BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

STATUT I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. BOJOWNIKÓW O POLSKOŚĆ MAZUR W PISZU

Podstawą prawną niniejszego dokumentu jest:
 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572) z póź. zm.
 2. Ustawa z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2007 r. Nr 80, poz. 542)
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz szkół publicznych (Dz. U. z 2002 r., Nr 61 poz. 624) z póź. zm.
 4. Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (...) (Dz. U. z 2009 r., Nr 168, poz. 1324).
 5. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674) z póź. zm.
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 83, poz. 562) z póź. zm.
 7. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 1997/78/483)
 8. Międzynarodowe pakty ratyfikowane przez Polskę
 9. Ustawa z dnia 8 stycznia 1999 r. przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz. U. 1999/12/96)

Oraz inne szczegółowe przepisy wykonawcze wydane na ich podstawie.

§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Nazwa szkoły brzmi: Zespół Szkół Ogólnokształcących, I Liceum Ogólnokształcące im. Bojowników o Polskość Mazur. Siedzibą szkoły jest budynek przy ul. Sikorskiego 15 w Piszu.
 2. Ustalona nazwa używana jest przez szkołę w pełnym brzmieniu.
 3. I Liceum Ogólnokształcące im. Bojowników o Polskość Mazur w Piszu jest szkołą publiczną dla młodzieży.
 4. Organem prowadzącym szkołę jest Powiat w Piszu.
 5. Nadzór merytoryczny pod względem realizacji programu dydaktycznego i wychowawczego sprawuje Kuratorium Oświaty w Olsztynie.
 6. Cykl kształcenia trwa 3 lata.
 7. Zajęcia dydaktyczne w szkole trwają od godz. 8.00 do 14.15 z uwzględnieniem wolnych sobót.
§ 2.
CELE I ZADANIA SZKOŁY
 1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające programy: nauczania, wychowawczy i profilaktyki. Szkolny zestaw programów nauczania oraz szkolny zestaw podręczników, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców, zatwierdzane są przez Radę Pedagogiczną. Szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników obowiązuje przez trzy lata szkolne. W tym czasie zmiany w zestawie mogą być wprowadzone w uzasadnionych przypadkach przez Radę Pedagogiczną, na wniosek nauczyciela lub Rady Rodziców, wyłącznie z początkiem roku szkolnego.

  Szkoła zapewnia uczniom w szczególności:
  • możliwość zdobycia wiedzy i wykształcenia umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia Liceum Ogólnokształcącego i świadectwa maturalnego oraz kontynuacji nauki na następnym etapie kształcenia
  • możliwość pełnego rozwoju intelektualnego i psychofizycznego poprzez pobudzanie postaw kreatywnych w procesie zdobywania wiedzy i umiejętności
  • wszechstronny rozwój osobowości uczniów uwzględniający indywidualne zainteresowania, uzdolnienia, predyspozycje psychiczne
  • kształtowanie umiejętności skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia
  • kształtowanie postawy samowychowania, nawyku dbania o własny rozwój fizyczny, zdrowie, higienę psychiczną
  • tworzenie w szkole środowiska wychowawczego sprzyjającego wszechstronnemu rozwojowi (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym) w oparciu o przepisy prawa, a także zobowiązania wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Deklaracji Praw Dziecka oraz Konwencji o Prawach Dziecka przyjętych przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z 20 listopada 1989 r.
  • wychowanie w duchu tolerancji, zrozumienia i szacunku dla innych osób, tradycji i kultur
  • wychowanie i kształcenie w duchu poszanowania tradycji regionalnej, narodowej i europejskiej
  • uczenie szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego
  • przygotowanie do świadomego, odpowiedzialnego, aktywnego i samodzielnego spełniania zadań w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie
  • wychowanie prospołeczne, kulturalne, estetyczne, ekologiczne
  • rozwijanie poszanowania środowiska naturalnego
  • opiekę psychologiczną, pedagogiczną oraz zdrowotną i wychowanie prozdrowotne.
 2. Sposoby realizacji celów i zadań szkoły. Stworzenie optymalnych warunków procesu kształcenia nakierowanego na uzyskiwanie jak najwyższych wyników na egzaminie maturalnym następuje poprzez:
  • dbałość o wzbogacanie wiedzy i doskonalenie umiejętności kadry pedagogicznej
  • zapewnienie niezbędnego wyposażenia pracowni w sprzęty i pomoce dydaktyczne oraz jego stałe wzbogacanie
  • organizowanie zajęć poszerzających wiedzę uczniów przygotowujących się do egzaminu maturalnego
  • przygotowywanie uczniów biorących udział w konkursach, olimpiadach przedmiotowych oraz zawodach sportowych
  • prowadzenie lekcji religii w szkole
  • oddziaływanie wychowawcze skierowane na: wszechstronny rozwój osobowości; tolerancję, wyrozumiałość, postawy prospołeczne; pozytywne myślenie; wychowanie patriotyczne, europejskie i regionalne; przeciwdziałanie zagrożeniom społecznym
  • ustalenie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, które określone zostały w punkcie 3.
  1. Opuszczenie terenu szkoły:
   1. Uczniowie nie mogą samodzielnie opuszczać terenu szkoły w czasie trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
   2. Zgodę na opuszczenie terenu szkoły w szczególnych przypadkach udziela wychowawca, wicedyrektor lub dyrektor szkoły. W takim przypadku wskazana jest osobista lub telefoniczna zgoda rodziców. Brak zgody wychowawcy, wicedyrektora lub dyrektora szkoły powoduje konieczność pozostania ucznia w szkole do zakończenia zajęć.
   3. Uczeń, który uzyskał zgodę na opuszczenie terenu szkoły, zobowiązany jest do przedłożenia wychowawcy w jak najkrótszym czasie usprawiedliwienia nieobecności od rodziców lub pisemnego potwierdzenia pobytu u lekarza.
   4. Każde samowolne opuszczenie lekcji lub terenu szkoły traktowane jest jako nieobecność nieusprawiedliwiona.
  2. Osoby nieupoważnione nie mogą przebywać na terenie szkoły. W szczególnych przypadkach osoby te mogą przebywać w miejscach wyznaczonych.
  3. Przepisy BHP:
   1. Zajęcia w salach lekcyjnych odbywają się zgodnie z przepisami BHP, a ponadto w pracowniach: chemicznej, fizycznej, biologicznej, informatycznej oraz na obiektach sportowych zgodnie z regulaminami opracowanymi przez nauczycieli i zatwierdzonymi przez dyrektora szkoły.
   2. Nauczyciele mają obowiązek na początku roku szkolnego zapoznać uczniów z przepisami BHP oraz regulaminami pracowni, odnotowując tę tematykę w dziennikach lekcyjnych.
  4. W razie wypadku pracownik szkoły (nauczyciel lub pracownik niepedagogiczny):
   1. udziela pierwszej pomocy, w razie potrzeby wzywa pogotowie
   2. powiadamia dyrektora oraz rodziców.
  5. W czasie trwania zajęć na sali gimnastycznej drzwi na korytarz pozostają otwarte, umożliwiając w ten sposób w razie konieczności najkrótszą drogę ewakuacji.
  6. Uczniowie zwolnieni z zajęć wychowania fizycznego na podstawie lekarskiego zwolnienia semestralnego lub rocznego, mogą zostać zwolnieni do domu po przedstawieniu wychowawcy stosownego oświadczenia Rodziców w tej sprawie.
  7. Uczniowie jednorazowo niezdolni do zajęć wychowania fizycznego uczestniczą w nich biernie, przebywając na sali gimnastycznej.
  8. Wszelkie usprawiedliwienia nieobecności uczniów od Rodziców muszą zostać dostarczone do wychowawcy po powrocie ucznia do szkoły i mają zawierać podanie powodu nieobecności.
  9. Zwolnienia na wizyty u lekarza odbywają się na powyższych zasadach.
 3. Zadania wychowawcze realizuje się poprzez:
  1. pogadanki okolicznościowe organizowane przez wychowawców klas, pracowników poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, pracowników służby zdrowia, policji i Powiatowego Urzędu Pracy, samorządu lokalnego, itp.
  2. organizację różnorodnych imprez, spotkań i uroczystości, wyzwalających przeżycia związane z obchodzeniem świąt państwowych i kościelnych, ważnych dla kraju rocznic oraz tradycji szkoły
  3. kształtowanie właściwych postaw patriotycznych i obywatelskich poprzez uroczystą organizację: Dnia Edukacji Narodowej, 11. Listopada, 3. Maja
  4. kształtowanie i utożsamianie się uczniów z tradycją szkoły poprzez organizację: otrzęsin dla klas pierwszych, Andrzejek, mikołajek, walentynek, studniówki dla klas trzecich, Święta Kobiet, Święta Wiosny, Święta Sportu Szkolnego
  5. uroczysty charakter innych wydarzeń z życia szkoły, głównie: rozpoczęcia roku szkolnego, pożegnania absolwentów w połączeniu z wręczeniem świadectw dojrzałości, zakończenia roku szkolnego
  6. podtrzymywanie kultury i tradycji regionalnej poprzez: wycieczki klasowe do ciekawych miejsc regionu, poznawanie muzeów regionalnych, udział w imprezach miejsko-gminnych i powiatowych związanych z uroczystościami regionalnymi
  7. spotkania z rodzicami
  8. umożliwianie udziału w rekolekcjach adwentowych lub wielkopostnych.
 4. Szkoła zapewnia pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów, nauczycieli i rodziców polegającą na:
  1. diagnozowaniu środowiska uczniów
  2. rozpoznawaniu możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwienie ich zaspokajania
  3. rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń w szkole
  4. organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  5. podejmowaniu działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu profilaktyki i wychowawczego szkoły
  6. prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia
  7. wspieraniu uczniów w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia zawodu i planowanej kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym zakresie
  8. wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne uczniów
  9. udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, umożliwiające sprostanie tym wymaganiom
  10. wspieranie nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
  11. umożliwianie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli
  12. podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
 5. Zadania, o których mowa w pkt. 4 są realizowane we współpracy z:
  1. rodzicami
  2. nauczycielami i innymi pracownikami szkoły
  3. Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
  4. specjalistycznymi poradniami lekarskimi
  5. Ośrodkiem Terapii i Profilaktyki Uzależnień
  6. innymi szkołami i placówkami oświatowymi
  7. podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
 6. Korzystanie z pomocy psychologiczno- pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.
 7. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna w szkole może być organizowana w formie:
  1. zajęć psychoedukacyjnych dla uczniów i rodziców
  2. porad dla uczniów
  3. porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli.
 8. Szkoła otacza opieką uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do szkoły poprzez indywidualizację procesu dydaktyczno-wychowawczego.
 9. Szkoła może wyrazić zgodę na indywidualny program lub tok nauki oraz organizację indywidualnego programu lub toku nauki zgodnie z § 10 ust. 1 Zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu i toku nauki.
 10. Szkoła sprawuje opiekę indywidualną w następujących przypadkach:
  1. w trakcie okresu adaptacyjnego (uczniowie rozpoczynający naukę oraz zmieniający szkołę)
  2. nad uczniami z zaburzeniami rozwojowymi lub uszkodzeniami narządów ruchu, wzroku lub słuchu
  3. nad uczniami, którym z powodów rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc materialna stała lub sporadyczna, jeśli posiada jakiekolwiek fundusze na ten cel.
 11. Szkoła może nawiązywać współpracę ze szkołami zagranicznymi, realizować partnerskie projekty współpracy oraz organizować wymianę i inne wyjazdy zagraniczne uczniów i nauczycieli.
 12. Członkowie Rady Pedagogicznej poszerzają swoją wiedzę i doskonalą umiejętności poprzez:
  1. uczestniczenie w radach szkoleniowych organizowanych przez dyrekcję szkoły
  2. działania w zespole wychowawczym pod kierunkiem przewodniczącego zespołu
  3. dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem w zespołach przedmiotowych pod kierunkiem liderów
  4. współpracę opiekunów z nauczycielami odbywającymi staż
  5. samokształcenie
 13. Zakres i tematyka wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli wynikają z wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego, analizy bieżących problemów i potrzeb nauczycieli. Zadania zespołów nauczycielskich określone są w § 15.
 14. W szkole opracowany jest system doradztwa zawodowego. Osobą odpowiedzialną za jego realizację jest doradca zawodowy, który planuje i koordynuje wewnątrzszkolne doradztwo edukacyjno-zawodwe poprzez:
  1. organizację i zapewnienie dostępu do źródeł informacji mających ułatwić młodzieży podejmowanie właściwych decyzji związanych z wyborem zawodu i kierunku dalszego kształcenia
  2. gromadzenie, uaktualnienie i udostępnianie materiałów edukacyjnych i informacyjnych
  3. spotkania z absolwentami- studentami lub przedstawicielami różnych zawodów
  4. Organizację zajęć o charakterze edukacyjno-informacyjnym związanych z wyborem zawodu i kierunku dalszego kształcenia
  5. spotkania z przedstawicielami wyższych uczelni
  6. współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy.
 15. Szkoła prowadzi ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 16. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach nauczania, wychowania i profilaktyki poprzez:
  1. pracę Rady Rodziców
  2. wyrażanie i przekazywanie dyrektorowi opinii na temat pracy szkoły
  3. spotkania z wychowawcami klas i nauczycielami poszczególnych przedmiotów w ramach zebrań klasowych rodziców co najmniej 2 razy w ciągu półrocza i na miesiąc przed posiedzeniem rady klasyfikacyjnej
  4. indywidualne rozmowy z nauczycielami i dyrektorem
  5. organizowanie imprez klasowych, uroczystości szkolnych i wycieczek
  6. angażowanie rodziców we współpracę w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły oraz w rozwiązywanie jej problemów gospodarczych
  7. celem spotkań wychowawców i nauczycieli z rodzicami jest także:
  • zapoznanie rodziców z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno-wychowawczymi szkoły i poszczególnych klas
  • zapoznanie rodziców ze statutem szkoły, a w szczególności z przepisami Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, zasadami klasyfikowania, oceniania i promowania oraz przeprowadzania egzaminów
  • wymiana informacji i dyskusja na tematy wychowawcze
  • uzyskanie przez rodziców w każdym czasie rzetelnej informacji na temat dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce
  • uzyskiwanie przez rodziców informacji i porad w sprawach wychowania oraz dalszego kształcenia dzieci.
 17. Z celami i zadaniami szkoły muszą być zapoznani uczniowie i rodzice.
 18. Obowiązkiem rodziców jest uczestniczenie w zebraniach klasowych (zgodnie z ustalonym harmonogramem) z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów i dowiadywanie o wynikach nauczania oraz zachowania swojego dziecka.
§ 3.
WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA
I ZAŁOŻENIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA
 1. Ocenianie to proces gromadzenia informacji o uczniach, który jest integralną częścią procesu uczenia się i nauczania. Ocena pełni funkcję określającą stan wiedzy ucznia oraz diagnostyczną, służy wspieraniu szkolnej kariery oraz motywuje go do nauki. Ocenie podlega praca, postępy oraz stan wiedzy ucznia. Ma ona wskazać, co uczeń osiągnął, co robi dobrze, ile już potrafi, a nie to, czego nie umie. Ocena to informacja o aktywności, postępach i trudnościach oraz uzdolnieniach i zainteresowaniach ucznia.
  1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postę¬pów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umie¬jętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wyni¬kających z podstawy programowej, określonej w od¬rębnych przepisach, i realizowanych w szkole progra¬mów nauczania uwzględniających tę podstawę.
  2. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpo¬znawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.
  3. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne i zachowanie ucznia.
 2. Ocenienie wewnątrzszkolne ma na celu:
  1. informowanie uczniów o poziomie ich osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie.
  2. wspieranie przez nauczyciela procesu samodzielnego planowania rozwoju ucznia.
  3. motywowanie ucznia do dalszych postępów w na¬uce i zachowaniu.
  4. przekazywanie rzetelnej informacji rodzicom o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnie¬niach ucznia.
  5. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
 3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
  1. opracowanie przez nauczycieli (zespoły przedmiotowe) wymagań edukacyjnych zawartych w PSO niezbędnych do uzyskania poszczegól¬nych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz poinformowanie o nich uczniów i rodziców
  2. bieżące ocenianie i ustalenie śródrocznych (rocznych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych następuje według skali i form przyjętych w szkole
   • 6 – celujący (cel)
   • 5 – bardzo dobry (bdb)
   • 4 – dobry (db)
   • 3 – dostateczny (dst)
   • 2 – dopuszczający (dop)
   • 1 – niedostateczny (ndst)
   Stawianie znaków „+” i „-”dopuszcza się tylko przy ocenach z tych przedmiotów, z których PSO zawierają kryteria wymagań na oceny z „+” oraz „-”.

   Obowiązujące kryteria ogólne stopni:
   • stopień celujący otrzymuje uczeń, który uzyskał pełny zakres wiedzy i umiejętności wynikający z programów nauczania z poszczególnych zajęć edukacyjnych; ukształtowane umiejętności i przyswojone wiadomości sprawnie stosuje w rozwiązywaniu zadań czy problemów z danej dziedziny wiedzy; ma ewidentne sukcesy z zakresu konkursów, olimpiad lub posiada inne porównywalne osiągnięcia; wykazuje szczególne zainteresowanie przedmiotem poprzez podejmowanie i wykonywanie dodatkowych prac; z pracy klasowej uzyskał 98-100% punktów.
   • stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który uzyskał pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania z danych zajęć edukacyjnych; samodzielnie rozwiązuje problemy w zakresie wykorzystania wiedzy objętej programem nauczania; z pracy klasowej uzyskał 85-97% punktów.
   • stopień dobry otrzymuje uczeń, który wiedzę i umiejętności opanował w stopniu podstawowym w stosunku do wymagań programowych; poprawnie stosuje wiedzę i umiejętności w rozwiązywaniu problemów, zadań w sytuacjach typowych; z pracy klasowej uzyskał 71-84% punktów.
   • stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który uzyskał stan wiedzy i umiejętności w zakresie podstawowym, lecz wykazuje trudności w rozwiązywaniu zadań i problemów; z pracy klasowej uzyskał 51-70 % punktów.
   • stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który ma znaczne braki w opanowaniu wiedzy i umiejętności; wykazuje znaczne trudności w rozwiązywaniu problemów i zadań; z pracy klasowej uzyskał 40-50% punktów, a z pracy typu maturalnego minimum 30%.
   • stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie uzyskał niezbędnego do przejście na dalszy etap edukacyjny poziomu umiejętności i wiedzy określonych w programie nauczania; nie jest w stanie rozwiązywać problemów czy zadań o nieznacznym stopniu trudności; z pracy klasowej uzyskał poniżej 40% punktów.
  3. śródroczne i roczne ocenianie zachowania następuje według skali:
   • wzorowe
   • bardzo dobre
   • dobre
   • poprawne
   • nieodpowiednie
   • naganne.Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
   • wywiązywanie się z obowiązków ucznia
   • postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej
   • dbałość o honor i tradycje szkoły
   • dbałość o piękno mowy ojczystej
   • dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób
   • godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią
   • okazywanie szacunku innym osobom.

    Kryteria poszczególnych ocen:
   • ocena wzorowa: uczeń wzorowo wypełnia wymagania stawiane przez wychowawcę i nauczycieli zajęć edukacyjnych; nie ma zastrzeżeń do jego zachowania ze strony nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów; aktywnie uczestniczy w procesie edukacyjnym – duża aktywność na zajęciach edukacyjnych; wykazuje samodzielność i kreatywność w rozwiązywaniu podejmowanych zadań; szanuje mienie szkoły; przestrzega zasady BHP; szanuje i rozwija dobre tradycje szkoły; podejmuje działania zmierzające do udzielania pomocy innym; poświęcając swój wolny czas aktywnie uczestniczy w realizacji prac społeczno-użytecznych na rzecz szkoły i środowiska (np. przygotowywanie akademii, działalność charytatywna); godnie reprezentuje szkołę; jest uczciwy w postępowaniu i reagowaniu na zjawiska zła; stanowi wzór dla innych; wykazuje się obowiązkowością, jest punktualny; nie ma godzin nieusprawiedliwionych
   • ocena bardzo dobra: uczeń prezentuje sposób postępowania bez zarzutu; w sposób umiejętny rozwiązuje problemy związane z trudnościami w nauce; w sposób sumienny wypełnia obowiązki ucznia; pozytywnie reaguje na przejawy zła, złego postępowania rówieśników; szanuje mienie szkolne; nie sprawia trudności wychowawczych; nie narusza godności innych; uczestniczy w pracach na rzecz szkoły; ma pojedyncze spóźnienia i nie więcej niż 5 godzin nieusprawiedliwionych
   • ocena dobra: uczeń osiąga dobre wyniki w nauce w stosunku do wysiłku i swoich możliwości, spełnia podstawowe obowiązki ucznia, zachowuje się poprawnie, nie narusza w sposób rażący statutu szkoły i regulaminów wewnątrzszkolnych, właściwie reprezentuje społeczność uczniowską poza szkołą (kino, teatr, wycieczka itd.); ma nieliczne spóźnienia (nie więcej niż 10 w semestrze) i nie więcej niż 10 godzin nieusprawiedliwionych
   • ocena poprawna: sposób postępowania ucznia nie budzi większych zastrzeżeń; mała aktywność w zajęciach edukacyjnych; nieodpowiednie zachowanie próbuje w sposób świadomy eliminować – wykazuje chęć poprawy; w sposób poprawny wypełnia obowiązki szkolne; właściwie odnosi się do innych uczniów, osób dorosłych; zdarzają mu się spóźnienia na zajęcia; ma do 20 godzin nieusprawiedliwionych.
   • ocena nieodpowiednia: sposób postępowania niewłaściwy – uczeń nie spełnia wymagań stawianych przez szkołę, w sposób świadomy narusza ustalenia w zakresie norm postępowania przyjętych w szkole; wykazuje trudności wychowawcze; narusza godność rówieśników; nie uważa za konieczne eliminować własne nieodpowiednie przejawy zachowania; nie wypełnia obowiązków szkolnych poprzez opuszczanie zajęć szkolnych (zwłaszcza pojedynczych godzin lekcyjnych); notorycznie spóźnia się na zajęcia; ma do 30 godzin nieusprawiedliwionych.
   • ocena naganna: notorycznie opuszcza zajęcia lekcyjne bez usprawiedliwienia (ma powyżej 30 godzin nieusprawiedliwionych), bądź ordynarnie wyraża się i odnosi do nauczycieli, pracowników szkoły i kolegów; narusza godność pracowników szkoły, uczniów lub instytucji poprzez swoje słownictwo, zachowanie; lub świadomie niszczy mienie szkoły i popełnia czyny podlegające prawu karnemu (kradzieże, włamania, rozboje, handel narkotykami); neguje poczynania wychowawcze szkoły i rodziny; w sposób świadomy łamie postanowienia Statutu Szkoły.
  4. Przeprowadzanie egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  5. Ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec semestru (roku szkolnego) i warunki ich poprawiania.
  6. Jawność ocen dla ucznia i rodziców (prawnych opiekunów).
  7. Używanie różnorodnych technik sprawdzania osiągnięć ucznia (sprawdziany pisemne – klasówki, kartkówki, testy, sprawdzanie wyników nauczania, sprawdziany praktyczne, kontrola prac domowych i zeszytów przedmiotowych, aktywność ucznia, mająca związek z procesem dydaktycznym). Z wewnątrzszkolnym systemem oceniania w ZSO w Piszu zapoznaje uczniów i rodziców wychowawca klasy i nauczyciele uczący poszczególnych przedmiotów.

II. ZASADY OCENIANIA I KONTROLI OSIĄGNIĘĆ UCZNIA

 1. Aby określić stan wiedzy i umiejętności ucznia nauczyciel stosuje:
  1. odpowiedzi ustne, obejmujące materiał z trzech ostatnich lekcji, a w przypadku lekcji powtórzeniowej zakres materiału ze zrealizowanego działu.
  2. Prace pisemne:
   • kartkówka (czas trwania do 15 minut), która obejmuje materiał z trzech ostatnich lekcji. O terminie kartkówki uczeń może być uprzedzony jedną lekcję wcześniej
   • praca klasowa lub test (jedno- lub dwugodzinna) z zakresu treści programowych zrealizowanych i zapowiedzianych przez nauczyciela. Praca klasowa winna być zapowiedziana na jeden tydzień przed zaplanowanym terminem, poprzedzona powtórzeniem, a zakończona jej omówieniem
   • prace pisemne powinny być oddawane w określonym czasie: prace klasowe w ciągu 14 dni od ich napisania, z języka polskiego w ciągu 21 dni, dłuższe wypracowania z języka obcego w ciągu 21 dni, kartkówki – w ciągu 7 dni. W sytuacjach szczególnych, takich jak: nieobecność nauczyciela z powodu choroby, opieki nad dzieckiem i wyjazdu służbowego; okres sprawdzania próbnych prac maturalnych oraz przeprowadzania ustnych egzaminów maturalnych; ferie i przerwy świąteczne - termin ten może wydłużyć się odpowiednio o czas nieobecności w pracy. Uczniowie winni znać kryteria oceny i wymagania im stawiane.
   • w ciągu tygodnia uczniowie mogą mieć najwyżej trzy prace klasowe, w tym nie więcej niż jedną dziennie
   • nie przeprowadza się sprawdzania wiedzy uczniów w pierwszym dniu po feriach.

  3. Nauczyciel zobowiązany jest, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.
  4. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, o której mowa w art. 71b ust. 3b Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
  5. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
  6. Przez specyficzne trudności w uczeniu się należy rozumieć trudności w uczeniu się odnoszące się do uczniów w normie intelektualnej o właściwej sprawności motorycznej i prawidłowo funkcjonujących systemach sensorycznych, którzy mają trudności w przyswojeniu treści dydaktycznych, wynikających ze specyfiki funkcjonowania poznawczo-percepcyjnego.
  7. Kontrolę prac domowych poprzez sprawdzanie ich wykonania pisemnie, przy tablicy lub podczas sprawdzania zeszytu.
  8. Sprawdziany praktyczne (WF, informatyka, technologia informacyjna).
  9. Obserwację aktywności ucznia podczas zajęć oraz aktywności mającej związek z procesem dydaktycznym (ocena może być wystawiona na bieżąco, po kilku lekcjach lub po dziale).
 2. Stan wiedzy uczniów oraz ich umiejętności będą sprawdzane przez dyrektora szkoły poprzez badania osiągnięć uczniów zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego.
 3. Wiedzę ucznia ocenia:
  1. nauczyciel przedmiotu
  2. nauczyciel pracujący za nieobecnego nauczyciela, przebywającego na długotrwałym zwolnieniu
  3. nie ocenia ucznia nauczyciel na zastępstwie doraźnym; nauczyciel na zastępstwie doraźnym może dokonać oceny pracy ucznia w formie ustnej, przekazanej uczniowi.
 4. Uczeń nie powinien być oceniany negatywnie z materiału wprowadzanego na danej lekcji.
 5. W przypadku nieobecności na zapowiedzianej pracy pisemnej w miejscu oceny wpisujemy „N”. Nieobecności na pracy pisemnej mogą mieć wpływ na obniżenie oceny końcowej.
 6. Uczeń nieobecny podczas pisania pracy klasowej zobowiązany jest na najbliższej lekcji do indywidualnego ustalenia z nauczycielem terminu i sposobu zaliczenia treści programowych. W przypadku niedotrzymania terminu zaliczenia materiału uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. Nauczyciel na prośbę ucznia może zorganizować pomoc w celu wyrównania braków.
 7. Śródroczna (roczna) ocena klasyfikacyjna powinna być wystawiona z nie mniej niż trzech ocen (odpowiedź ustna, praca pisemna, ocena za pracę domową lub aktywność). Liczba ocen cząstkowych z przedmiotu winna być tym większa, im większa jest liczba godzin tego przedmiotu w tygodniu zajęć ucznia.
 8. Uczniowie powracający z zagranicy, przenoszeni z innej szkoły lub klasy są zobowiązani do uzupełnienia różnic programowych w trybie i formie uzgodnionej z nauczycielem uczącym dany przedmiot.
 9. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów). Na ustny bądź pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel w odpowiedni sposób (ustnie bądź pisemnie) uzasadnia ustaloną ocenę
 10. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca ocenia¬nia ucznia są udostępniane uczniowi lub jego rodzi¬com (prawnym opiekunom).
 11. Uczeń ma prawo do poprawy oceny. Ilość poprawionych ocen, sposób i termin poprawy są określone w PSO. W przypadku przedmiotów nauczanych w wymiarze 1-2 godzin tygodniowo uczeń ma prawo poprawić w ciągu semestru jedną ocenę, zaś w przypadku przedmiotów nauczanych w wymiarze 3 i więcej godzin tygodniowo dwie oceny od momentu wstawienia oceny do dziennika. Sposób poprawy ocen jest regulowany przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów.
 12. Warunki uzyskania oceny końcoworocznej wyższej niż przewidywana z poszczególnych przedmiotów określone są w PSO.
 13. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków, wynikających ze specyfiki tych zajęć.
 14. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej szkoła na miarę możliwości stwarza uczniowi szanse uzupełnienia braków.
 15. Klasyfikowanie wiedzy i zachowania ucznia
  1. Klasyfikacja śródroczna polega na okreso¬wym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia oraz ustaleniu - we¬dług skali określonej w statucie szkoły - śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
  2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestnictwa w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
  3. Jeżeli czas zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
  4. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową, afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub autyzmem, z nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły.
  5. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
  6. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
  7. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego w ostatnim tygodniu poprzedzającym ferie zimowe w klasach I-II. W związku z ruchomym terminem przerwy semestralnej semestr I w klasach programowo najwyższych (klasy trzeciej) trwa do zimowej przerwy świątecznej.
  8. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określo¬nych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocz¬nych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocz¬nej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
  9. Na miesiąc przed rocznym (śródrocznym) klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczycie¬le prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o prze¬widywanych dla niego rocznych (śródrocznych) oce¬nach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewi¬dywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.
  10. O grożącej na semestr (koniec roku szkolnego) ocenie niedostatecznej z przedmiotu oraz nagannej z zachowania nauczyciel danego przedmiotu i wychowawca zawiadamia rodziców na wywiadówce lub informuje w wyjątkowych sytuacjach telefonicznie, odnotowując ten fakt w dzienniku lekcyjnym.
  11. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obo¬wiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zacho¬wania - wychowawca klasy po konsultacji z zespołem wychowawczym przed klasyfikacyjnym rocznym (śródrocznym) posiedzeniem Rady Pedagogicznej i po zasięgnięciu opinii uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
  12. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną z zachowania.
  13. Opuszczanie przez ucznia zajęć edukacyjnych bez usprawiedliwienia oraz liczne spóźnienia na zajęcia wpływają na ocenę zachowania ucznia.
  14. Ocena klasyfikacyjna z zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły z zastrzeżeniem:
   • uczeń, który w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu otrzymuje naganną roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania może na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej nie otrzymać promocji do klasy programowo wyższej lub nie ukończyć szkoły.
  15. Uczeń, który otrzymał propozycję oceny klasyfikacyjnej zachowania niezgodną z jego oczekiwaniami ma możliwość uzyskania oceny o jeden stopień wyższej, jeżeli spełni następujący warunek: w ciągu 3 dni od otrzymania propozycji oceny złoży do wychowawcy klasy pisemną prośbę o umożliwienie poprawy oceny zachowania.
   1. Wychowawca w formie pisemnego kontraktu określa warunki konieczne do spełnienia przez ucznia w terminie nie później niż 3 dni przed klasyfikacją roczną. Kontrakt podpisuje uczeń w obecności rodzica i wychowawcy.
   2. Uczeń może uzyskać wyższą niż przewidywana klasyfikacyjną ocenę zachowania, jeśli spełni wszystkie postanowienia kontraktu a poprawa zachowania będzie wyraźna i niepodważalna oraz nauczyciele, a także uczniowie danej klasy nie wniosą umotywowanych zastrzeżeń co do wypełnienia kryteriów na daną ocenę w okresie objętym kontraktem.
  16. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
  17. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna końcowa może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego. Termin egzaminu ustala dyrektor szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  18. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obo¬wiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egza¬min poprawkowy z tych zajęć.
  19. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z informatyki, technologii informacyjna oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.
  20. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
  21. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W jej skład wchodzą: dyrektor szkoły lub inny nauczyciel, zajmujący kierownicze stanowisko, jako przewodniczący komisji, nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminator, nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.
  22. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych, przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela, prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, iż powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
  23. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zawierający: skład komisji, termin egzaminu poprawkowego, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz uzyskaną ocenę. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o jego ustnych odpowiedziach.
  24. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
  25. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły ponadgimnazjalnej Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodne ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.
  26. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
  27. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
  28. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
  29. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
  30. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek na¬uki poza szkołą nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych, nie ustala się mu również oceny za¬chowania.
  31. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, prócz egzaminów z informatyki, technologii informacyjnej i wycho¬wania fizycznego, które mają przede wszystkim formę zadań praktycznych.
  32. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia nieklasyfikowanego z powodu usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych (w razie zgody na egzamin Rady Pedagogicznej) nieobecności przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
  33. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek na-uki poza szkołą, przeprowadza komisja, powoła¬na przez dyrektora szkoły, w składzie: dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako prze¬wodniczący komisji, nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.
  34. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem spełniającym obowiązek szkolny lub obowiązek na¬uki poza szkołą oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jed¬nego dnia. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia mogą być obecni (w charakterze obserwatorów) na egzaminie klasyfikacyjnym.
  35. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjne¬go sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu klasyfikacyjnego, zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne, wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o jego ustnych odpowiedziach. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
  36. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
  37. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
  38. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
  39. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem punktu 16.
  40. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeże¬niem punktu 16.1.
  41. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.
 16. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekuno¬wie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, je¬żeli uznają, że roczna ocena klasyfika¬cyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfika¬cyjna zachowania została ustalona niezgodnie z prze¬pisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
  1. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została usta¬lona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi try¬bu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komi¬sję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych, a w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zacho¬wania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną za¬chowania w drodze głosowania zwykłą większo¬ścią głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (praw¬nymi opiekunami).
  2. W skład komisji w przypadku rocznej oceny klasyfi¬kacyjnej z zajęć edukacyjnych wchodzą: dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji, nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyj¬ne, dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie same zajęcia edukacyjne.
  3. W skład komisji w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zacho¬wania wchodzą: dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji, wychowawca klasy, wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel pro¬wadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie, pedagog, przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego, przedstawiciel Rady Rodziców.
  4. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
  5. Z prac komisji sporządza się protokół zawierają¬cy:
   1. w przypadku rocznej oceny klasyfi¬kacyjnej z zajęć edukacyjnych: skład komisji, termin sprawdzianu, zadania (pytania) sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę; do protokołu do¬łącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
   2. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zacho¬wania: skład komisji, termin posiedzenia komisji, wynik głosowania, ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnie-niem.
  6. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
  7. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, je¬żeli uznają, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z prze¬pisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia eg¬zaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena usta¬lona przez komisję jest ostateczna.
III. DOKUMENTOWANIE PROCESU NAUCZANIA
 1. Przebieg procesu nauczania podlega dokumentowaniu. Oceny winny być wpisywane:
  1. Do dziennika: oceny cząstkowe – cyframi lub skrótem, oceny semestralne - w pełnym brzmieniu lub skrótem bez znaków „+” i „-”.
  2. Do arkusza ocen - w pełnym brzmieniu w jednej linii.
  3. Do dziennika lekcyjnego - w dniu ich wystawienia.
  4. Kolorem czerwonym oceny z prac klasowych, zielonym z kartkówek.
  5. Wyraźnie mają być zaznaczone oceny za inne aktywności ucznia podlegające ocenianiu.
 2. Prace klasowe przechowuje nauczyciel danego przedmiotu do końca roku szkolnego.
 3. Sprawdziany może przechowywać nauczyciel lub mogą być zwrócone uczniowi.
 4. Na prośbę ucznia nauczyciel zobowiązany jest przekazać uczniowi pracę pisemną do wglądu do domu. Praca winna być zwrócona przez ucznia na następnej lekcji.
 5. Prace obejmujące badania wyników nauczania przechowuje dyrektor szkoły przez jeden rok.
 6. Dzienniki i arkusze ocen przechowywane są w szkole zgodnie z obowiązującymi przepisami.

IV. INFORMOWANIE RODZICÓW O POSTĘPACH W NAUCE I ZACHOWANIU
 1. Informowanie przez nauczycieli uczniów oraz ich rodziców (praw¬nych opiekunów) na początku każdego roku szkolnego o: wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzy¬skania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiąz¬kowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wyni¬kających z realizowanego przez siebie programu nauczania; o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewi¬dywana rocznej oceny klasyfikacyj¬nej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć eduka¬cyjnych.
 2. Informowanie na początku każdego roku szkolnego przez wychowawcę klasy uczniów oraz ich rodziców (praw¬nych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 3. Spotkania rodziców i nauczycieli odbywające się w pierwszą środę po 20 według corocznie ustalonego harmonogramu.
 4. Wywiadówki, na których dokonuje się śródokresowej analizy wyników nauczania.
 5. Wywiadówka w lutym poświęcona ocenie pracy szkoły za I semestr danego roku szkolnego.
 6. Indywidualne spotkania rodziców z wychowawcami i nauczycielami.
 7. Zawiadomienia wychowawców klas skierowane do rodziców (w formie ustnej lub pisemnej) o grożących uczniom ocenach niedostatecznych (na semestr lub koniec roku szkolnego) bądź nagannej ocenie zachowania – na jeden miesiąc przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.
 8. Spotkania wychowawców klas z rodzicami (prawnymi opiekunami) na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej w celu poinformowania o planowanych ocenach śródrocznych i rocznych.
 9. Informowanie rodziców przez wychowawców klas o egzaminie poprawkowym ich dziecka.
 10. Informowanie rodziców o możliwości poprawy oceny cząstkowej.
 11. Informowanie wychowawców przez nauczycieli przedmiotów o grożących uczniom ocenach niedostatecznych (na semestr lub koniec roku szkolnego) na 1 miesiąc przed posiedzeniem rady klasyfikacyjnej.

V. PROMOWANIE

 1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, okre¬ślonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oce¬ny niedostatecznej, ust. 2 oraz 15.26.
 2. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 3. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych w otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (śródroczną) ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laure¬ata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódz¬kim i ponadwojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmioto¬wej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyj¬nych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.
 4. Uczeń kończy szkołę ponadgimnazjalną, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej, zastrzeżeniem ust. 2.
 5. Uczeń kończy klasę (szkołę) z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
§ 4.
ORGANA SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE

 1. Organami szkoły są:
  • Dyrektor szkoły
  • Rada Pedagogiczna
  • Rada Rodziców
  • Samorząd Uczniowski.
 2. Każdy z organów ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji. Pomiędzy organami szkoły istnieje bieżąca wymiana informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach. Sytuacje konfliktowe rozwiązywane są wewnątrz szkoły przez jej dyrektora, który ustala, czy żadna ze stron konfliktu nie naruszyła przepisów.
 3. Łącznikiem współpracy między organami szkoły jest dyrektor, który może inicjować i koordynować różne formy spotkań i kontaktów między nimi.
 4. Dyrektor szkoły:
  • kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz
  • opracowuje roczny plan pracy
  • kieruje pracą zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami
  • sprawuje nadzór pedagogiczny
  • sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez podejmowanie działań prozdrowotnych
  • przygotowuje i przewodniczy posiedzeniom Rady Pedagogicznej
  • realizuje uchwały Rady Pedagogicznej
  • dokonuje analizy działalności szkoły i nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym przedstawia Radzie Pedagogicznej wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły, wykorzystując opinie nauczycieli, uczniów, rodziców, organu prowadzącego i organu nadzorującego
  • dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły
  • jest odpowiedzialny za prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej i za majątek szkoły
  • organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły
  • wykonuje zadania wynikające z aktualnych przepisów
  • w terminie do 15 czerwca podaje do publicznej wiadomości informacje o szkolnym zestawie programów nauczania i szkolnym zestawie podręczników, które mają obowiązywać w szkole od nowego roku szkolnego; szkolny zestaw podręczników składa się z nie więcej niż trzech podręczników do każdego zakresu kształcenia z danych zajęć edukacyjnych.
  • podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły
  • ustala, w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny, program wychowawczy szkoły lub profilaktyki, jeśli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu; program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
  • Może nałożyć obowiązek noszenia przez uczniów jednolitego stroju na terenie szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców. W sytuacji nałożenia takiego obowiązku dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Rodziców określa wzór jednolitego stroju, a także może określić sytuacje, w których przebywanie ucznia na terenie szkoły nie wymaga noszenia jednolitego stroju ze względu na szczególną organizację zajęć dydaktyczno-wychowawczych w określonym dniu lub dniach.

  Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami; w związku z tym:
  • zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników szkoły
  • określa na piśmie zakres obowiązków i kompetencji pracowników
  • przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom szkoły
  • korzysta z samooceny nauczyciela
  • występuje z wnioskiem - po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej - w sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły
  • prowadzi ciągły monitoring i zbiera informacje od uczniów, rodziców i nauczycieli celem poprawy pracy szkoły.


  W wykonywaniu swych zadań dyrektor szkoły współpracuje z Samorządem Uczniowskim, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i związkami zawodowymi istniejącymi w szkole. Dyrektor zasięga opinii odpowiednich organów szkoły w rozwiązywaniu wewnętrznych konfliktów.
 5. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym statutowe zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki.
 6. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: dyrektor jako przewodniczący, wszyscy nauczyciele. W zebraniach rady mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
 7. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb.
 8. Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego Rady Pedagogicznej, starostwa powiatu albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
 9. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należą:
  • przygotowanie projektu statutu szkoły bądź projektu jego zmian oraz jego zatwierdzenie
  • zatwierdzenie planów pracy szkoły
  • zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promowania uczniów
  • ustalenie szczegółowych kryteriów oceniania zachowania uczniów oraz trybu odwoławczego od tych ocen
  • podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów
  • wyrażanie zgody na egzaminy klasyfikacyjne z przyczyn nieusprawiedliwionych
  • uchwalanie warunkowej promocji ucznia
  • zatwierdzenie programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki
  • podejmowanie uchwały, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, w której ustala szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników
  • ustalanie warunków i zasad przyznawania uczniom wyróżnień
  • zatwierdzanie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole
  • zatwierdzenie wniosków stałych i doraźnych komisji powołanych przez radę
  • zatwierdzenie wniosków wychowawców klas i innych pracowników szkoły w sprawie przyznawania uczniom nagród i wyróżnień oraz kar
  • zatwierdzenie założeń organizacyjnych wewnętrznego samokształcenia i doskonalenia zawodowego
  • zatwierdzenie szkolnych regulaminów o charakterze wewnętrznym i aneksów do nich
  • zatwierdzanie zasad rekrutacji do oddziałów klas pierwszych.
 10. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
  • organizację pracy szkoły, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych
  • projekt planu finansowego szkoły i przyznany przez organ prowadzący budżet
  • przydział godzin nauczania i innych czynności dla nauczycieli
  • propozycje dyrektora szkoły dotyczące kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych w szkole
  • wnioski dyrektora o przyznanie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień
  • wnioski o zezwolenie na indywidualny tok nauki ucznia.
 11. Rada Pedagogiczna może wystąpić do starostwa z wnioskiem o odwołanie dyrektora lub do dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w szkole. Postępowanie wyjaśniające starosta albo dyrektor są zobowiązani przeprowadzić w ciągu 14 dni od otrzymania uchwały Rady Pedagogicznej.
 12. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia Starostwo Powiatowe w Piszu oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
 13. Szczegółowe kompetencje i zasady działania Rady Pedagogicznej zawiera jej regulamin.
 14. W skład Rady Rodziców wchodzą: po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. Rada Rodziców działa w oparciu o odrębny regulamin, który nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.
 15. Rada Rodziców może gromadzić i wydatkować fundusze ze składek dobrowolnych i innych źródeł dla dobra uczniów i szkoły.
 16. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także wnioskowania do organów szkoły w tym zakresie, a w szczególności:
  • pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły
  • uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego szkoły (obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli) oraz programu profilaktyki (dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców)
  • występowanie do dyrektora szkoły i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły
  • współpraca ze środowiskiem szkoły, lokalnym i zakładami pracy
  • gromadzenie funduszy dla wspierania działalności szkoły, a także ustalenia zasad użytkowania tych funduszy
  • opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły
  • opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły
  • opiniowanie szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników
  • opiniowanie obowiązku noszenia przez uczniów jednolitego stroju na terenie szkoły.
 17. Każdy z wymienionych organów szkoły może występować z wnioskiem do dyrektora szkoły o zorganizowanie spotkania z rodzicami w razie zaistniałej potrzeby. Wniosek taki jest dla dyrektora wiążący.
 18. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Zasady wybierania i działania Samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym, który nie może być sprzeczny ze Statutem.
 19. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
 20. Do kompetencji Samorządu Uczniowskiego należy w szczególności:
  • aktywne uczestniczenie w działalności dydaktycznej, wychowawczej, społecznej i kulturalnej szkoły
  • opiniowanie pracy nauczycieli i przedstawianie opinii na piśmie wyłącznie wówczas, kiedy z prośbą o taką opinię wystąpi dyrektor szkoły (art. 6a pkt 5 Ustawy KN)
  • gospodarowanie środkami materialnymi Samorządu Uczniowskiego
  • przestrzeganie praw i obowiązków ucznia określonych w Statucie i Regulaminie Samorządu Uczniowskiego
  • branie udziału w planowaniu życia i pracy szkoły
  • występowanie do władz szkolnych z nowymi inicjatywami dotyczącymi życia szkolnego
  • opracowywanie propozycji zmian w Regulaminie Samorządu Uczniowskiego
  • dbanie o honor szkoły, godne jej reprezentowanie, wzbogacanie jej tradycji i dbanie o jej mienie
  • wykonywanie zadań zleconych przez Radę Pedagogiczną i dyrekcję szkoły.
 21. Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących pracy szkoły, a w szczególności realizowania podstawowych praw uczniów, takich jak:
  • prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami
  • prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu
  • prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania własnych zainteresowań
  • prawo do wydawania i redagowania gazety szkolnej
  • prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami, w porozumieniu z dyrektorem szkoły
  • prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
 22. Szczegółowe prawa i obowiązki określa regulamin Samorządu Uczniowskiego.
 23. Dyrektor szkoły ma obowiązek zawiesić i uchylić uchwałę lub inne postanowienie samorządu, jeżeli jest ono sprzeczne z prawem lub celami wychowawczymi szkoły.


§ 5.


Statut liceum określa organizację liceum, z uwzględnieniem przepisów § 5-11

§ 6.


Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, dla którego na podstawie ramowego planu nauczania dyrektor szkoły ustala szkolny plan nauczania, w którym określa tygodniowy wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

§ 7.


 1. Zajęcia edukacyjne w liceum, stanowiące realizację podstawowy programowej ustalonej dla liceum ogólnokształcącego, są organizowane w oddziałach.
 2. O liczbie uczniów w oddziale lub w grupie decyduje organ prowadzący szkołę w oparciu o obowiązujące przepisy.
 3. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.
 4. Oddział może być dzielony na grupy. Przedmioty, na których można dokonać podziału uczniów na grupy oraz liczebność grup określają odrębne przepisy oraz zgoda organu prowadzącego. W klasie programowo najwyższej mogą być prowadzone zajęcia fakultatywnie w zespołach międzyklasowych, pod kątem przygotowania do egzaminu maturalnego. Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej podejmuje decyzje dotyczące podziału oddziałów na grupy na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa z uwzględnieniem środków finansowych, a także następujących zasad:
  • podział na grupy powinien zapewnić możliwość realizacji wynikających z programów nauczania zajęć laboratoryjnych i praktycznych, w szczególności na zajęciach języków obcych, informatyki, technologii informacyjnej
  • zajęcia wychowania fizycznego powinny być prowadzone w grupach, oddzielnie dla chłopców i dziewcząt; w przypadku małych grup mogą być tworzone grupy międzyoddziałowe lub międzyklasowe.
 5. Niektóre zajęcia obowiązkowe, w tym fakultatywne, oraz koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach międzyoddziałowych, międzyklasowych i międzyszkolnych, a także w formie wycieczek i wyjazdów.
 6. Zajęcia, o których mowa w ust. 5 są organizowane z uwzględnieniem posiadanych środków finansowych, w sposób zapewniający bezpieczeństwo wszystkich uczestników.
 7. Zajęcia realizowane w ramach godzin do dyspozycji dyrektora liceum mogą być organizowane


§ 8.


 1. Dyrektor liceum, w porozumieniu z organami liceum, wyznacza na początku każdego etapu edukacyjnego wybrane dla danego oddziału 2 - 4 przedmioty, ujęte w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym. Przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym są:
  • matematyka, fizyka
  • matematyka, informatyka, fizyka
  • język polski, historia
  • język angielski, historia
  • historia, geografia
  • biologia, chemia, fizyka
  • język angielski, historia, WOS

  Lista przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym może ulec zmianie w zależności od zainteresowania uczniów i ich rodziców.
 2. Programy nauczania przedmiotów, o których mowa w ust. 1, ustala się dla danego oddziału lub grupy uczniów z kilku oddziałów, uwzględniając zainteresowania uczniów oraz możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe liceum.
 3. Organizacja oddziałów sportowych:
  1. Szkoła może prowadzić oddziały sportowe, w których prowadzone jest szkolenie w jednej lub kilku dyscyplinach, w kolejnych co najmniej 3 klasach liceum ogólnokształcącego, dla co najmniej 20 uczniów w oddziale.
  2. W oddziałach sportowych obowiązuje co najmniej 10-godzinny tygodniowy wymiar zajęć sportowych.
  3. W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa oddział może być dzielony na grupy ćwiczeniowe. Liczba uczniów w grupie wynosi co najmniej 10 osób; za zgodą organu prowadzącego szkołę liczba uczniów w grupie ćwiczeniowej może być niższa.
  4. W uzasadnionych przypadkach uczniowie klasy sportowej, którzy ze względu na kontuzję lun inną niezdolność do uprawniania sportu nie biorą udziału w zajęciach sportowych, uczęszczają na pozostałe zajęcia dydaktyczne prowadzone w danym oddziale.
  5. Uczniów nie kwalifikujących się do dalszego szkolenia sportowego, na podstawie opinii trenera lun instruktora prowadzącego zajęcia sportowe i opinii lekarza, przenosi się od nowego roku szkolnego lub nowego semestru do oddziału działającego na zasadach ogólnych.
 4. Warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki w oddziałach sportowych:
  1. Szkoła posiada obiekty niezbędne do realizacji szkolenia; szkolenie sportowe może być realizowane z wykorzystaniem obiektów i urządzeń sportowych innych jednostek organizacyjnych.
  2. Szkolenie sportowe w klasach sportowych prowadzone jest w ramach zajęć sportowych, według programów szkolenia sportowego opracowanych dla poszczególnych dyscyplin.
  3. Klasy sportowe realizują programy szkolenia sportowego równolegle z programem kształcenia ogólnego właściwym dla liceum ogólnokształcącego.
  4. W ramach programu szkolenia sportowego szkoła organizuje dla uczniów obozy szkoleniowe. Oddziały sportowe realizują program szkolenia sportowego we współpracy z klubami sportowymi, z innymi szkołami prowadzącymi oddziały sportowe oraz z uczelniami wyższymi prowadzącymi studia na kierunku wychowanie fizyczne; współpraca ta obejmuje wzajemne udostępnianie obiektów lub urządzeń sportowych, korzystanie z opieki medycznej, a także tworzenie warunków do uczestnictwa uczniów w zawodach krajowych i międzynarodowych; warunki współpracy określają umowy zawarte pomiędzy organem prowadzącym szkołę a klubem sportowym lub uczelnią wyższą.


§ 9.

Godzina lekcyjna trwa 45 minut.


§ 10.


 1. W szkole działa biblioteka, która jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela. Przy bibliotece znajduje się czytelnia umożliwiająca korzystanie z księgozbioru na miejscu oraz korzystanie z czasopism.
 2. Z biblioteki i czytelni mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, rodzice i inni pracownicy szkoły na zasadach określonych w regulaminie biblioteki.
 3. W pomieszczeniach biblioteki i czytelni gromadzi się i opracowuje zbiory, wypożycza je poza bibliotekę, prowadzi przysposobienie czytelnicze uczniów.
 4. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:
  • gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie, ewidencjonowanie i ochrona materiałów bibliotecznych
  • tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną
  • rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się, a w szczególności prowadzenie działalności popularyzatorskiej
  • organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną
  • organizacja obsługi bibliotecznej, w tym udostępnianie książek i innych źródeł informacji, a także kompletowanie oraz utrzymanie w należytym stanie księgozbioru
  • organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej (katalogi, kartoteki, bazy danych bibliograficznych, współpraca z systemami informacyjnymi np. Internetem) w oparciu o zbiory własne i inne źródła np. zbiory innych bibliotek
  • prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczo-informacyjnego obejmującego kształcenie w zakresie umiejętności posługiwania się źródłami i wydawnictwami informacyjnymi oraz sprzętem informatycznym; wdrażanie nawyków korzystania ze zbiorów, przyswajanie znajomości metod poszukiwań bibliograficzno- informacyjnych
  • bieżące uzupełnianie księgozbioru
  • prenumerata prasy i czasopism naukowo-pedagogicznych
  • nawiązanie współpracy z innymi bibliotekami.
 5. Współpraca miedzy bibliotekami może przybierać różne formy i dotyczyć np.
  1. w zakresie gromadzenia zbiorów
   • wymiany materiałów bibliotecznych
  2. w zakresie informacji
   • wymiany informacji bibliotecznych, bibliograficznych
   • wymiany opracowań i wydawnictw informacyjnych
  3. w innych dziedzinach współpraca może dotyczyć
   • organizowania wspólnych spotkań pracowników bibliotek, z dyskusjami na tematy zawodowe, dydaktyczne, naukowe czy kulturalne.
 6. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.
 7. Szczegółowe zasady funkcjonowania biblioteki i czytelni określa Regulamin Biblioteki Szkolnej.


§ 11.


Osoby zamiejscowe mogą korzystać z zakwaterowania w internacie Zespołu Szkół Zawodowych w Piszu przy ulicy Piaskowej.

§ 12.
WEWNĘTRZNA ORGANIZACJA SZKOŁY


 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowywany przez dyrektora szkoły do dnia 30 kwietnia każdego roku na podstawie ramowego planu nauczania i planu pracy szkoły uchwalonego przez Radę Pedagogiczną. Arkusz ten zatwierdza organ prowadzący do dnia 30 maja danego roku.
 2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz godzin przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych przez organ prowadzący oraz liczbę godzin prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli.
 3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych.
 4. Dla realizacji celów statutowych szkoła posiada:
  • 14 izb lekcyjnych - pracowni
  • bibliotekę i czytelnię
  • 2 sale sportowe z pełnym wyposażeniem
  • salkę gimnastyczno-korekcyjną
  • aulę
  • stadion
  • 2 pracownie komputerowe
  • 4 pracownie językowe
  • gabinet pielęgniarki szkolnej
  • gabinet pedagoga szkolnego
  • szatnię
  • archiwum
  • radiowęzeł
  • sklepik – kawiarenkę.


§ 13.


 1. Statut liceum określa zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników z uwzględnieniem przepisów § 14-16.
 2. Do obowiązków wicedyrektora należy w szczególności:
  • zastępowanie dyrektora w czasie jego nieobecności
  • organizacja i kontrola dyżurów nauczycieli
  • przygotowanie tygodniowego rozkładu zajęć i nadzorowanie jego realizacji
  • organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli
  • rozliczanie godzin ponadwymiarowych i zajęć pozalekcyjnych
  • kontrola dzienników lekcyjnych pod kątem zapisów tematów lekcji, frekwencji, częstotliwości oceniania uczniów oraz kontrola arkuszy ocen
  • sprawozdawczość dotycząca uczniów
  • opieka nad młodzieżą (stypendia, zapomogi losowe itp.)
  • kontrola realizacji tematyki godzin wychowawczych
  • kontrola realizacji zadań wychowawczych i opiekuńczych zawartych w planie pracy szkoły
  • udzielanie pomocy w sprawach organizacji młodzieżowych działających w szkole, Samorządu Uczniowskiego itp.
  • organizacja i nadzór nad kołami zainteresowań i kołami przedmiotowymi
  • omawianie organizacji, zatwierdzanie i kontrola realizacji imprez kulturalnych, oświatowych, sportowych, turystycznych - imprez klasowych i ogólnoszkolnych
  • ustalanie tematyki dotyczącej pedagogizacji rodziców
  • współpraca z Sądem Rejonowym, Prokuraturą i Policją
  • przygotowanie informacji o stanie pracy szkoły w zakresie mu przydzielonym
  • prowadzenie czynności związanych z nadzorem pedagogicznym oraz doskonaleniem zawodowym nauczycieli, obserwowanie zajęć obowiązkowych
  • pełnienie bieżącego nadzoru kierowniczego nad całą szkołą według ustalonego harmonogramu
  • wykonywanie innych poleceń służbowych dyrektora.
 3. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy, a także za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
 4. Zadania i obowiązki nauczycieli:
  • prawidłowe organizowanie procesu dydaktycznego
  • odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów
  • dbanie o pomoce naukowe i inny sprzęt szkolny
  • realizowanie programu nauczania, wychowania i opieki w powierzonych klasach, zespołach
  • sprawiedliwe traktowanie i systematyczne ocenianie wszystkich uczniów
  • służenie uczniom pomocą w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych
  • wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, rozwoju ich zdolności i zainteresowań
  • wzbogacanie własnego warsztatu pracy pedagogicznej
  • doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu swej wiedzy, dzięki udziałowi w różnych formach doskonalenia zawodowego, organizowanych w szkole i poza nią
  • informowanie rodziców i wychowawcy o wynikach w nauce i zachowaniu podopiecznych
  • decydowanie w sprawie metod i form pracy, podręczników i programów nauczania (spośród uznanych przez współczesne nauki pedagogiczne i zatwierdzonych do użytku szkolnego)
  • kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, poszanowania Konstytucji, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka
  • dbałość o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów
  • prowadzenie dokumentacji pedagogicznej przedmiotu (dzienniki), opracowywanie planów wynikowych, PSO
  • przestrzeganie zasad etyki zawodowej, budowanie własnego autorytetu i dbałość o dobre imię szkoły
  • przestrzeganie prawa, w tym stosowanie się do postanowień statutu, zarządzeń i wytycznych władz oświatowych oraz dyrektora szkoły
  • wykonywanie uchwał Rady Pedagogicznej oraz należyte wywiązywanie się z przydzielonych zadań statutowych
  • czynne uczestnictwo w pracach Rady Pedagogicznej, zespołów przedmiotowych
  • pełnienie dyżurów porządkowych zgodnie z harmonogramem dyżurów
  • nieujawnianie spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów, ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
 5. Nauczyciel odpowiada służbowo przed dyrektorem szkoły i organem prowadzącym szkołę za:
  1. poziom wyników dydaktyczno-wychowawczych w swoim przedmiocie oraz klasach i zespołach stosownie do realizowanego programu i warunków w jakich działał
  2. stan warsztatu pracy, sprzętu i urządzeń oraz środków dydaktycznych mu przydzielonych
  3. nauczyciel podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.
 6. Nauczyciel przed władzami szkoły, ewentualnie cywilnie lub karnie odpowiada za:
  1. tragiczne skutki wynikłe z braku swego nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych, pozaszkolnych czasie dyżurów mu powierzonych
  2. nieprzestrzeganie procedury postępowania, po zaistnieniu wypadku uczniowskiego lub na wypadek pożaru
  3. zniszczenie lub stratę elementów majątku i wyposażenia szkoły przydzielonych mu przez dyrektora szkoły, a wynikających z nieporządku nadzoru i zabezpieczenia
  4. rażące nieprzestrzeganie przepisów BHP w pracy dydaktyczno-wychowawczej z uczniami w szkole i poza szkołą.
 7. W realizacji swoich zadań nauczyciel powinien kierować się następującymi dezyderatami:
  • zapoznaj uczniów z celami uczenia się określonych treści
  • jasno sprecyzuj wymagania z przedmiotu na poszczególne oceny
  • uczyń wszystko, by uczniowie zdawali sobie sprawę z tego, co robią na lekcji, po co i dlaczego; zwalczaj mechaniczne uczenie się
  • stosuj indywidualne podejście do każdego ucznia
  • wdrażaj uczniów do samodzielnej pracy
  • oferuj różne sposoby i organizacyjne formy uczenia się
  • pozwalaj uczniom odkrywać, poszukiwać i eksperymentować
  • organizuj zajęcia dydaktyczne także poza murami szkoły
  • uczyń dialog wiodącą metodą komunikacji interpersonalnej
  • nie krytykuj publicznie niepowodzeń uczniów występujących w pracy nad wykonywanymi zadaniami, nie osądzaj i nie ośmieszaj; zamiast tego: tłumacz, objaśniaj, zachęcaj, udzielaj wskazówek
  • wskazuj pozapodręcznikowe źródła uczenia się określonych treści, zachęcaj do poszerzania wiadomości i sprawdzania się w olimpiadach przedmiotowych
  • zachęcaj uczniów do wypowiedzi i działań praktycznych.
 8. Zadania i obowiązki pedagoga szkolnego:
  • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych
  • określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpatrywanych potrzeb
  • organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli
  • podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach, w stosunku do uczniów z udziałem rodziców i nauczycieli
  • wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o którym mowa w odrębnych przepisach
  • planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu, w przypadku gdy w szkole nie jest zatrudniony doradca zawodowy
  • działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej
  • wykonywanie innych poleceń służbowych dyrektora.
 9. Nauczyciel ma prawo do:
  1. samooceny
  2. poszanowania godności osobistej i godności zawodu
  3. egzekwowania od uczniów przestrzegania założeń statutu szkoły i innych aktów prawnych zatwierdzanych przez Radę Pedagogiczną
  4. angażowania rodziców we współpracę ze szkołą w realizacji zadań wychowawczych, w szczególności działań profilaktycznych związanych z bezpieczeństwem uczniów
  5. decydowania o prowadzeniu nieodpłatnych zajęć pozalekcyjnych
  6. warunków umożliwiających mu należyte wykonywanie obowiązków służbowych
  7. zgłaszania dyrektorowi potrzeb w zakresie materiałów i środków dydaktycznych niezbędnych do wykonywania pracy
  8. zgłaszania pod adresem Rady Pedagogicznej i dyrektora postulatów związanych z pracą szkoły
  9. wnoszenia propozycji do tematyki i porządku obrad Rady Pedagogicznej
  10. zwracania się do doradcy metodycznego o pomoc merytoryczną i metodyczną
  11. proponowania innowacji pedagogicznych oraz ich wdrażania i realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami
  12. wyboru programów nauczania, podręczników i materiałów dydaktycznych
  13. organizowania wyjść i wycieczek przedmiotowych, a także podejmowania innych przedsięwzięć edukacyjnych służących jak najwyższym efektom kształcenia i wychowania
  14. zrzeszania się w związkach zawodowych
  15. reprezentowania swoich interesów przez przedstawiciela związków zawodowych.
 10. W szkole utworzone są następujące stanowiska:
  • pedagog szkolny
  • kierownik administracyjno-gospodarczy
  • samodzielny referent
  • główny księgowy
  • robotnik wykwalifikowany
  • robotnik gospodarczy
  • pracownice do prac lekkich.

Zakres obowiązków wyżej wymienionych stanowisk określają przydziały czynności.

§ 14.


Do pomocy w wykonywaniu swoich zadań dyrektor szkoły powołuje wicedyrektora.

§ 15.


 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie dla oddziału zestawu programów nauczania z zakresu kształcenia ogólnego, uwzględniającego także programy nauczania przedmiotów, o których mowa w § 7.
 2. Nauczyciele tworzą zespoły wychowawcze, przedmiotowe i inne zespoły problemowo-zadaniowe.
 3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek zespołu.
 4. Cele i zadania zespołów nauczycielskich obejmują:
  • ustalenie zestawu programów nauczania w zakresie kształcenia na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz ich modyfikowanie w miarę potrzeb
  • zorganizowanie współpracy nauczycieli w celu uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadniania decyzji w sprawie wyboru programu nauczania
  • wspólne opracowanie PSO oraz sposobów badania wyników nauczania; analizowanie, opracowywanie wniosków i ustalanie kierunku dalszych działań
  • organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli
  • współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia
  • wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania
  • opracowanie listy tematów na maturę ustną z języka polskiego.


<
§ 16.


 1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”.
 2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy, wychowawca w miarę możliwości powinien opiekować się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
 3. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.
 4. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie, a w szczególności:
  • programowanie i organizowanie procesu wychowania w zespole
  • otoczenie indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swych wychowanków
  • tworzenie warunków do rozwoju uczniów, przygotowanie ich do życia w zespole, rodzinie, społeczeństwie
  • rozwijanie samorządności uczniów
  • inspirowanie działań zespołowych uczniów
  • podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole oraz między uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej
  • współpraca z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadnianie z nimi i koordynowanie ich działań wychowawczych wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami)
  • ścisła współpraca z rodzicami wychowanków, informowanie ich o wynikach i problemach w zakresie kształcenia i wychowania
  • na miesiąc przed końcem semestru (roku szkolnego) zawiadamianie rodziców (opiekunów) o przewidywanej ocenie z danego przedmiotu i ocenie z zachowania
  • włączanie rodziców w problemy klasy
  • współdziałanie z pedagogiem szkolnym, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i innymi komórkami opiekuńczymi w celu uzyskania wszechstronnej pomocy dla swoich wychowanków oraz doradztwa dla rodziców
  • wnioskowanie o rozwiązywanie problemów zdrowotnych, psycho-społecznych i materialnych swoich wychowanków do specjalistycznych komórek szkolnych i pozaszkolnych
  • ustalanie ocen z zachowania
  • współpraca z samorządem klasy i rodzicami w realizacji programu wychowawczego szkoły
  • czuwanie nad regularnym uczęszczaniem uczniów do szkoły
  • prowadzenie dokumentacji klasy i każdego ucznia (dziennik, arkusze szkolne i inne - wg zaleceń dyrektora).
 5. Tematykę zajęć do dyspozycji wychowawcy należy wiązać z zagadnieniami ogólnego wychowania człowieka, harmonijnego rozwoju jego osobowości oraz założeniami planu wychowawczego szkoły.
 6. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora szkoły, pedagoga szkolnego oraz Rady Pedagogicznej, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych i naukowych.
 7. Nauczyciel-wychowawca w swojej pracy powinien kierować się następującymi dezyderatami:
  • wspieraj w każdym uczniu zdolność samodzielnego podejmowania działań z poczuciem pełnej odpowiedzialności za ich wynik; zdolność wyboru celu działania i umiejętność kierowania swym postępowaniem, zmierzającym do osiągnięcia celu; zdolność krytycznego oceniania; zdolność wykorzystywania w sposób twórczy swych doświadczeń; zdolność do współpracy z innymi osobami i umiejętność pracy nie dla uzyskania aprobaty innych, lecz do realizacji własnych, a jednocześnie prospołecznych celów
  • akceptuj bezwarunkowo każdego ucznia takim, jakim jest; możesz oceniać konkretne zachowanie czy postawę, a nie człowieka
  • toleruj wypowiedzi uczniów i staraj się zrozumieć ich reakcje emocjonalne (każdy ma prawo do zadowolenia, ale i złości)
  • wzmacniaj zaufanie ucznia do samego siebie oraz świadomość jego wartości jako osoby
  • staraj się, by uczniowie uznali szkołę za miejsce dla nich ważne i znaczące nie dopuszczaj do podziału na uczniów lepszych i gorszych
  • nie osądzaj, nie krytykuj, nie obrażaj, nie wymyślaj, nie ośmieszaj, nie rób wyrzutów, nie dyktuj rozwiązań, nie groź, lecz: czyń propozycje, chwal, aprobuj, analizuj, uspokajaj, pocieszaj, podtrzymuj na duchu.
 8. Rodzice mają prawo do:
  1. znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie b) znajomości zasad oceniania, klasyfikowania i promowania, w tym:
   • ustalonych przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych
   • sposobów sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów
   • warunków, sposobów i kryteriów oceniania zachowania
   • warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i zachowania, (warunki i tryb określone są w PSO)
  2. rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn ewentualnych trudności w nauce
  3. uzyskania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci.
 9. Rodzice i uczniowie w wyjątkowo uzasadnionych przypadkach, mogą mieć wpływ na dobór bądź zmianę nauczyciela, któremu dyrektor powierzył zadania wychowawcy.
 10. Zmiana wychowawcy może nastąpić w przypadku, gdy:
  1. wyrazi on na to zgodę lub sam złoży rezygnację z tej funkcji
  2. zebranie rodziców uczniów klasy, w której wychowawstwo pełni, zgłosi taki wniosek większością 3/4 głosów obecnych (przy obecności na zebraniu rodziców reprezentujących 3/4 ilości uczniów).
 11. Ostateczną decyzję w sprawie zmiany wychowawcy podejmuje dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
 12. Warunkiem przedłożenia sprawy Radzie Pedagogicznej jest pisemne sformułowanie zarzutów przez rodziców bądź uczniów oraz podpisanie ich przez osoby domagające się zmiany.
 13. Rodzice mają obowiązek:
  1. zapewnić regularne uczęszczanie ucznia na zajęcia szkolne, a w przypadku nieobecności poinformować wychowawcę, dyrektora lub wicedyrektora szkoły o jej przyczynach w formie pisemnej lub w wyjątkowych sytuacjach - telefonicznie
  2. stworzyć warunki umożliwiające przygotowanie się ucznia do zajęć szkolnych
  3. współpracować ze szkołą w realizacji zadań wychowawczych, w szczególności działań profilaktycznych i związanych z bezpieczeństwem uczniów oraz w przypadkach notorycznego naruszania przez uczniów postanowień statutu szkoły
  4. informować wychowawcę o stałym, przewlekłym schorzeniu dziecka, które może zagrażać jego bezpieczeństwu lub życiu.


§ 17.
Nagrody i kary


 1. Społeczność szkolna nagradza uczniów za:
  • rzetelną naukę i pracę społeczną
  • wybitne osiągnięcia
  • wzorową postawę
  • osiągnięcia sportowe
  • wzorową frekwencję
  • dzielność i odwagę
 2. Stosuje się następujące rodzaje nagród:
  • pochwała wychowawcy klasy
  • pochwała dyrektora szkoły
  • pochwała wychowawcy lub dyrektora udzielona publicznie
  • list pochwalny do rodziców
  • dyplom
  • nagroda rzeczowa
  • świadectwo z biało-czerwonym paskiem.

  Znaczące osiągnięcia w konkursach, olimpiadach przedmiotowych i igrzyskach sportowych odnotowuje się na świadectwie szkolnym. Przyznania dyplomu i wręczenia listu pochwalnego dokonuje dyrektor szkoły na wniosek wychowawcy. Nagrodę rzeczową przyznaje Rada Pedagogiczna na wniosek dyrektora szkoły, wychowawcy, nauczycieli poszczególnych klas lub organizacji działających w szkole.
 3. Społeczność szkolna karze ucznia za nieprzestrzeganie postanowień statutu i regulaminu szkoły:
  • upomnieniem wychowawcy klasy
  • upomnieniem lub naganą dyrektora
  • naganną oceną z zachowania
  • zakazem uczestnictwa w imprezach klasowych i szkolnych
  • zawieszeniem prawa do reprezentowania szkoły na zewnątrz
  • przeniesieniem do równoległej klasy w swojej szkole
  • skreśleniem z listy uczniów
  • poprzez różne formy zadośćuczynienia za wyrządzone szkody
  • poniesieniem kosztów związanych z naprawą zniszczonego mienia.
 4. Karę zawieszenia prawa do reprezentowania szkoły na zewnątrz stosuje wychowawca.
 5. Karę przeniesienia do równoległej klasy dyrektor szkoły po uprzednim podjęciu stosownej uchwały przez Radę Pedagogiczną, natomiast karę skreślenia z listy uczniów stosuje dyrektor szkoły po uprzednim podjęciu stosownej uchwały przez Radę Pedagogiczną i zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego.
 6. Kara skreślenia z listy uczniów może być stosowana wyłącznie za:
  1. spożycie alkoholu lub innych środków odurzających na terenie szkoły lub przebywanie na terenie szkoły w stanie po ich spożyciu, spożywanie alkoholu lub innych środków odurzających oraz przebywanie w stanie po ich spożyciu na wszystkich przedsięwzięciach organizowanych przez szkołę
  2. notoryczne łamanie przepisów statutu szkoły i brak poprawy zachowania pomimo działań podjętych przez szkołę we współpracy z rodzicami i stosownymi instytucjami
  3. posiadanie, dystrybucję lub zażywanie narkotyków i środków odurzających
  4. fizyczne lub psychiczne znęcanie się nad członkami społeczności szkolnej, zachowywanie się w sposób demoralizujący bądź agresywny, zagrażający zdrowiu i życiu innych uczniów
  5. dopuszczanie się czynów łamania prawa - udowodniona kradzież, niszczenie mienia i wandalizm, rozboje, pobicie itp.
 7. Decyzję o skreśleniu z listy uczniów podejmuje dyrektor szkoły na podstawie uchwały podjętej przez Radę Pedagogiczną na wniosek pisemny wychowawcy poparty opinią pedagoga (uchwały podjętej po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego). Od decyzji o skreśleniu z listy uczniów przysługuje w terminie 14 dni prawo wniesienia za pośrednictwem dyrektora szkoły odwołania do Kuratorium Oświaty.
 8. Szkoła jest zobowiązana do informowania rodziców (opiekunów) ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowanej wobec niego karze.
 9. Uczniowi przysługuje prawo odwołania się od kar wymienionych wyżej:
  • do dyrektora szkoły
  • do Rady Pedagogicznej
  • do władz oświatowych (za pośrednictwem rodziców lub prawnych opiekunów w przypadku ucznia niepełnoletniego).
   ,br> Dyrektor w porozumieniu z przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego, a w szczególnych przypadkach z powołanymi przez siebie przedstawicielami Rady Pedagogicznej, rozpatruje odwołanie w ciągu 3 dni i postanawia:
  • oddalić odwołanie, podając pisemne uzasadnienie
  • odwołać karę
  • zawiesić warunkowo wykonanie kary.

  Wykonanie kary może być zawieszone na czas próby, jeżeli uczeń uzyska poręczenie samorządu klasowego, Samorządu Uczniowskiego, wychowawcy, Rady Pedagogicznej.
 10. Spory między rodzicami i nauczycielami rozstrzyga dyrektor szkoły.
 11. Propozycje zmian w zakresie praw i obowiązków ucznia mogą zgłaszać nauczyciele, rodzice i uczniowie. Proponowane zmiany wymagają akceptacji Rady Pedagogicznej.
 12. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie poprzez:
  1. dyżury nauczycieli w budynku wg grafiku wywieszonego w pokoju nauczycielskim
  2. zapewnienie opieki na zajęciach pozalekcyjnych
  3. przestrzeganie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. Nr 135 - 10539, poz. 1516)
  4. omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych
  5. szkolenie pracowników szkoły w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
  6. uwzględnienie w tygodniowym rozkładzie zajęć dydaktyczno- wychowawczym równomiernego rozłożenia zajęć w każdym dniu.


§ 18.
Zasady rekrutacji uczniów


 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych dyrektor szkoły powołuje szkolną komisję rekrutacyjno- kwalifikacyjną.
 2. Zasady rekrutacji uczniów do liceum określa Regulamin zawierający kryteria przyjęć uczniów na dany rok szkolny.
 3. O przyjęcie do klasy pierwszej liceum mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum.
 4. O przyjęciu do klasy pierwszej decyduje suma punktów pochodzących z:
  1. przeliczania ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
  2. uzyskanych punktów za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum
  3. uzyskanych punktów za udział w konkursach przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty co najmniej na szczeblu wojewódzkim
  4. uzyskanych punktów za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem
  5. uzyskanych punktów za osiągnięcia sportowe lub artystyczne, co najmniej na szczeblu powiatowym
  6. inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.
 5. Przy przyjmowaniu do szkoły, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają uczniowie z dodatkowymi kryteriami:
  1. sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych
  2. kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki
  3. kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 6. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjęci są do szkoły niezależnie od kryteriów, o których mowa w § 18 pkt 4.
 7. Dodatkowymi kryteriami różnicującymi kandydatów, w przypadku posiadania równej liczby punktów rekrutacyjnych wynikających z kryteriów są:
  1. ocena z zachowania
  2. liczba punktów za wyniki uzyskane na egzaminie gimnazjalnym w części humanistycznej lub matematyczno- przyrodniczej, jeśli jest zbieżna z kierunkiem kształcenia w wybranym przez kandydata oddziale
  3. średnia ocen z przedmiotów obowiązkowych na świadectwie ukończenia gimnazjum. Dodatkowe kryteria brane są pod uwagę kolejno do momentu różnicowania kandydatów.
 8. Do podania o przyjęcie do szkoły absolwenci gimnazjów dołączają:
  1. kopię świadectwa ukończenia gimnazjum oraz kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego potwierdzone przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył,
  2. kandydaci - laureaci lub finaliści konkursów przedmiotowych dołączają zaświadczenie wydane przez komisje konkursowe.
 9. Dokumenty osób nieprzyjętych do szkoły zwracane są kandydatom niezwłocznie po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego. Szkoła udziela nieprzyjętym kandydatom szczegółowych informacji w celu ułatwienia im wyboru innej szkoły lub zawodu. Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej szkoły w zakładce „Rekrutacja”.
 10. Komisja rekrutacyjno- kwalifikacyjna ogłasza listy kandydatów.
 11. Kandydaci umieszczeni na listach osób przyjętych do szkoły są obowiązani potwierdzić wolę podjęcia nauki w szkole w wyznaczonym terminie przedkładając oryginały świadectw i dwie fotografie.
 12. Dopuszcza się przeprowadzenie drugiego naboru.

Szczegółowe zasady i terminy rekrutacji ustala co roku powołana przez dyrektora szkoły komisja i podaje je do wiadomości do końca lutego. Zasady te są zgodne z wytycznymi Warmińsko- Mazurskiego Kuratora Oświaty.

§ 19.
UCZNIOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI


Prawa ucznia
 1. Wszyscy, bez względu na swój wiek i funkcję w szkole, są członkami szkolnej społeczności, stanowią jedną rodzinę, są jednakowo ważni. Uczniowie mają prawo do:
  • właściwie, zgodnie z zasadami higieny umysłowej, zorganizowanego procesu kształcenia
  • opieki wychowawczej
  • warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności
  • poszanowania własności
  • swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza dobra innych osób
  • swobody poszukiwania, otrzymywania i przekazywania informacji
  • rozwijania zainteresowań, talentów oraz zdolności umysłowych i fizycznych
  • otrzymania informacji co do kryteriów i zasad, jakie stosuje przy ocenianiu każdy nauczyciel
  • obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce
  • korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć lekcyjnych przestrzegając zasad odpowiednich regulaminów
  • korzystania ze wszystkich urządzeń i pomocy naukowych znajdujących się w szkole, a służących kształceniu się i rozwijaniu zainteresowań
  • wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w szkole
  • nauki religii w szkole na podstawie deklaracji rodziców (opiekunów) lub własnej (w przypadku uczniów pełnoletnich)
  • wyboru kół zainteresowań i innych proponowanych przez szkołę form zajęć pozalekcyjnych, odbywania ich w pomieszczeniach szkolnych, korzystania w tym czasie ze sprzętu i pomocy naukowych
  • zmiany klasy z innymi przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym tylko pod koniec klasy pierwszej, pod warunkiem uzupełnienia i zaliczenia różnic programowych do października danego roku.
 2. Uczeń ma prawo w szczególnych przypadkach orzeczonych przez lekarza i poradnię psychologiczno-pedagogiczną, ze względu na stan zdrowia, do nauczania indywidualnego w domu.
 3. W szczególnych przypadkach (dłuższa, usprawiedliwiona nieobecność ucznia) uczeń ma prawo do korzystania z indywidualnych konsultacji z nauczycielem w czasie wspólnie uzgodnionym.
 4. Po zakończeniu klasyfikacji w I semestrze (przed feriami zimowymi), nauczyciel nie wpisuje do dziennika ocen na nowy semestr.
 5. Uczeń ma prawo czynnie uczestniczyć w procesie dydaktyczno-wychowawczym poprzez:
  • zgłaszanie poprawek do planu lekcji
  • zgłaszanie poprawek w programach dydaktycznych i wychowawczych, które zostaną przekazane władzom oświatowym
  • zgłaszanie propozycji co do sposobu prowadzenia zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych
  • zapoznanie się z materiałem programowym (z poszczególnych przedmiotów) oraz systemem oceniania i klasyfikowania.
 6. Uczeń ma prawo do korzystania z przerw międzylekcyjnych.
 7. Uczeń ma prawo do uczestniczenia w imprezach szkolnych i międzyszkolnych.
 8. W przypadku naruszenia praw ucznia istnieje możliwość składania pisemnej skargi przez ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) do opiekuna Samorządu Uczniowskiego, który:
  • w terminie do dwóch tygodni zapoznaje się ze sprawą poprzez rozmowy z zainteresowanymi osobami
  • dąży do sprawiedliwego rozstrzygnięcia problemu bez naruszenia czyjejkolwiek godności, z zachowaniem dyskrecji
  • w szczególnych sytuacjach korzysta z pomocy członków zespołu wychowawczego, Samorządu Uczniowskiego lub instytucji współpracujących ze szkołą
 9. W sytuacji potwierdzenia zarzutów sprawę zgłasza dyrektorowi szkoły, który podejmuje stosowne działania. Istnieje możliwość odwołania się od decyzji podjętej przez opiekuna Samorządu Uczniowskiego do dyrektora szkoły.
 10. Uczennica będąca w ciąży:
  1. Uczennica będąca w ciąży lub ta, której poród lub połóg uniemożliwiły terminowe wywiązanie się z obowiązków szkolnych ma prawo do ukończenia nauki w miarę możliwości bez opóźnień i składania egzaminów w dodatkowym terminie, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy po upływie terminów obowiązkowych.
   1. Nieobecność uczennicy na wszelkich zajęciach szkolnych związaną z jej sytuacją spowodowaną ciążą, porodem lub połogiem jest usprawiedliwiona (urlop).
   2. Poza zaświadczeniem lekarskim nie mogą być od uczennicy wymagane inne, dodatkowe dokumenty.
   3. Na życzenie uczennicy dyrektor szkoły może zwolnić ją z nauki wychowania fizycznego, plastyki, muzyki i techniki oraz przysposobienia obronnego (na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych).
  2. Zmiana szkoły może nastąpić jedynie na wniosek uczennicy.
   1. Różnice programowe przedmiotów objętych nauką w klasie, do której przechodzi, są uzupełniane w czasie i według zasad ustalonych przez nauczyciela w uzgodnieniu z uczennicą.
   2. Poza formalnymi udogodnieniami dotyczącymi toku nauki uczennicy znajdującej się w trudnej sytuacji losowej spowodowanej ciążą, szkoła ma obowiązek życzliwego i indywidualnego traktowania i rozpatrywania jej spraw oraz tworzenia właściwej opieki wychowawczej.
  3. Uczennicy będącej w ciąży może być wyznaczony indywidualny tok nauki. Decyzję tę podejmuje organ prowadzący szkołę na wniosek zainteresowanej i dyrektora szkoły.


Obowiązki ucznia

  1. Uczeń ma obowiązek:
   • przestrzegać postanowień zawartych w statucie szkoły
   • systematycznie uczęszczać na zajęcia edukacyjne, należycie przygotowywać się do nich oraz aktywnie w nich uczestniczyć
   • nie zakłócać przebiegu zajęć przez niewłaściwe zachowanie
   • przedstawić w terminie jednego tygodnia pisemne usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach edukacyjnych w formie zaświadczenia lekarskiego bądź usprawiedliwienia od rodziców z uzasadnieniem przyczyny nieobecności.
   • przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły, odnosić się do nauczycieli i pracowników szkoły z szacunkiem
   • dbać o bezpieczeństwo własne i swoich kolegów, przeciwstawiać się przejawom brutalności
   • dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole
   • dbać o piękno mowy ojczystej
   • dbać o honor i tradycje szkoły
   • godnie i kulturalnie zachowywać się w szkole i poza nią
   • być odpowiedzialnym za własne życie, zdrowie i higienę
   • zostawienia wierzchniego okrycia w szatni, jej zamykania i utrzymywania w czystości. W szatni nie wolno przebywać dłużej niż wymaga tego zmiana odzieży.
   • przestrzegać regulaminów pomieszczeń szkolnych wynikających ze specyfiki ich przeznaczenia
   • przestrzegać zakazu picia napojów alkoholowych, a także palenia tytoniu i stosowania innych niedozwolonych używek na terenie szkoły bądź poza nią w czasie godzin szkolnych oraz na wszystkich imprezach szkolnych
   • z szacunkiem odnosić się do symboli państwowych (godło, flaga, hymn) szkolnych (sztandar szkoły) i religijnych
   • punktualne przychodzić do szkoły, brać aktywny udział w lekcjach oraz uzupełniać braki wynikające z absencji, prowadzić zeszyt i wykonywać prace domowe zgodnie z wymogami nauczyciela przedmiotu
   • dbać o bezpieczeństwo własne i swoich kolegów, przeciwstawiać się przejawom brutalności
   • przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły
   • szanować i ochraniać przekonania i własność innych osób
  2. Wygląd i ubiór ucznia powinien być staranny i schludny.
   1. Ubiór codzienny ucznia powinien spełniać jest następujące ustalenia:
    • w doborze ubioru, rodzaju fryzury, biżuterii i makijażu należy zachować umiar pamiętając, że szkoła jest miejscem pracy
    • na terenie budynku szkolnego uczeń nie może posiadać elementów w ubiorze bądź na ciele zagrażających bezpieczeństwu własnemu oraz innych osób.
    • uczeń ma obowiązek przestrzegać zasad higieny osobistej oraz estetyki.
   2. Każdy uczeń ma obowiązek nosić strój galowy w czasie: uroczystości szkolnych wynikających z ceremoniału szkolnego, grupowych lub indywidualnych wyjść poza teren szkoły w charakterze reprezentacji, imprez okolicznościowych, jeżeli taką decyzję podejmie wychowawca klasy. Przez strój galowy należy rozumieć: dla dziewcząt – ciemna spódnica lub spodnie, sukienka, bluzka żakiet lub sweter w kolorze granatowym, czarnym lub białym; dla chłopców – ciemne spodnie, koszula (biała, czarna lub granatowa) i marynarka lub sweter w kolorze granatowym, czarnym lub szarym.
  3. Wygląd zewnętrzny ucznia nie może mieć wpływu na oceny z przedmiotu, ale może wpływać na ocenę z zachowania.
  4. Zabrania się noszenia w szkole odzieży wierzchniej (kurtki, płaszcze) oraz nakryć głowy (czapki, kaptury) z wyjątkiem sytuacji uzasadnionych (awaria ogrzewania, sytuacja zdrowotna ucznia).
  5. Zabrania się noszenia:
   1. bluzeczek i sukienek z odkrytymi plecami, na ramiączkach, z dużymi dekoltami, odsłoniętym brzuchem
   2. koszulek, bluz z obraźliwymi lun niestosownymi napisami i emblematami sugerującymi przynależność do subkultur lub grup nieformalnych propagującymi treści faszystowskie, nazistowskie lub komunistyczne oraz propagujące używki
   3. spodni dresowych z wyjątkiem zajęć sportowych
  6. Uczeń powinien przestrzegać regulaminów pomieszczeń szkolnych wynikających ze specyfiki ich przeznaczenia (biblioteka, szatnia, zajęcia w-f).
  7. Uczeń ma obowiązek informowania rodziców i opiekunów o zebraniach rodziców oraz o przewidywanych ocenach, a także o ważniejszych wydarzeniach z życia klasy i szkoły.
  8. Uczniom zabrania się wnoszenia na teren szkoły środków zagrażających życiu i zdrowiu.
  9. W szkole obowiązuje uczniów zakaz używania telefonów komórkowych, dyktafonów bądź innych urządzeń podczas zajęć edukacyjnych. W przypadku używania tego rodzaju sprzętu na lekcjach, nauczyciel ma prawo odebrać go i przekazać dyrekcji szkoły do depozytu i odbioru go przez rodziców. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności finansowej za zgubiony lub skradziony aparat telefoniczny i inny sprzęt, który uczeń przynosi do szkoły, a który nie jest wymagany na zajęciach edukacyjnych.
  10. Uczniowie mają obowiązek szanować sprzęt szkolny oraz wyposażenie klas i innych pomieszczeń. Za wyrządzoną szkodę odpowiada materialnie uczeń, który ją wyrządził lub grupa uczniów przebywająca w miejscu jej dokonania.
  11. Dyżurni klasowi zobowiązani są do pomocy w przygotowaniu sali do lekcji oraz kontrolowania jej stanu po skończonych zajęciach.
  12. Zwolnienie z lekcji może nastąpić wyłącznie na pisemną lub osobistą prośbę rodzica, a w przypadkach szczególnych na wniosek nauczyciela. Uczeń ma obowiązek usprawiedliwić każdą nieobecność niezwłocznie po przyjściu do szkoły, nie później jednak niż do tygodnia, licząc od ostatniego dnia nieobecności. Nieobecność ucznia na lekcjach nie wymaga zaświadczenia lekarskiego (wystarczy usprawiedliwienie rodzica lub osoby sprawującej opiekę).
  13. Uczeń opuszczający szkołę zobowiązany jest do przedstawienia w sekretariacie szkoły karty obiegowej, potwierdzającej rozliczenie się z biblioteką szkolną, nauczycielem wychowania fizycznego, wychowawcą, pielęgniarką szkolną. W przeciwnym razie szkoła wstrzymuje wydanie świadectwa.
§ 20.
 1. Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Zespół Szkół używa pieczęci: okrągłą dużą i okrągłą małą z godłem państwowym w środku o treści: I Liceum Ogólnokształcące im. „Bojowników o Polskość Mazur”.
 3. Tablice i pieczęcie liceum wchodzącego w skład zespołu szkół zawierają nazwę zespołu i nazwę liceum.


§ 21.


 1. Szkoła posiada sztandar ufundowany przez społeczeństwo Pisza. Z jednej strony na czerwonym tle widnieje napis wyhaftowany złotą nicią: „Liceum Ogólnokształcące im. Bojowników o Polskość Mazur w Piszu” otaczający srebrnego orła, z drugiej - na białym tle „Wszystko dla Ciebie Ojczyzno”, w środku zaś płonący znicz i otwarta książka.
 2. W czasie uroczystości szkolnych obowiązuje ustalony ceremoniał z udziałem pocztu sztandarowego i flagowego:
  1. ślubowanie uczniów klas pierwszych
  2. ślubowanie absolwentów szkoły połączone z przekazaniem sztandaru reprezentacji uczniów klas drugich.
 3. Poczet sztandarowy reprezentuje szkołę w czasie ważnych uroczystości miejskich.


§ 22.


 1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
  1. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej szkoły określają odrębne przepisy.
  2. Szkoła może, na wyodrębnionym rachunku bankowym, gromadzić środki specjalne pochodzące z:
   • dobrowolnych wpłat rodziców
   • opłat za kursy, szkolenia i z innych źródeł zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  3. Środki specjalne mogą być przeznaczone na:
   • działalność dydaktyczno-wychowawczą
   • zakup pomocy naukowych i wyposażenia
   • zakup materiałów na remonty i konserwacje
   • zakup środków czystości, materiałów biurowych
   • opłaty za usługi (remonty, transport, przeglądy)
   • wynagrodzenie wynikające z działalności jednostki oświatowej
   • inne cele wynikające ze statutowej działalności szkoły.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE


 1. Do statutu mogą być wprowadzone zmiany:
  1. na wniosek:
   • organów wewnętrznych szkoły
   • organu prowadzącego szkołę
   • organu nadzorującego
  2. na skutek zmian w przepisach.
 2. O zmianach w Statucie powiadamia się organy wewnętrzne szkoły, organ prowadzący i organ nadzorujący.
 3. Statut szkoły wraz z załącznikami otrzymują wszystkie organa szkoły. Jego kopia jest dostępna w bibliotece szkolnej.
 4. Szkoła posiada sztandar ufundowany przez społeczeństwo Pisza. Z jednej strony na czerwonym tle widnieje napis wyhaftowany złotą nicią: „I Liceum Ogólnokształcące im. Bojowników o Polskość Mazur” w Piszu otaczający srebrnego orła, z drugiej - na białym tle „Wszystko dla Ciebie Ojczyzno”, w środku zaś płonący znicz i otwarta książka.

  W czasie uroczystości szkolnych obowiązuje ustalony ceremoniał z udziałem pocztu sztandarowego i flagowego:
  1. ślubowanie uczniów klas pierwszych
  2. ślubowanie absolwentów szkoły połączone z przekazaniem sztandaru reprezentacji uczniów klas trzecich. Poczet sztandarowy reprezentuje szkołę w czasie ważnych uroczystości powiatowych i miejskich.
 5. Szkoła używa pieczęci urzędowych:
  1. okrągłych  2. podłużnych 6. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 7. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

WYKAZ REGULAMINÓW FUNKCJONUJĄCYCH W SZKOLE

 1. Regulamin Rady Pedagogicznej.
 2. Regulamin Samorządu Uczniowskiego
 3. Regulamin Biblioteki Szkolnej
 4. Regulamin Rady Rodziców.


Zmiany do Statutu przyjęto na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 20 stycznia 2011 r. i obowiązuje od 20 stycznia 2011 r.
Data powstania: czwartek, 24 lip 2003 14:26
Data opublikowania: czwartek, 24 lip 2003 14:30
Data edycji: środa, 26 lis 2003 10:53
Opublikował(a): Andrzej Lewandowski
Zaakceptował(a): Andrzej Lewandowski
Artykuł był czytany: 6263 razy
Ilość edycji: 1