BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

III sesja Rady Powiatu Pisz

odbędzie się 27 czerwca 2024r. o godz. 14:00

Przewodnicząca Rady Powiatu Pisz - Pani Irena Jatkowska - zwołała III sesję Rady Powiatu Pisz na godz. 14:00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Piszu.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad III sesji Rady Powiatu Pisz.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Dokonanie zmian lub uzupełnień porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Powiatu Pisz.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Zapytania i wnioski mieszkańców powiatu.
 7. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 8. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2023.
 9. Informacja o stanie bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych powiatu i funkcjonowania sił ratowniczych w 2023 r.
 1. Informacja dotycząca zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie oraz realizacji zadań przez Komendę Powiatową Policji w 2023 r.
 1. Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Piszu.
 1. Wybór dwóch radnych - delegatów Rady Powiatu Pisz do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
 2. Raport o stanie powiatu:

 a) Przedstawienie Raportu o stanie Powiatu Piskiego za 2023r.;

 b) Debata nad Raportem o stanie Powiatu Piskiego;

 c) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia raportu o stanie powiatu;

 d) Głosowanie w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Piszu wotum zaufania.

 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za rok 2023:

 a) Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania finansowego powiatu piskiego za 2023r.;

 b) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu;

 c) Opinia Komisji Rewizyjnej o sprawozdaniu;

 d) Dyskusja nad sprawozdaniem;

 e) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego powiatu piskiego za 2023 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia.

 1. Rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu.

 a) Przedstawienie wniosku przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej;

 b) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej;

 c) Dyskusja nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej;

 d) Głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu.

 1. Rozpatrzenie bieżących projektów uchwał:

 a) w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Piszu.

 b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2024-2028.

 c) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2024 r.

 1. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu.
 2. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z realizacji uchwał Rady Powiatu.
 3. Wnioski i oświadczenia radnych.
 4. Informacje, odpowiedzi i wyjaśnienia.
 5. Zamknięcie obrad III sesji Rady Powiatu Pisz.

Skan zaproszenia stanowi załącznik do niniejszej wiadomości. Na Portalu Mieszkańca wraz z porządkiem obrad zamieszone są materiały (w tym projekty uchwał) planowane do rozpatrzenia przez Radę. Na tym samym portalu w dniu sesji dostępna będzie transmisja obrad online. Ze względu na ustawowy obowiązek transmitowania posiedzenia prosimy o zapoznanie się z dostępną w załączniku klauzulą informacyjną.

Na sesji odbędzie się debata nad raportem o stanie powiatu za 2023r. W debacie mogą zabrać głos mieszkańcy powiatu w liczbie 15, w kolejności zgłoszeń. Zgłoszenia należy składać do Przewodniczącej Rady Powiatu najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień sesji. Do zgłoszenia należy dołączyć listę poparcia z podpisami co najmniej 150 osób.

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 20 cze 2024 11:55
Data opublikowania: czwartek, 20 cze 2024 12:11
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 1 lip 2024 08:11
Opublikował(a): Maciej Jasiński
Zaakceptował(a): Maciej Jasiński
Artykuł był czytany: 183 razy