie o uczestnictwie w konkursie na szczeblu wojewódzkim lub regionalnym. Po ukończeniu roku szkolnego kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej musi dostarczyć ¶wiadectwo ukończenia gimnazjum.

    Terminy rekrutacji:

 • Do 26 czerwca 2009 r.- termin dostarczania oryginału lub kopii (potwierdzonej przez dyrektora gimnazjum) ¶wiadectwa ukończenia gimnazjum i za¶wiadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.
 • 27 - 29 czerwca 2009 r. - praca Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej
 • 30 czerwca 2009 r. - ogłoszenie wyników rekrutacji (odbędzie się wywieszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły i podanie informacji o wolnych miejscach).
 • Do 6 lipca 2009 r. do godziny 14°° ostateczny termin złożenia przez kandydatów, których imiona i nazwiska zostały zamieszczone na listach uczniów przyjętych, o¶wiadczenia woli podjęcia nauki w danej klasie i dostarczenie oryginałów ¶wiadectw ukończenia gimnazjum oraz za¶wiadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.
 • 8 lipca 2009 r. do godz. 12°° - ogłoszenie list uczniów przyjętych do poszczególnych oddziałów na podstawie oryginału ¶wiadectwa.
 • Do 17 lipca 2009 r. przeprowadzenie ewentualnej rekrutacji uzupełniaj±cej.
 • Do dnia 18 lipca 2009 r. do godziny 14°° ogłoszenie listy przyjętych po drugim naborze.

    Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum i szczególne osi±gnięcia ucznia okre¶la Zarz±dzenie Nr 2 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora O¶wiaty z dnia 2 lutego 2009 r. Z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych można uzyskać do 72 punktów

 • Sposób przeliczania ocen na punkty:
 • liczbowo okre¶lona ocena x 3     - do 18 punktów z każdego przemiotu

Ponadto:

 • za ¶wiadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem - 8 punktów,
 • za udział w wojewódzkich konkursach przedmiotowych organizowanych przez kuratora o¶wiaty - do 12 punktów,
 • osi±gnięcia sportowe lub artystyczne (co najmniej na szczeblu powiatowym) lub innej dziedzinie działalno¶ci, zwłaszcza na rzecz innych ludzi - do 8 punktów.

    W wyniku rekrutacji można uzyskać maksymalnie 100 punktów i za egzamin gimnazjalny - kolejne 100 punktów.

    Szkoła prowadzi nabór do 2-letniego zaocznego Uzupełniaj±cego Liceum Ogólnokształc±cego (po ZSZ). Termin składania podań od 15 do 26 czerwca 2009 r. Ogłoszenie wyników naboru do tych szkół nast±pi w terminie do 3 lipca 2009 r. do godziny 14°°

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych.


Tu można ¶ci±gn±ć wzór podania jakie trzeba złożyć do ZSO.|-zapisz-|


Tu można ¶ci±gn±ć wzór o¶wiadczenia.|-zapisz-|


Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 24 lip 2003 14:58
Data opublikowania: czwartek, 24 lip 2003 14:59
Data edycji: środa, 2 lut 2005 12:24
Data przejścia do archiwum: wtorek, 28 kwi 2009 14:54
Opublikował(a): Andrzej Lewandowski
Zaakceptował(a): Andrzej Lewandowski
Artykuł był czytany: 3710 razy
Ilość edycji: 6