BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o zbędnych /zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego PINB w Piszu

SAMOCHÓD OSOBOWY SKODA FABIA

Informacja o zbędnych / zużytych
składnikach rzeczowych majątku ruchomego
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Piszu


W oparciu o przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U. 2019, poz. 2004 ze zmian.) informuję, iż Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Piszu posiada do zagospodarowania w drodze nieodpłatnego przekazania innej jednostce (określonej w § 38 w/w. rozporządzenia) na realizację zadań publicznych, zbędne/ zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego wg załącznika - SAMOCHÓD OSOBOWY SKODA FABIA.

Składniki rzeczowe majątku ruchomego
PINB w Piszu, wymienione w załączniku, mogą być również przedmiotem darowizny na rzecz instytucji kultury, publicznych szkół wyższych, jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4), niebędących jednostkami sektora finansów publicznych, oraz fundacji lub organizacji pożytku publicznego, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, z przeznaczeniem na realizację ich celów statutowych (§ 39 w/w rozporządzenia).

Pisemne wnioski o nieodpłatne przekazanie składników rzeczowych majątku ruchomego, spełniające wymagania określone w § 38 ust 4 lub darowiznę zgodnie z § 39 ust 3, 4 w/w. rozporządzenia należy składać do dnia 25.05.2022 r. na adres:

 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Piszu ul. Piaskowa 2

bądź elektronicznie na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej organu: /pisz-pinb/SkrytkaESP

 

Wnioskodawcy, których wnioski nie będą spełniały wymogów formalnych (wypełnione niepoprawnie lub niekompletne), zostaną wezwani do usunięcia braków we wskazanym terminie wraz z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. Nieodpłatne przekazanie odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

PINB w Piszu uprzejmie informuje, że zastrzega sobie prawo odwołania bez podania przyczyny, na każdym etapie procesu nieodpłatnego przekazania zbędnych składników majątku ruchomego będących przedmiotem ogłoszenia.

 

 

 


Załączniki:
1. Wykaz zbędnych / zużytych składników majątku ruchomego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Piszu.

2. Wniosek o nieodpłatne przekazanie / darowiznę składników rzeczowych majątku ruchomego PINB w Piszu.

 

Data powstania: piątek, 20 maj 2022 12:13
Data opublikowania: piątek, 20 maj 2022 12:18
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 30 maj 2022 07:36
Opublikował(a): Artur Brózio
Zaakceptował(a): Artur Brózio
Artykuł był czytany: 33 razy