BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XVII/124/20 RADY POWIATU PISZ z dnia 25 lutego 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu

UCHWAŁA NR XVII/124/20
RADY POWIATU PISZ
z dnia 25 lutego 2020 r.


w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu


Na podstawie art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1629, z 2019 r. poz. 60, poz. 730, poz. 1133 i poz. 2196) w związku z art. 12 pkt 11) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511, zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1571 i poz. 1815) oraz z § 9 pkt 17) Statutu Powiatu Piskiego (t. j. Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2018 r. poz. 3804, zm: Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2018 r. poz. 5282 i z 2019 r. poz. 6031) Rada Powiatu Pisz uchwala, co następuje:


§ 1. Skargę Pana M.Ł. z dnia 27 grudnia 2019 r. na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu, przekazaną przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Socjalnego pismem z dnia 10 stycznia 2020 r., uznaje się za bezzasadną.
§ 2. Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia skargi stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Powiatu do:
1) zawiadomienia Skarżącego o sposobie rozpatrzenia skargi poprzez przesłanie mu niniejszej uchwały wraz z załącznikiem,
2) poinformowania Biura Rzecznika Praw Obywatelskich o sposobie rozpatrzenia skargi.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 

Przewodnicząca Rady Powiatu


Irena Jatkowska 

Załącznik do uchwały Nr XVII/124/20
Rady Powiatu Pisz
z dnia 25 lutego 2020 r.


Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia skargi


Dnia 14 stycznia 2020 r. do Starostwa Powiatowego w Piszu wpłynęło pismo Biura Rzecznika Praw Obywatelskich przekazujące zgodnie z właściwością skargę Pana M.Ł. na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu (dalej: Dyrektor PUP) oraz podległych mu pracowników. Rada Powiatu Pisz, na wniosek Komisji skarg, wniosków i petycji podjęła 30 stycznia 2020 r. Uchwałę Nr XVI/121/20 w sprawie skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu. Na mocy tej uchwały skargę w zakresie, w jakim dotyczyła ona pracowników PUP, przekazano zgodnie z właściwością Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu, w pozostałym zakresie termin rozpatrzenia skargi wyznaczono na 28 lutego 2020 r. Realizując dyspozycję § 3 pkt 1 tejże uchwały Przewodnicząca Rady Powiatu Pisz poinformowała Skarżącego o nowym terminie rozpatrzenia skargi pismem z 6 lutego 2020. Pismo zostało doręczone na adres Skarżącego 10 lutego 2020 r. Skarga była tematem posiedzenia Komisji skarg, wniosków i petycji 11 lutego 2020 r. Po analizie skargi oraz wysłuchaniu wyjaśnień Dyrektora PUP, Komisja przedstawiła Radzie Powiatu ustalenia co do stanu faktycznego i prawnego sprawy.


Stosownie do art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (dalej: Kpa) rozpatrywanie skarg na dyrektorów powiatowych jednostek organizacyjnych jest kompetencją Rady Powiatu. Jednostki organizacyjne Powiatu Piskiego określone są w § 66 ust. 2 Statutu Powiatu Piskiego (dalej: Statutu), stanowiącego załącznik do Uchwały Nr VIII/49/03 Rady Powiatu Pisz z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie Statutu Powiatu Piskiego. Wśród tych jednostek w punkcie 13 wymieniony jest Powiatowy Urząd Pracy w Piszu, zatem rozpatrzenie skargi na Dyrektora PUP należy do właściwości Rady Powiatu.


Skarżący porusza w swoim piśmie kwestię odmowy zarejestrowania go jako osoby bezrobotnej i zarejestrowania go jako osoby poszukującej pracy. Ponadto zarzuca personelowi PUP, w tym jego Dyrektorowi, nieuprawnioną ocenę jego stanu zdrowia poprzez stwierdzenie jego niezdolności do pracy, co miało być przyczyną odmowy zarejestrowania Skarżącego jako osoby bezrobotnej. Skarżący zaznacza, że w wyniku urazu ma niesprawne kolano i uważa odmowę rejestracji za przejaw niedozwolonej dyskryminacji ze względu na stan zdrowia. Ponadto zarzuca Dyrektorowi PUP odmowę wystawienia dokumentu potwierdzającego brak możliwości rejestracji. Do Skargi załączona jest płyta CD z trzema nagraniami rozmów, w tym dwóch rozmów Skarżącego z Dyrektorem PUP.


W odpowiedzi na skargę Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu wyjaśnił, że Skarżący złożył wniosek o rejestrację nie jako osoba bezrobotna, ale jako osoba poszukująca pracy. W tym celu Skarżący skorzystał z możliwości oferowanych przez portal www.praca.gov.pl. Do wniosku załączona była ankieta, którą Skarżący wypełnił uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 kodeksu karnego, a w której w rubryce
Jestem osobą niezatrudnioną i nie wykonuję innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia albo innej pracy zarobkowej:
a) w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującego w danym zawodzie lub służbie,
b) w połowie wymiaru czasu pracy, gdyż jestem osobą niepełnosprawnąlecz  stan zdrowia pozwala mi na podjęcie pracy w tym wymiarze.
trzykrotnie zaznaczył odpowiedź "NIE". Rada Powiatu Pisz podziela zatem opinię Dyrektora PUP, że ocena zdolności Skarżącego do pracy odbyła się prawidłowo, w oparciu o złożone przez niego oświadczenie. Zaznaczyć należy, że art. 2 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1482; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 622, poz. 1622, poz. 1818 i poz. 2473) wskazuje, że osoba bezrobotna musi być zdolna i gotowa do podjęcia pracy w pełnym wymiarze czasu pracy lub co najmniej w połowie tego czasu, jeżeli jest osobą niepełnosprawną.


Z okazanych przez Dyrektora PUP dokumentów wynika również, że w dniu 11 grudnia 2019 r. Skarżący został wezwany do uzupełnienia dokumentacji dotyczącej rejestracji w terminie do 18 grudnia 2019 r. pod rygorem odmowy rejestracji. Ponieważ Skarżący nie uzupełnił dokumentów w wyznaczonym terminie, dnia 19 grudnia 2019 r. została wydana decyzja o odmowie zarejestrowania Skarżącego jako osoby bezrobotnej i uznaniu go za osobę poszukującą pracy od dnia 10 grudnia 2019 r. Z przedłożonego do wglądu Urzędowego Poświadczenia Doręczenia wynika, że 8 stycznia 2020 r. decyzja została uznana za doręczoną stosownie do art. 46 § 6 Kpa w związku z nieodebraniem jej przez adresata. Rada Powiatu Pisz zwraca uwagę, że składając wniosek o rejestrację w formie elektronicznej Skarżący spełnił warunek określony w art. 391 § 1 pkt 1 Kpa, w związku z czym doręczanie pism odbywało się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.


Odnosząc się do zarzutu odmowy wystawienia zaświadczenia o niemożności zarejestrowania Skarżącego jako osoby bezrobotnej Rada Powiatu zwraca uwagę, że odmowa nadania statusu osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy następuje w drodze decyzji administracyjnej i taka decyzja została wystawiona. Wedle Urzędowego Poświadczenia Nadania została ona wysłana Skarżącemu 23 grudnia 2019 r. o godz. 826. Decyzją z 19 grudnia 2019 r. odmówiono Skarżącemu zarejestrowania jako osoby bezrobotnej, uznano go jednak za osobę poszukującą pracy, zgodnie z wnioskiem, który Skarżący złożył drogą elektroniczną. Nie było więc konieczności wystawiania Skarżącemu dokumentu o odmowie rejestracji, ponieważ wydana została decyzja administracyjna w tej sprawie i to właśnie ona stanowi taki dokument. Rada Powiatu Pisz nie będzie natomiast badać merytorycznej zasadności decyzji, bowiem skarżącemu przysługiwało odwołanie od niej do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego za pośrednictwem Starosty Piskiego. Rada Powiatu Pisz nie jest zatem uprawniona do badania zasadności wzmiankowanego dokumentu.


W tym miejscu zauważyć należy, że Skarżący zwraca uwagę na błędne działanie portalu praca.gov.pl, który miałby uniemożliwiać złożenie wniosku o rejestrację jako osoby bezrobotnej. Rada Powiatu uważa, że kwestie działania systemu elektronicznej rejestracji osób bezrobotnych leżą w gestii jego administratora, w tym wypadku Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W związku z powyższym Rada stoi na stanowisku, że nie można ewentualnym wadliwym działaniem tegoż systemu obarczać Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu.


Ponadto, odnosząc się do poruszonej przez Skarżącego kwestii wymogów zdolności do pracy oraz rejestracji we właściwym ze względu na miejsce zameldowania urzędzie pracy, które Skarżący uważa za dyskryminujące, Rada Powiatu Pisz przypomnia, że są to wymogi ustawowe, zawarte w przytoczonym wyżej zapisie art. 2 ust. 1 pkt 2 Ustawy  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Dyrektor PUP w Piszu zobowiązany jest do przestrzegania obowiązującego prawa i nie jest uprawniony do oceny, czy zapisy obowiązującej go ustawy stanowią niedozwoloną Konstytucją RP dyskryminację. Również Rada Powiatu Pisz nie jest uprawniona do oceny zgodności aktów prawnych z ustawą zasadniczą, dlatego nie może odnieść się do tych zarzutów.


Reasumując Rada Powiatu Pisz uważa, że wskazane okoliczności faktyczne i prawne wskazują, że Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu działał na podstawie i w granicach prawa oraz zgodnie z wnioskiem złożonym przez Skarżącego. Rada Powiatu nie znajduje w działaniach Dyrektora uchybienia obowiązującym przepisom

 

Data powstania: piątek, 28 sie 2020 14:02
Data opublikowania: piątek, 28 sie 2020 14:16
Opublikował(a): Maciej Jasiński
Zaakceptował(a): Maciej Jasiński
Artykuł był czytany: 511 razy