BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

przetarg nieograniczony na zakup i dostawę artykułów spożywczych
OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości poniżej 60.000 EURO
z dnia 22.12.2005 r.

ZAMAWIAJĄCY: Ośrodek Szkolno –Wychowawczy
ADRES: 12-200 Pisz, Łupki 15
TELEFON/FAX: (0-87) 423 4857
E-MAIL: osw-lupki@powiat.pisz.pl
ogłasza przetarg nieograniczony
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

I. Owoce i warzywa 15300000-1, 01100000-8, 01200000-9
II. Ryby przetworzone i konserwowane 15200000-0
III. Produkty spożywcze, mleczarskie, napoje, owoce , warzywa produkty podobne, produkty rolnictwa, 15400000-2 , 15500000-3, 15600000-4, 15800000-6, 15900000-7 , 15300000-1,
01100000-8


Postępowanie będzie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177)
Termin wykonania zamówienia- 01.01.2006- 31.12.2006 r.
1. Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
2. Dopuszcza się składania oferty częściowej.
3. Kryteria oceny ofert – cena 100 % za wykonanie zamówienia.
4. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz wszelkie informacje dotyczące zamówienia można uzyskać u p. Elżbiety Ryzińskiej –Dyrektora Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Łupkach.
5. Oferty należy składać do dnia 09 stycznia 2006 r. do godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego, w Sekretariacie.
6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09 stycznia 2006 r. o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego,
7. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy:
- spełniają warunki z art. 22 ust.1 ustawy – Prawo zamówień publicznych,
- nie są wykluczeni na podstawie art. 24 w/w Ustawy,
Termin związania ofertą – 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
8. Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.powiat.pisz.pl
Data powstania: czwartek, 22 gru 2005 12:38
Data opublikowania: czwartek, 22 gru 2005 12:43
Data edycji: czwartek, 22 gru 2005 12:51
Data przejścia do archiwum: środa, 11 sty 2006 09:58
Opublikował(a): Ewa Ryzińska
Zaakceptował(a): Ewa Ryzińska
Artykuł był czytany: 2114 razy
Ilość edycji: 1