BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE PPP-P

Konkurs na głównego księgowego

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

w Piszu

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko


głównego księgowego - 1/2 etatuKandydatami na ww stanowisko (zgodnie z wymaganiami art. 35 ust. 2 Ustawy o finansach publicznych - Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003r. z późn. zmianami) moga być osoby, które:

 1. mają obywatelstwo polskie;


 2. mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych;


 3. nie były prawomocnie skazane za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe;


 4. ukończyły:

  • ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadają co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości, lub


  • średnią policealną lub pomaturalną szkołę zawodowa o kierunku rachunkowość i posiadają co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości.


WYMAGANIA:

 • doświadczenie na stanowisku głównego księgowego, w tym w jednostce budżetowej;


 • bardzo dobra znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o podatku dochodowym oraz ustawy o zamówieniach publicznych, a takż przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych i prawa oświatowego (w zakresie finansowania placówek oświatowych, wynagrodzeń pracowników oświaty);


 • dobra umiejętność obsługi komputera, w tym programu "Płatnik".ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ: • prowadzenie rachunkowości;


 • dokonywanie wydatków publicznych w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami oraz terminowe pobieranie i odprowadzanie dochodów na rzecz budżetu powiatu;


 • przygotowywanie planów finansowych placówki;


 • sporządzanie sprawozdań, deklaracji podatkowych, deklaracji ZUS;


 • dokonywanie kontroli wstępnej operacji gospodarczych i finansowych (ich zgodności z planem finansowym, kompletności i rzetelności dokumentów).


Dokumenty potwierdzające powyższe wymagania, (w tym świadectwa ukończonych form kształcenia i doskonalenia, świadectwa pracy), CV oraz list motywacyjny wraz z klauzulą o ochronie danych osobowych prosimy przesyłać w kopercie z dopiskiem "Konkurs na głównego księgowego" do 28 lutego 2006 r. na adres:Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna , ul. Warszawska 5, 12-200 Pisz.O miejscu i terminie rozstrzygnięcia konkursu kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.


Data powstania: wtorek, 6 gru 2005 22:56
Data opublikowania: wtorek, 6 gru 2005 23:17
Data przejścia do archiwum: czwartek, 2 mar 2006 09:42
Opublikował(a): Danuta Wolska
Zaakceptował(a): Urszula Mierzejewska
Artykuł był czytany: 2001 razy