BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Postępowanie nr ZSBP.226.6.2019- sukcesywna miału węglowego

Powiat Piski- Zespół Szkół Nr 1 w Białej Piskiej, ul. Sienkiewicza 16, 12- 230 Biała Piska, zwany dalej Zamawiającym, reprezentowany przez Powiatowy Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół i Placówek w Piszu, ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz, zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa miału węglowego MI typ 32.1 kl 25/12 w szacunkowej ilości około 400 ton, spełniającego wymagania normy PN-G-97002:2018-11. Wymagane parametry jakościowe:

- wartość opałowa- nie mniej niż 23 000 kJ/kg,

- granulacja (uziarnienie) – 0 - 31,5 mm,

- zawartość frakcji - 0-3 mm, max. 20%,

- zawartość frakcji 0-8 mm, max.35%,

- spiekalność Rogi (RI) max.25,

- zawartość siarki- do 0,6 %,

- zawartość popiołu- do 12 %,

- wilgotność- do 15 %.

Przedmiot zamówienia został odniesiony do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych. Zamawiający informuje, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi i roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Dostarczany miał węglowy musi posiadać atest, certyfikat lub świadectwo jakości, który Wykonawca dostarczy
na każde wezwanie Zamawiającego.

Dostawa miału węglowego będzie realizowana w zależności od potrzeb Zamawiającego. Maksymalna wielkość jednej dostawy to 30 ton. Miejsce dostaw:

  • kotłownia przy ul. Sikorskiego 21B w Białej Piskiej,
  • kotłownia przy ul. Sienkiewicza 16 w Białej Piskiej.

Dostawa miału może odbywać się wyłącznie samochodami samowyładowczymi o ładowności do 15 ton z przyczepą o ładowności do 15 ton.  

 

Wymagany termin realizacji zamówienia- od dnia podpisania umowy do 30 kwietnia 2020 r.

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 24 wrz 2019 11:46
Data opublikowania: wtorek, 24 wrz 2019 11:52
Data edycji: środa, 2 paź 2019 11:01
Data przejścia do archiwum: środa, 30 paź 2019 11:19
Artykuł był czytany: 819 razy
Ilość edycji: 2