BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

informacja

sprawozdanie finansowe Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Placówek w Piszu za 2018 rok

Sprawozdanie fianansowe Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Placówek w Piszu za 2018 rok zostało zamieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piszu

http://www.bip.powiat.pisz.pl/index.php?wiad=9898