BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ PALIW


Zamawiający:
Zespół Szkół Nr 1
12-230 Biała Piska; ul. Sienkiewicza 16
Telefon/fax: (087) 4239024
rozpoczął procedurę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 60000 € na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 z 2004r.,poz 177).

1. Przedmiot zamówienia – dostawa paliwa:
- CPV: 23121000 -1 - olej napędowy w ilości – 10000 l.
- CPV: 23111200 -0 - benzyna bezołowiowa PB 95 w ilości – 1500 l.
- CPV: 23210000 - 2 - gaz propan - butan luzem w ilości - 5000 l.

2. Termin realizacji zamówienia: od 01 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.

3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz wszelkie informacje dotyczące zamówienia
i specyfikacji można uzyskać nieodpłatnie w kancelarii Zespołu Szkół Nr 1 w Białej Piskiej od poniedziałku do piątku w godz. 800 - 1500.

4. Z uwagi na wartość zamówienia nieprzekraczającą równowartości 60.000 € zgodnie z art. 45
ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – Zamawiający nie żąda wnoszenia wadium.

5. Oferty należy składać do dnia 20-12-2005 r. do godziny 1400 w siedzibie Zamawiającego.

6. Otwarcie ofert nastąpi dnia 20-12-2005r. o godzinie 1410 w siedzibie Zamawiającego.

7. W przetargu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają warunki wynikające
z art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych i zawarte w SIWZ oraz złożą wymagane dokumenty.

8. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych i wariantowych.
9. Termin związania ofertą.
Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od terminu składania ofert.

10. Kryteria oceny ofert.
- wartość upustu na 1 litrze paliwa - 100%
wartość upustu na 1 litrze paliwa oferty badanej
najwyższa oferowana wartość upustu na 1 litrze paliwa x 100 pkt.

Przyjmuje się, że 1% = 1pkt. i tak zostanie przeliczona liczba punktów odrębnie dla każdego paliwa. Punkty przyznane dla poszczególnych rodzajów paliw podlegają zsumowaniu.
Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najkorzystniejszy bilans cenowy.

11.Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego i na stronie internetowej pod adresem http://www.bip.powiat.pisz.plBiała Piska, 2005-12-02

Data powstania: piątek, 2 gru 2005 10:30
Data opublikowania: piątek, 2 gru 2005 11:32
Data przejścia do archiwum: środa, 21 gru 2005 11:42
Opublikował(a): Wiktor Burzyński
Zaakceptował(a): Dariusz Charubin
Artykuł był czytany: 1862 razy