BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE GN.6852.4.2022 - o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania oraz zapoznania się z zebranym materiałem w sprawie, dotyczącej ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej na terenie obrębu geodezyjnego Aleksandrowo, gmina Orzysz.

STAROSTA PISKI

Pisz, dnia 29.12.2022 r.

GN.6852.4.2022

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

               Na podstawie art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.) - dalej „K.p.a.” w związku z art. 124 ust. 1, art. 124b, art. 113 ust. 6 i 7 oraz art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) - dalej „u.g.n.”

Starosta Piski

zawiadamia 

o wszczęciu na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Adama Kulenko, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji zobowiązującej do udostepnienia części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w trybie art. 124a w zw. z art. 124b ust. 1 u.g.n., położonej na terenie obrębu geodezyjnego 0001 Aleksandrowo, gmina Orzysz, powiat piski, województwo warmińsko-mazurskie, oznaczonej w ewidencji gruntów działką o numerze geodezyjnym 19/1, o powierzchni 0,5086 ha, celem umożliwienia przeprowadzenia prac związanych z rozbiórką odcinka istniejącej linii napowietrznej nN-0,4 kV o długości 82,2 m, zlokalizowanej w granicach ww. działki gruntu.

W operacie ewidencji gruntów jako współwłaściciele wpisani są między innymi:

1) Józef Drabent s. Jana w udziale do 16/100 cz. (nie żyje),

2) Krystyna Drabent c. Stanisława i Eugenii do udziału 7/700 cz. (nie żyje),

3) Stefan Drabent s. Józefa do udziału 16/100 cz. (nie żyje).

Zgodnie z art. 124b ust. 1 u.g.n. starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, w drodze decyzji może  zobowiązać właściciela, użytkownika wieczystego lub osobę, której przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości do udostępnienia nieruchomości w celu wykonania czynności związanych z konserwacją, remontami oraz usuwaniem awarii ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń, nienależących do części składowych nieruchomości, służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, a także usuwaniem z gruntu tych ciągów, przewodów, urządzeń i obiektów, jeżeli właściciel, użytkownik wieczysty lub osoba, której przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości nie wyraża na to zgody. Decyzja o zobowiązaniu do udostępniania nieruchomości może być także wydana w celu zapewnienia dojazdu umożliwiającego wykonanie czynności. Powyższy przepis stosuje się odpowiednio do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. Wówczas do przedmiotowego postępowania stosuje się art. 114 ust. 3 i 4 oraz art. 115 ust. 3 i 4.

W myśl art. 124a w zw. z art. 114 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, informację o zamiarze udostepnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości oraz na stronach internetowych starostwa powiatowego, a także przez ogłoszenie w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

Ogłoszenie takie zostało zamieszczone na łamach gazety o zasięgu ogólnopolskim – „Puls Biznesu” w dniu 25 października 2022 r. oraz podane do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń: Starostwa Powiatowego w Piszu, Urzędu Miejskiego w Orzyszu, Sołectwa wsi Pianki, a także zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Powiatu Piskiego.

W terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia w/w informacji nie zgłosiły się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości, co skutkuje wszczęciem niniejszego postępowania.

Zgodnie z art. 115 ust. 3 u.g.n. wszczęcie postępowania następuje z dniem określonym w ogłoszeniu o wszczęciu postępowania, wywieszonym w urzędzie starostwa powiatowego, po upływie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia informacji o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

Zgodnie z art. 10 §1 K.p.a. informuje się, że w terminie 7 dni, licząc od dnia doręczenia (opublikowania) niniejszego zawiadomienia, zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7-miu dni, licząc od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia. Akta sprawy zostaną udostępnione do wglądu w Starostwie Powiatowym w Piszu w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami ul. Warszawska 1, pok. nr 7 w godzinach 8­00 – 1500.

Strony postępowania mogą uzyskać informacje na temat postępowania, uzupełnić materiał dowodowy oraz składać ewentualne pisemne wyjaśnienia i dokumenty poprzez kontakt korespondencyjny na adres: Starostwo Powiatowe w Piszu Wydział Gospodarki Nieruchomościami, ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz lub za pośrednictwem platformy e-PUAP www.epuap.gov.pl, adres skrytki /powiat_pisz/SkrytkaESP.

 Nie złożenie wyjaśnień w wyżej wymienionym terminie traktowane będzie jako brak zastrzeżeń.

Powyższe ogłoszenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piszu oraz na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Piszu (www.powiat.pisz.pl. oraz www.bip.powiat.pisz.pl – w zakładce tablica ogłoszeń), a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Orzyszu oraz wsi Pianki.

 

Na podstawie art. 49 K.p.a. strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Pouczenie:

Zgodnie z art. 33 § 1 i 2 K.p.a. strona postępowania może działać przez pełnomocnika, którym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu.

W rozumieniu  art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 344) doręczenie pism może nastąpić za pomocą środków komunikacji elektronicznej, jeżeli strona lub inny uczestnik postępowania spełni jeden z następujących warunków:

  • złoży podanie w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynką podawczą organu administracji publicznej;
  • wystąpi do organu administracji publicznej o takie doręczenie i wskaże organowi administracji publicznej adres elektroniczny;
  • zgodnie z art. 391 K.p.a. wyrazi zgodę na doręczanie pism w postępowaniu za pomocą tych środków i wskaże organowi administracji publicznej adres elektroniczny.

Zgodnie z art. 40 § 2 K.p.a. pisma doręcza się stronie, a jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika – pełnomocnikowi.

Zgodnie z art. 40 § 2 i § 5 K.p.a. strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia spraw zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej, i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba, że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej trony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

Zgodnie z art. 41 K.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

 

 

Z up. STAROSTY

mgr Tomasz Borucki

NACZELNIK WYDZIAŁU

Gospodarki Nieruchomościami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data powstania: czwartek, 29 gru 2022 14:33
Data opublikowania: piątek, 30 gru 2022 07:38
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 16 sty 2023 09:40
Opublikował(a): Tomasz Borucki
Zaakceptował(a): Tomasz Borucki
Artykuł był czytany: 230 razy