BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

GN.6852.4.2022 obwieszczenie Starosty Piskiego w sprawie wydania decyzji dotyczącej udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji dotyczącej udostepnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej na terenie obrębu geodezyjnego Aleksandrowo, gmina Orzysz, celem wykonania rozbiórki odcinka sieci elektroenergetycznej

STAROSTA PISKI

Pisz, dnia 19.01.2023 r. 

GN.6852.4.2022


DECYZJA

 

Na podstawie art. 124b ust. 1-3, w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.) -  zwaną dalej „u.g.n.” oraz art. 49, 104 i 107 § 1 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) -  dalej zwaną „k.p.a.”, po rozpatrzeniu wniosku inwestora – PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 05.08.2022 r., (uzupełnionego pismem z dnia 19.08.2022 r.) reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Adama Kulenko,


Starosta Piski
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej 
orzeka

 

 1. Zobowiązać każdoczesnego współwłaściciela nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej na terenie obrębu geodezyjnego 0001 Aleksandrowo, gmina Orzysz, powiat piski, województwo warmińsko-mazurskie, oznaczonej w ewidencji gruntów działką o numerze geodezyjnym 19/1, o powierzchni 0,5086 ha, dla której Sąd Rejonowy w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ...................., do jej udostępnienia na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, w celu umożliwienia przeprowadzenia prac związanych z rozbiórką odcinka istniejącej elektroenergetycznej linii napowietrznej nN-0,4 kV o długości 82,2 m, zlokalizowanej w granicach ww. działki gruntu.

Szczegółowy przebieg linii elektroenergetycznej podlegającej rozbiórce w granicach działki gruntu nr 19/1, wraz z obszarem zajęcia gruntu oraz pasem technologicznym naniesiono na mapie w skali 1:1000, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

 1. Ustalić, że udostepnienie nieruchomości opisanej w pkt 1 niniejszej decyzji, polega w szczególności na prawie wstępu na przedmiotową działkę gruntu, w celu wykonania robót związanych z rozbiórką odcinka istniejącej elektroenergetycznej linii napowietrznej nN-0,4 kV.
 2. Określić obszar udostepnienia (zajęcia) nieruchomości, opisanej w pkt 1, na czas wykonywania robót, o łącznej powierzchni 821,8 m2, tj. pasa technologicznego o długości 82,2 m i promieniu 5 m od osi linii, zgodnie z załącznikiem nr 1 do decyzji.
 3. Ustalić obowiązek udostępnienia nieruchomości, o której mowa w pkt 1, na okres 30 dni licząc od daty zgłoszenia rozpoczęcia prac związanych z wykonaniem rozbiórki.
 4. Zobowiązać inwestora – PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, do przywrócenia nieruchomości obejmującej działkę gruntu nr 19/1, położoną na terenie obrębu geodezyjnego 0001 Aleksandrowo, gmina Orzysz, do stanu poprzedniego niezwłocznie po zakończeniu prac związanych z rozbiórką napowietrznej linii elektroenergetycznej w granicach ww. działki gruntu. Jeżeli przywrócenie nieruchomości do stanu poprzedniego jest niemożliwe albo powoduje nadmierne trudności lub koszty, stosuje się odpowiednio przepis art. 128 ust. 4 u.g.n.
 5. Zobowiązać inwestora – PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, do uzgodnienia w terminie 30 dni, licząc od dnia, w którym upłynął termin udostepnienia nieruchomości, z każdoczesnym współwłaścicielem przedmiotowej nieruchomości, lub osobami, które wykażą, iż przysługują im inne prawa rzeczowe do nieruchomości, wysokość odszkodowania oraz zobowiązać do przedłożenia stosownych oświadczeń czy doszło między stronami do uzgodnienia w zakresie odszkodowania za udostepnienie nieruchomości oraz za ewentualne szkody powstałe na skutek czynności związanych z rozbiórką przedmiotowego odcinka linii elektroenergetycznej.
 6. Nadać niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.


UZASADNIENIE

 

Wnioskiem z dnia z dnia 05.08.2022 r., (uzupełnionego pismem z dnia 19.08.2022 r.), inwestor PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, reprezentowany przez Pana Adama Kulenko wystąpił o wydanie decyzji w trybie art. 124b w związku z art. 124a u.g.n., zobowiązującej do udostępnienia części nieruchomości położonej na terenie obrębu geodezyjnego 0001 Aleksandrowo, gmina Orzysz, powiat piski, województwo warmińsko-mazurskie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka gruntu nr 19/1 o powierzchni 0,5086 ha, dla której Sąd Rejonowy w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr ................, celem umożliwienia przeprowadzenia prac związanych z rozbiórką odcinka istniejącej elektroenergetycznej linii napowietrznej nN-0,4 kV, o długości 82,2 m, w granicach ww. działki gruntu.

Zgodnie z załączoną do wniosku mapą stanowiącą załącznik graficzny do niniejszej decyzji, powierzchnia gruntu przewidzianego do zajęcia na czas wykonywania robót została określona na 821,8 m2, co stanowi wyznaczony pas technologiczny o długości 82,2 m i szerokości promienia 5 m od osi linii.

W uzasadnieniu przedmiotowego wniosku inwestor wskazał, iż przedmiotowa linia elektroenergetyczna nN-0,4 kV stanowi własność PGE Dystrybucja S.A. z siedziba w Lublinie i przeznaczona jest do rozbiórki.

Do przedmiotowego wniosku dołączono: 

 • mapę z obszarem zajęcia,
 • kopię postanowienia znak: WIG.6773.6.7.2020.DGA z dnia 04.12.2020 r. Burmistrza Orzysz zawieszającego postępowanie administracyjne w zakresie wydania decyzji ustalającej realizację inwestycji celu publicznego,
 • oświadczenie potwierdzające własność urządzeń posadowionych na nieruchomości i zgody na ich rozbiórkę,
 • pełnomocnictwo ogólne nr 17/OSA/2019 z dnia 04.02.2019 r.,
 • pełnomocnictwo inwestycyjne, substytucyjne nr 1746/OB/RE4/2020 z dnia 26.08.2020 r.

Zgodnie z zapisami zawartymi w dziale II księgi wieczystej ........................ prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych, współwłaścicielami przedmiotowej nieruchomości są między innymi: Józef Drabent s. Jana w udziale do 1344/8400 cz., Krystyna Drabent c. Stanisława i Eugenii do udziału 84/8400 cz. oraz Stefan Drabent s. Józefa do udziału 1344/8400 cz. Zgodnie z pozyskanymi w toku postępowania dowodowego dokumentami osoby te nie żyją. Wynika to przede wszystkim z zapisów zawartych w odpisach skróconych aktów zgonu (sygnatury: ..............., ................., ....................) - Józef Drabent s. Jana zmarły 16.12.1956 r., Stefan Drabent s. Józefa zmarły 07.01.1992 r. oraz Krystyna Drabent c. Stanisława i Eugenii zamarła 02.07.2013 r., natomiast zgodnie z pismem otrzymanym od Sądu Rejonowego w Piszu I Wydziału Cywilnego za sygn. akt L.dz.164/22 z dnia 04.10.2022 r. otrzymano informacje, że nie zostały po nich przeprowadzone sprawy spadkowe.

Obszar działki gruntu nr 19/1, położonej na terenie obrębu geodezyjnego 0001 Aleksandrowo, gmina Orzysz nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Natomiast zgodnie z zapisami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Orzysz” uchwalonego uchwałą nr XIII/89/99 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 grudnia 1999 r., zmienionego uchwałą nr XLV/645/06 z dnia 28 czerwca 2006 r., uchwałą nr III/9/10 z dnia 29 grudnia 2010 r. i uchwałą nr XXVI/183/16 z dnia 27 lipca 2016 r.

 • działka nr 19/1, obręb Aleksandrowo, gmina Orzysz figuruje jako – treny osadnicze: mieszkalnictwa, usług, dzielności gospodarczej,
 • przez ww. działkę przebiega linia niskiego napięcia nN-0,4 kV.

Na przedmiotową działkę nie została wydana decyzja ustalająca realizację inwestycji celu publicznego.

Jak wynika z wniosku oraz przedłożonych załączników, inwestor w granicach przedmiotowej działki gruntu, planuje całkowicie rozebrać istniejącą napowietrzną linię elektroenergetyczną nN-0,4 kV. Obszar udostępnienia niezbędny do przeprowadzania prac został określony na 821,8 m2, tj. pas techniczny o promieniu 5 m od osi linii i długości 82,2 m.

Jednocześnie wnioskodawca wskazał, iż planowany czas udostepnienia części ww. działki wynosić będzie 30 dni od daty zgłoszenia rozpoczęcia prac związanych z wykonaniem rozbiórki, co mieści się w ramach czasowych wskazanych w art. 124 b ust. 3 u.g.n.

Jak wynika z treści wniosku przedłożonego przez wnioskodawcę, troje współwłaścicieli wyżej opisanej nieruchomości nie żyje, i nie zostały przeprowadzone po nich sprawy spadkowe, w związku z tym, inwestor zdecydował się wystąpić do Starosty Piskiego z wnioskiem  o wydanie stosownej decyzji w trybie przepisów art. 124b w zw. z art. 124a u.g.n.

Po przeanalizowaniu całości zgromadzonego materiału dowodowego w sprawie, Starosta Piski ustalił, co następuje: 

Do przedmiotowej sprawy zastosowanie znajdują przepisy art. 124b u.g.n.

Zgodnie z art. 124b ust. 1 u.g.n. starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, w drodze decyzji zobowiązuje właściciela, użytkownika wieczystego lub osobę, której przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości do udostępnienia nieruchomości w celu wykonania czynności związanych z konserwacją, remontami oraz usuwaniem awarii ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń, nienależących do części składowych nieruchomości, służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, a także usuwaniem z gruntu tych ciągów, przewodów, urządzeń i obiektów, jeżeli właściciel, użytkownik wieczysty lub osoba, której przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości nie wyraża na to zgody. Decyzja o zobowiązaniu do udostępniania nieruchomości może być także wydana w celu zapewnienia dojazdu umożliwiającego wykonanie czynności. Decyzję, o której mowa w ust. 1, wydaje się z urzędu albo na wniosek podmiotu zobowiązanego do wykonania czynności, o których mowa w ust. 1. (patrz ust. 2 art. 124b u.g.n.) i nadaje się jej rygor natychmiastowej wykonalności (patrz ust. 2a art. 124b), a obowiązek udostępnienia nieruchomości może być ustanowiony na czas nie dłuższy niż 6 miesięcy. Obowiązek udostepnienia nieruchomości, o którym mowa w ust. 1, podlega egzekucji administracyjnej (patrz ust. 5 art. 124b u.g.n.).

Z przytoczonego przepisu wynika jednoznacznie, że podlega on zastosowaniu jeśli zostaną spełnione następujące przesłanki tj.: wystąpi konieczność wykonania czynności związanych z konserwacją, remontem oraz usuwaniem awarii wymienionych w tym przepisie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń, nienależących do części składowych nieruchomości, służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji elektrycznej, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, a także usuwaniem z gruntu tych ciągów, przewodów, urządzeń i obiektów oraz, że właściciel, użytkownik wieczysty lub osoba, której przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości, nie wyraża zgody na takie udostępnienie nieruchomości (zob. wyrok WSA w Olsztynie z dnia 5.03.2020 r. II SA/OI 891/19, wyrok NSA z dnia 27.11.2019 r. I OSK 871/19).

Z analizy treści wniosku oraz załączonych do niego dokumentów, stwierdzono że na działce gruntu oznaczonej numerem 19/1, położonej na terenie obrębu geodezyjnego 0001 Aleksandrowo, gmina Orzysz usytuowana jest napowietrzna linia elektroenergetyczna niskiego napięcia nN-0,4 kV, stanowiąca własność PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, która została przeznaczona do rozbiórki. Jednakże z uwagi na brak możliwości zawarcia porozumienia ze wszystkimi współwłaścicielami przedmiotowego gruntu tj.:  Panem, Józefem Drabent s. Jana, Panią Krystyną Drabent c. Stanisława i Eugenii oraz Panem Stefanem Drabent s. Józefa (osoby nie żyje i nie przeprowadzono po nich postępowań spadkowych), na którym znajduje się przedmiotowy odcinek linii elektroenergetycznej, w przedmiocie ustanowienia stosownej służebności za wynagrodzeniem oraz ustanowienia odszkodowania za tymczasowe zajęcie terenu i za ewentualnie poniesione straty w związku z planowanymi do wykonania pracami, inwestor postanowił wystąpić z przedmiotowym wnioskiem o udostępnienie części gruntu w granicach ww. działki gruntu nr 19/1, tj. obszaru o pow. 821,8 m2 w pasie technologicznym o promieniu 5 m od osi linii i długości 82,2 m, w trybie art. 124b  w zw. z art. 124a u.g.n.

W myśl art. 124a u.g.n. przepisy art. 124 ust. 1-2 i 4-7, art. 124b oraz art. 125 i art. 126 stosuje się odpowiednio do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

Do postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z tych nieruchomości stosuje się art. 114 ust. 3 i 4, art. 115 ust. 3 i 4 oraz art. 118a ust. 2 i 3 u.g.n.

Z uwagi na śmierć współwłaścicieli przedmiotowej nieruchomości oraz brak informacji o zakończonych postępowaniach spadkowych, ustalono, że przedmiotowa nieruchomość posiada nieuregulowany stan prawny w rozumieniu art. 113 ust. 6 i 7 u.g.n.

Mając powyższe na uwadze Starosta Piski  ogłoszeniem z dnia 21 października 2022 r. podał do publicznej wiadomości informację o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udostepnienia przedmiotowej nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, wzywając jednocześnie osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do opisanej nieruchomości, do zgłoszenia swoich praw w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia. Ogłoszenie zostało opublikowane w prasie o zasięgu ogólnopolskim „Puls Biznesu” w dniu 25 października 2022 r. oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Piszu (www.powia.pisz.pl i www.bip.powiat.pisz.pl), a także zostało zamieszczone na tablicach ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu, Urzędu Miejskiego w Orzyszu oraz sołectwa wsi Pianki.

Z uwagi na fakt, że w wyznaczonym dwumiesięcznym terminie nie zgłosił się nikt spośród osób, którym ewentualnie przysługiwałyby prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości, zgodnie z art. 114 ust. 4 w związku z art. 115 ust. 1 i 3 u.g.n., Starosta Piski w dniu 29 grudnia 2022 r. wszczął  postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji zobowiązującej do udostepnienia części przedmiotowej nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. Przedmiotowe zawiadomienie zostało doręczone stronom postępowania poprzez podanie jego do publicznej wiadomości w myśl art. 49 k.p.a., na okres 14 dni. Stosowne ogłoszenie zostało zamieszczone na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Piszu (www.powia.pisz.pl i www.bip.powiat.pisz.pl), a także zostało zamieszczone na tablicach ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu, Urzędu Miejskiego w Orzyszu oraz sołectwa wsi Pianki.

Jednocześnie zgodnie z art. 10 k.p.a. Starosta Piski zawiadomił, zainteresowane strony postępowania o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym, możliwości składania dodatkowych wyjaśnień i dokumentów w terminie 7 dni licząc od dnia daty doręczenia niniejszego zawiadomienia, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu, w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami. Powyższe zawiadomienie zostało doręczone stronom postępowania poprzez podanie jego do publicznej wiadomości w myśl art. 49 k.p.a., na okres 14 dni. Stosowne ogłoszenie zostało zamieszczone na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Piszu (www.powia.pisz.pl i www.bip.powiat.pisz.pl), a także zostało zamieszczone na tablicach ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu, Urzędu Miejskiego w Orzyszu oraz sołectwa wsi Pianki.

Zgodnie z art. 124b. ust. 3 u.g.n. obowiązek udostępnienia nieruchomości może być ustanowiony na czas nie dłuży niż 6 miesięcy. Przepis ten nie normuje jednak daty początkowej, w związku z czym organ dysponuje w tym zakresie uznaniem administracyjnym. Niezależnie zatem od tego, czy początek biegu terminu do udostępnienia nieruchomości ustalony zostanie do dnia wydania decyzji, dnia jej uprawomocnienia, czy też dnia zajęcia nieruchomości, decyzja oparta w tym zakresie na uznaniu administracyjnym powinna zawierać przekonywujące uzasadnienie wskazujące na logiczną, jasną  i spójną argumentację, którą kierował się organ (patrz Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 8 lutego 2018 r., sygn. akt. II SA/Bk 818/17, wyrok NSA z dnia 23.09.2020 r. sygn. I OSK 468/20). 

W uzasadnieniu wniosku inwestor wskazał, iż termin wykonania prac uzależniony jest od chwili zgłoszenia prac związanych z rozbiórką, dlatego też wnioskodawcy ciężko jest wskazać precyzyjną datę wykonywania prac. Wskazanie konkretnej daty mogłoby prowadzić do braku wykonalności decyzji w przypadku odwołania się od niej przez właściciela nieruchomości. W związku z powyższym Starosta Piski postanowił przychylić się do prośby wnioskującego i ustalić obowiązek udostępnienia części ww. działki gruntu na okres30 dni oddaty zgłoszenia rozpoczęcia prac związanych z wykonaniem rozbiórki, co mieści się w ramach czasowych określonych w przywołanym przepisie art. 124b ust. 3 u.g.n.

Odnosząc się do kwestii związanych z ustaleniem odszkodowania należy przede wszystkim wskazać, iż w myśl art. 124b ust. 4 u.g.n. za udostępnienie nieruchomości oraz szkody powstałe na skutek czynności, o których mowa w ust. 1, przysługuje odszkodowanie w wysokości uzgodnionej między właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub osobą, której przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości a podmiotem, któremu udostępniono nieruchomość. Jeżeli do takiego uzgodnienia nie dojdzie w terminie 30 dni, licząc od dnia, w którym upłynął termin udostępnienia nieruchomości, określony w decyzji, o której mowa w ust. 1, starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej wszczyna postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania.

Mając na uwadze brzmienie powyższego przepisu Starosta Piski postanowił zobowiązać PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, do uzgodnienia w terminie 30 dni, licząc od dnia, w którym upłynął termin udostepnienia nieruchomości, z każdoczesnym współwłaścicielem przedmiotowej nieruchomości, lub osobami, które wykażą, iż przysługują im inne prawa rzeczowe do nieruchomości, wysokość odszkodowania oraz zobowiązać do przedłożenia stosownych oświadczeń, czy doszło między stronami do uzgodnienia w zakresie odszkodowania za udostepnienie nieruchomości oraz szkody powstałe na skutek czynności związanych z rozbiórką przedmiotowego odcinka linii elektroenergetycznej.

Reasumując należy jeszcze raz podkreślić, iż z dokumentów dołączonych do wniosku wynika,  że zakres koniecznych do przeprowadzenia prac na napowietrznej linii elektroenergetycznej nN-0,4 kV wyczerpuje przesłanki uznania ich za czynności związane z rozbiórką. Jednocześnie  strony przedmiotowego postępowania w toku prowadzonych negocjacji/rokowań nie doszły do porozumienia z uwagi, iż współwłaściciele – Pan Józef Drabent, Pani Krystyna Drabent i Stefan Drabent nie żyją, oraz do dnia wydania niniejszej decyzji nie zgłosiły się osoby, którym przysługiwałoby prawo własności nabyte na podstawie postępowania spadkowego – nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, bądź też inne prawa rzeczowe. Tym samym w ocenie Starosty Piskiego w przedmiotowej sprawie zostały spełnione wszystkie przesłanki wynikające z art. 124b w związku z art. 124a u.g.n.,  a wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie reprezentowanej przez Pana Adama Kulenko uzasadnia wydanie decyzji na udostepnienie opisanej w sentencji nieruchomości w zakresie określonym przez wnioskodawcę.

Starosta Piski postanowił w sentencji przedmiotowej decyzji zobowiązać inwestora – PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, do przywrócenia nieruchomości obejmującej działkę gruntu nr 19/1, położoną na terenie obrębu geodezyjnego 0001 Aleksandrowo, gmina Orzysz, do stanu poprzedniego niezwłocznie po zakończeniu prac związanych z przedmiotową rozbiórką linii energetycznej w granicach ww. działki gruntu, z uwagi na brzmienie art. 124 ust. 4, w zw. z art. 124b ust. 3 u.g.n. Zgodnie z tą regulacją to na osobie lub jednostce organizacyjnej występującej o zezwolenie ciąży obowiązek przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego, niezwłocznie po założeniu lub przeprowadzeniu ciągów, przewodów i urządzeń. Jeżeli przywrócenie nieruchomości do stanu poprzedniego jest niemożliwe albo powoduje nadmierne trudności lub koszty, stosuje się odpowiednio przepis art. 128 ust. 4 odnoszący się do kwestii odszkodowań powstałych na skutek ww. zdarzeń.

Zgodnie z brzmieniem art. 124b ust. 2a u.g.n. przedmiotowej decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności, zaś obowiązek udostepnienia nieruchomości podlega egzekucji administracyjnej (patrz art. 124b ust. 5 u.g.n.).

Niniejsza decyzja podlega ogłoszeniu w sposób określony w art. 49 k.p.a, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piszu oraz na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Piszu (www.powiat.pisz.pl oraz www.bip.powiat.pisz.pl), a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Orzyszu oraz sołectwa wsi Pianki.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji decyzji. 

 

Z up. STAROSTY

mgr Tomasz Borucki

NACZELNIK WYDZIAŁU

Gospodarki Nieruchomościami

 

Pouczenie

 

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 k.p.a. w związku z art. 9a u.g.n., od niniejszej decyzji służy stronom prawo odwołania do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego za pośrednictwem Starosty Piskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a k.p.a.).

 

Załączniki:
-  mapa z obszarem zajęcia gruntu skala 1:1000.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 19 sty 2023 10:06
Data opublikowania: czwartek, 19 sty 2023 10:17
Data przejścia do archiwum: piątek, 3 lut 2023 11:38
Opublikował(a): Tomasz Borucki
Zaakceptował(a): Tomasz Borucki
Artykuł był czytany: 233 razy