BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

KLAUZULA RODO

Klauzula RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, że:

  1. administratorem zbieranych danych jest Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Plaćówek w Piszu, 12-200 Pisz, ul. Warszawska 1, tel. 87 425-47-50, mail: zeas@powiat.pisz.pl
  2. dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, określonego w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w celu zapewnienia korespondencji odpowiedniej ewidencji, przechowywania oraz ochrony przed uszkodzeniem, zniszczeniem bądź utratą,
  3. odbiorcami przetwarzanych danych mogą być podmioty przetwarzające dane na podstawie prawa lub na zlecenie administratora (m.in. firmy IT, kancelarie prawne, itp.),
  4. dane przechowywane będą przez okres ustalony przez administratora, na podstawie kategorii archiwalnej akt,
  5. w oparciu o przetwarzane dane nie będzie miało miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie,
  6. przysługuje prawo do żądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdyby przetwarzanie danych naruszało wymienione prawa lub naruszało RODO,
  7. we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz realizacji przysługujących praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych przez e-mail: korzuch@infoic.pl