BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Zarządu Powiatu w Piszu w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert (nieodpłatna pomoc prawna)

Uchwała Nr 77/41/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dn. 30 października 2019 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego

w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej,świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnejna terenie powiatu piskiego w 2020 r.

 

             Na podstawie art. 15 ust. 2a, 2b, 2da ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. 
o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 294) Zarząd Powiatu w Piszu uchwala, co następuje:

 § 1. Powołuje się komisję konkursową do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu piskiego w 2020 r.

 § 2. W skład komisji konkursowej wchodzą:

  1. Aneta Ofman - pracownik Wydziału Strategii Rozwoju, Promocji, Integracji Europejskiej i Informacji Starostwa Powiatowego w Piszu
  2. Elżbieta Czaporowska- pracownik Wydziału Strategii Rozwoju, Promocji, Integracji Europejskiej i Informacji Starostwa Powiatowego w Piszu
  3. Jakub Grodzki- pracownik Wydziału Strategii Rozwoju, Promocji, Integracji Europejskiej i Informacji Starostwa Powiatowego w Piszu
  4. Maciej Jasiński- pracownik Biura Rady Powiatu Starostwa Powiatowego w Piszu
  5. Dorota Wlazłowska- pracownik Powiatowego Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół i Placowek w Piszu

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Powiatu Piskiego www.powiat.pisz.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piszu.

 

Data powstania: wtorek, 5 lis 2019 10:14
Data opublikowania: wtorek, 5 lis 2019 10:17
Data przejścia do archiwum: środa, 3 mar 2021 14:05
Opublikował(a): Aneta Ofman
Zaakceptował(a): Aneta Ofman
Artykuł był czytany: 1079 razy