BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XVI/121/20 RADY POWIATU PISZ z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu

UCHWAŁA NR XVI/121/20
RADY POWIATU PISZ
z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu


Na podstawie art. 36, art. 229 pkt 4 oraz art. 231 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1629, z 2019 r. poz. 60, poz. 730, poz. 1133 i poz. 2196) w związku z art. 12 pkt 11 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511, zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1571 i poz. 1815) oraz § 9 pkt 11 i § 43a ust. 1 Statutu Powiatu Piskiego (t. j. Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2018 r. poz. 3804, zm: Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2018 r. poz. 5282 i z 2019 r. poz. 6031) Rada Powiatu Pisz uchwala, co następuje:


§ 1. Skargę pana M.Ł. z 27 grudnia 2019 r. na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu oraz pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu, przekazaną przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego pismem z 10 stycznia 2020 r. (wpłynęło do Starostwa Powiatowego w Piszu 14 stycznia 2020 r.) w zakresie dotyczącym działalności pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu przekazuje się zgodnie z właściwością Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu.
§ 2. Na wniosek Komisji Skarg, wniosków i petycji, w związku z koniecznością wysłuchania wyjaśnień Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy oraz mając na uwadze planowane terminy posiedzeń Rady Powiatu wyznacza się nowy termin rozpatrzenia skargi w zakresie dotyczącym działalności Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu na 28 lutego 2020 r.
§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Powiatu do:
1) Przekazania niniejszej uchwały oraz skargi, o której mowa w § 1, Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu w zakresie dotyczącym podległych mu pracowników oraz poinformowania o tym Skarżącego poprzez przesłanie mu niniejszej uchwały, a także poinformowania go o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia sprawy i pouczenia o prawie do wniesienia ponaglenia, zgodnie z art. 36 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
2) Poinformowania Biura Rzecznika Praw Obywatelskich o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu oraz przekazaniu skargi zgodnie z właściwością w pozostałym zakresie.

Przewodnicząca Rady Powiatu
 
Irena Jatkowska

 

 

Data powstania: piątek, 28 sie 2020 13:56
Data opublikowania: piątek, 28 sie 2020 14:01
Opublikował(a): Maciej Jasiński
Zaakceptował(a): Maciej Jasiński
Artykuł był czytany: 487 razy