BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz GN.6845.2.2.2022 nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym

Część nieruchomości o powierzchni 36 m2 przeznaczona na potrzeby wybudowania publicznej stacji ładownia pojazdów elektrycznych, działającej w ramach ogólnopolskiej sieci stacji ładownia, wydzielona z gruntu działki oznaczonej numerem geodezyjnym 498/15 o powierzchni 0,6738 ha.

ZARZĄD POWIATU W PISZU

Pisz, dnia 08.04.2022 r.

 

Wykaz GN.6845.2.2.2022

Zarząd Powiatu w Piszu na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia:

I.

 

położenie nieruchomości

-     miasto Pisz, obręb Pisz 1, ul. Warszawska

 

numer działki

-     498/15

 

oznaczenie według EGiB

-     Bi - inne tereny zabudowane

numer księgi wieczystej

   OL1P/00035976/0

 

powierzchnia nieruchomości

 

powierzchnia dzierżawy

 

stan własności

-     0,6738 ha (6738 m2)

 

-     0,0036 ha (36 m2)

 

-     własność: Powiat Piski

 

opis nieruchomości

-     część nieruchomości o powierzchni 36 m2 przeznaczona na potrzeby wybudowania publicznej stacji ładownia pojazdów elektrycznych, działającej w ramach ogólnopolskiej sieci stacji ładownia, wydzielona z gruntu działki oznaczonej numerem geodezyjnym 498/15 o powierzchni 0,6738 ha.

 

wysokość stawki czynszu za wydzierżawienie nieruchomości rozliczana w cyklu rocznym, według wyliczeń:

-      36,00 zł netto x liczba miesięcy + 23% VAT – w okresie od dnia podpisania umowy do dnia rozpoczęcia eksploatacji stacji ładowania,

54,00 zł netto + 23% VAT x liczba miesięcy – w okresie do dnia rozpoczęcia eksploatacji stacji ładowania do końca piątego roku obowiązywania umowy,

72,00 zł netto + 23% VAT x liczba miesięcy – w okresie od początku szóstego roku obowiązywania umowy do końca okresu obowiązywania umowy.

 

  1. Za zgodą Rady Powiatu Pisz wyrażoną w Uchwale Nr XLI/237/22 z dnia 24 lutego 2022 r. Zarządu Powiatu w Pisz na mocy Uchwały Nr 39/133/2022 z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości, położonej na terenie miasta Pisz, obręb Pisz 1 przy ul. Warszawskiej oraz zatwierdzenia wysokości czynszu dzierżawnego, przeznacza do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, na okres 15 lat powierzchnię 36 m2 z działki oznaczonej numerem geodezyjnym 498/15 o powierzchni 0,6738 ha, na której zlokalizowana jest siedziba Starostwa Powiatowego w Piszu, na potrzeby wybudowania publicznej stacji ładownia pojazdów elektrycznych, działającej w ramach ogólnopolskiej sieci stacji ładownia.
  2. nieruchomość zgodnie z ustaleniami zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego przy ul. Warszawskiej, Osiedla Dużego, części Osiedla Wschód, wzdłuż ul. Wojska Polskiego i części ul. Warszawskiej, terenu przy ul. Gałczyńskiego, ul. Słowackiego i ul. Młodzieżowej w obrębie Pisz 1 i zatwierdzoną Uchwałą Rady Miejskiej w Piszu nr XXI/232/20 z dnia 23 września 2020 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego poz. 4404 z dnia 4 listopada 2020 r., położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 7U – teren zabudowy usługowej.
  3. Czynsz za wydzierżawiony teren za dany okres rozliczeniowy będzie płatny nie później niż w terminie do 28 lutego każdego roku, na konto Starostwa Powiatowego w Piszu: Warmińsko – Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Piszu Nr 58 9364 0000 2002 0840 0015 0005.
  4. Czynsz dzierżawny będzie waloryzowany corocznie wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszanym corocznie przez Prezesa GUS za rok poprzedni.
  5. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 12.04.2022 r. do dnia 03.05.2022 r.

 

 

STAROSTA

mgr Andrzej Nowicki

 

 

CZŁONEK ZARZĄDU

dr Waldemar Brenda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data powstania: piątek, 8 kwi 2022 08:44
Data opublikowania: wtorek, 12 kwi 2022 07:31
Data przejścia do archiwum: środa, 4 maj 2022 12:13
Opublikował(a): Tomasz Borucki
Zaakceptował(a): Tomasz Borucki
Artykuł był czytany: 50 razy