BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Plan pracy Rady Powiatu Pisz na 2020 r.

z 28 listopada 2019 r.

PLAN PRACY RADY POWIATU PISZ

na 2020 rok

 styczeń

 1. Sprawozdanie z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2019 r.
 2. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu.
 3. Aktualna sytuacja kadrowa i finansowa SP ZOZ.
 4. Rozpatrzenie bieżących projektów uchwał.

 luty

 1. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat piski.
 2. Okresowe sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu.
 4. Rozpatrzenie bieżących projektów uchwał.

 marzec

 1. Sprawozdanie z działalności Powiatowej Inspekcji Nadzoru Budowlanego za 2019 rok.
 2. Informacja o realizacji zadań Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej na terenie powiatu w 2019 r.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu oraz realizacji uchwał własnych.
 4. Rozpatrzenie bieżących projektów uchwał.

 kwiecień

 1. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w powiecie oraz realizacji zadań przez służby Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w 2019 roku.
 2. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  za 2019 rok.
 3. Sprawozdanie z działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej za 2019 rok.
 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu.
 5. Rozpatrzenie bieżących projektów uchwał.

 maj

 1. Debata nad raportem o stanie powiatu wraz z udzieleniem Zarządowi Powiatu wotum zaufania.
 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2019 rok wraz z udzieleniem absolutorium Zarządowi Powiatu.
 3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego SP ZOZ – Szpitala Powiatowego w Piszu za 2019 rok.
 4. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu za 2019 rok.
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu.
 6. Rozpatrzenie bieżących projektów uchwał.

 czerwiec

 1. Informacja o funkcjonowaniu SP ZOZ – Szpitala Powiatowego w Piszu oraz zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego.
 2. Informacja o stanie bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej orazzagrożeniach pożarowych powiatu i funkcjonowania sił ratowniczych w 2019 r.
 3. Informacja dotycząca zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie oraz realizacji zadań przez Komendę Powiatową Policji w 2019 r.
 4. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu.
 6. Rozpatrzenie bieżących projektów uchwał.

 sierpień

 1. Informacja o stanie środowiska naturalnego na obszarze powiatu w 2019 roku.
 2. Informacja o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Piskim i realizacji aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu za 2019 rok.
 3. Sprawozdanie z realizacji planów i zadań przez Powiatowy Zarząd Dróg, stan utrzymania i modernizacji dróg powiatowych za I półrocze 2020 roku i zamierzenia na 2021 rok.
 4. Okresowe sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Powiatu.
 5. Przyjęcie planów pracy komisji stałych Rady Powiatu na II półrocze 2020 r.
 6. Okresowe sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.
 7. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu.
 8. Rozpatrzenie bieżących projektów uchwał.

 wrzesień

 1. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.
 2. Informacja o realizacji budżetu za I półrocze 2020 r.
 3. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ – Szpitala Powiatowego w Piszu za I półrocze 2020 r.
 4. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu za I półrocze 2020 r.
 5. Informacja Delegata Rady Powiatu Pisz o dotychczasowej działalności i zamierzeniach Stowarzyszenia Związku Powiatów Polskich oraz o udziale powiatu w strukturach międzypowiatowych.
 6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu oraz realizacji uchwał własnych.
 7. Rozpatrzenie bieżących projektów uchwał.

 październik

 1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w powiecie piskim w roku szkolnym 2019/2020.
 2. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych radnych.
 3. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych członków Zarządu Powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych i naczelników wydziałów.
 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu.
 5. Rozpatrzenie bieżących projektów uchwał.

 listopad

 1. Przyjęcie planu pracy Rady Powiatu na 2021 rok.
 2. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z działalności między sesjami Rady Powiatu.
 3. Rozpatrzenie bieżących projektów uchwał.

 grudzień

 1. Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej powiatu.
 2. Uchwalenie budżetu powiatu na 2021 rok wraz z obowiązującymi załącznikami.
 3. Okresowe sprawozdania z działalności Komisji Rady Powiatu.
 4. Przyjęcie planów pracy Komisji Rady Powiatu na I półrocze 2021 r.
 5. Okresowe sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.
 6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu.
 7. Rozpatrzenie bieżących projektów uchwał.

 Plan pracy Rady Powiatu Pisz na 2020 rok został przyjęty na XIV sesji dnia 28 listopada 2019 r. jednogłośnie 16 głosami „za”.

Data powstania: piątek, 27 gru 2019 11:50
Data opublikowania: piątek, 27 gru 2019 11:55
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 4 sty 2021 12:58
Opublikował(a): Maciej Jasiński
Zaakceptował(a): Maciej Jasiński
Artykuł był czytany: 850 razy