BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Starostwie

dot. PODINSPEKTORA ds. gospodarki nieruchomościami w Wydz. Geodezji ...
Nowa strona 1
 

OGŁOSZENIE
O NABORZE  NA  STANOWISKO  URZĘDNICZE
W  STAROSTWIE  POWIATOWYM
W  PISZU

12-200 Pisz, Pl. Daszyńskiego 7

Starosta Piski ogłasza nabór na wolne stanowisko

 PODINSPEKTORA ds. gospodarki nieruchomościami

w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru oraz Gospodarki Nieruchomościami.

 


 

I. Wymagania niezbędne:

    Kandydatem może być osoba, która:

 • jest obywatelem polskim,

 • ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,

 • posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

 • nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie,

 • cieszy się nieposzlakowaną opinią,

 • posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,

 • posiada wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku geodezyjnym, ekonomicznym ewentualnie pokrewnym.

II. Wymagania  dodatkowe

 • znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami w stopniu umożliwiającym  prowadzenie spraw   z zakresu sprzedaży, wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości,

 • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych w stopniu umożliwiającym samodzielne opracowanie specyfikacji, istotnych warunków zamówienia oraz oceny oferty na szacowanie nieruchomości i podziału nieruchomości,

 • znajomość informatycznych systemów geodezyjnych  EWOPIOS i EWMAPA,

 • umiejętność pracy w zespole .

III.Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • z zakresu gospodarki nieruchomościami  w szczególności:

  • sprzedaż nieruchomości,

  • przekazywanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste,

  • przekazywanie nieruchomości w trwały zarząd,

  •  wydzierżawianie nieruchomości,

  •  naliczanie opłat z tytułu użytkowania wieczystego, trwałego zarządu i dzierżaw do celów windykacyjnych,

  • sporządzanie przypisów opłat z tytułu użytkowania wieczystego, trwałego zarządu i dzierżaw do celów windykacyjnych,

  • bieżące prowadzenie kontrolek i teczek zawierających sprzedaż, użytkowanie wieczyste, trwały zarząd i dzierżawy,

 • załatwianie spraw związanych z reformą rolną, roszczeniami o zwrot nieruchomości rolnych i odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne.

     

IV.Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny,

 • CV /życiorys/,

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie /kserokopia dyplomu ukończenia studiów/,

 • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania w/w stanowiska,

 • oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

V.Termin i miejsce składania ofert:

Dokumenty, o których mowa w pkt IV ogłoszenia należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Piszu, Plac Daszyńskiego 7, pokój nr 17  w dni robocze w godzinach urzędowania      w nieprzekraczalnym terminie do 30 grudnia 2005 roku do godziny 15-tej osobiście lub nadesłane przesyłką listową (poleconą) na adres Starostwa, nadanym w  Urzędzie Pocztowym nie później niż w ostatnim dniu wyznaczonym na składanie wniosków z dopiskiem ( „dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze”/Dokumenty, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Piszu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej

Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Piszu :  www.bip.powiat.pisz.pl  oraz na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym.

 

   

Starosta Powiatu Pisz

  /Jacek  Zarzecki/

Data powstania: piątek, 16 gru 2005 12:40
Data opublikowania: piątek, 16 gru 2005 12:43
Data przejścia do archiwum: środa, 4 sty 2006 12:13
Opublikował(a): DARIUSZ RAKOWSKI
Zaakceptował(a): DARIUSZ RAKOWSKI
Artykuł był czytany: 2713 razy