BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

Inwestycja drogowa

OBWIESZCZENIE

 

Starosty Piskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Nr WZB.6740.I.3.2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r.

 

Działając na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku-Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z dnia 2018r. poz.2096 z późn. zm.) oraz zgodnie z art.11f ust.3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych(tekst jednolity Dz.U. z 2018r.poz. 1474 z późn. zm.) zawiadamiam że na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu z dnia 16 sierpnia 2019 r. została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi powiatowej Nr 1698N/ DK nr 16 (Drozdowo)- Cierzpięty- Ublik- DK nr 63 od km 8+660 do km 12+508 odcinek Ublik- DK nr 63, drogapowiatowa, klasa L.

 

      Granice lokalizacji obejmują następujące nieruchomości:

  • Nieruchomości powstałe w wyniku projektu podziału :

 

Dz. nr 154/1, 239/2, 239/4, 243/1, 275/1, 242/4 (po podziale 242/7 położone w obrębie 0023 Ublik, gm. Orzysz.

Dz. nr 426, 256 (po podziale 256/1 i 256/2), 257 (po podziale 257/1), 265 (po podziale 265/1), 266 (po podziale 266/1) położone w obrębie 0009 Góra, gm. Orzysz

 

Wszystkie strony postępowania zawiadamia się, że z treścią wyżej wymienionej decyzji można zapoznać się w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Piszu przy ulicy Warszawskiej 1 (pokój 16) w terminie 14 dni od publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.-Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm.) zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

 

,                      z up. STAROSTY

              /-/     mgr.inż. Beata Dębińska

       Naczelnik Wydziału Zagospodarowania 

              Przestrzennego  i  Budownictwa

 

Data powstania: wtorek, 3 wrz 2019 12:54
Data opublikowania: wtorek, 3 wrz 2019 13:33
Data przejścia do archiwum: czwartek, 19 wrz 2019 09:45
Opublikował(a): Paula Siwik
Zaakceptował(a): Beata Dębińska
Artykuł był czytany: 844 razy