BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Postępowanie nr SOSW.230.17.2020- prowadzenie zajęć przez terapeutę metodą Tomatisa

Powiat Piski- Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. dr. Władysława Klementowskiego w Łupkach, 12- 200 Pisz, Łupki 15, zwany dalej Zamawiającym, reprezentowany przez Powiatowy Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół i Placówek w Piszu, ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz, zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć przez terapeutę metodą Tomatisa w ramach realizacji, przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. dr. Władysława Klementowskiego w Łupkach, zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w Programie kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku Nr 7 do SIWZ.

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ.

 

Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2021 r.

Pliki do pobrania: