BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR LIX/338/23 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 czerwca 2023 r.

czwartek, 6 lip 2023 11:20
Stanowisko Rady Powiatu Pisz w sprawie włączenia Sądu Rejonowego w Piszu do obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Łomży

UCHWAŁA NR LIX/337/23 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 czerwca 2023 r.

czwartek, 6 lip 2023 11:15
w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. „Wyposażenie szkół zawodowych powiatu piskiego w nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK” w ramach Osi Priorytetowej 9. Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, działanie 9.3. Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 9.3.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 wspófinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalneg

UCHWAŁA NR LIX/336/23 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 czerwca 2023 r.

czwartek, 6 lip 2023 11:14
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2023 r

UCHWAŁA NR LIX/335/23 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 czerwca 2023 r

czwartek, 6 lip 2023 11:09
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2023-2027

UCHWAŁA NR LIX/334/23 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 czerwca 2023 r

czwartek, 6 lip 2023 11:01
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Pisz na dofinansowanie kosztów związanych z organizacją w roku 2023 powiatowo-gminnych dożynek

UCHWAŁA NR LIX/333/23 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 czerwca 2023 r. [UCHYLONA]

czwartek, 6 lip 2023 10:53
w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnych ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania i kontroli na terenie Powiatu Piskiego

UCHWAŁA NR LIX/332/23 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 czerwca 2023 r.

czwartek, 6 lip 2023 10:49
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie dotychczasowemu dzierżawcy części nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Piskiego, położonej w mieście Pisz, obrębie Pisz 1 przy ul. Warszawskiej

UCHWAŁA NR LIX/331/23 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 czerwca 2023 r.

czwartek, 6 lip 2023 10:43
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników uprawnionych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób, warunków i zasad korzystania z tych obiektów

UCHWAŁA NR LIX/330/23 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 czerwca 2023 r.

czwartek, 6 lip 2023 10:39
w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Piszu.

UCHWAŁA NR LIX/329/23 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 czerwca 2023 r

czwartek, 6 lip 2023 10:22
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Piszu za 2022 rok

UCHWAŁA NR LVIII/328/23 RADY POWIATU PISZ z dnia 23 maja 2023 r.

wtorek, 13 cze 2023 12:24
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2023 r.

UCHWAŁA NR LVIII/327/23 RADY POWIATU PISZ z dnia 23 maja 2023 r.

wtorek, 13 cze 2023 12:23
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2023-2027.

UCHWAŁA NR LVIII/326/23 RADY POWIATU PISZ z dnia 23 maja 2023 r.

wtorek, 13 cze 2023 12:22
w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok

UCHWAŁA NR LVIII/325/23 RADY POWIATU PISZ z dnia 23 maja 2023 r.

wtorek, 13 cze 2023 12:21
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Piskiego oraz sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia za 2022 r.

UCHWAŁA NR LVIII/324/23 RADY POWIATU PISZ z dnia 23 maja 2023 r.

wtorek, 13 cze 2023 12:20
w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Piszu

UCHWAŁA NR LVIII/323/23 RADY POWIATU PISZ z dnia 23 maja 2023 r.

wtorek, 13 cze 2023 12:18
w sprawie zatwierdzenia raportu o stanie powiatu za 2022 rok

UCHWAŁA NR LVII/322/23 RADY POWIATU PISZ z dnia 27 kwietnia 2023 r.

czwartek, 4 maj 2023 09:49
w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2023 r.

UCHWAŁA NR LVII/321/23 RADY POWIATU PISZ z dnia 27 kwietnia 2023 r.

czwartek, 4 maj 2023 09:48
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2023 r.

UCHWAŁA NR LVII/320/23 RADY POWIATU PISZ z dnia 27 kwietnia 2023 r.

czwartek, 4 maj 2023 09:46
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2023-2027

UCHWAŁA NR LVII/319/23 RADY POWIATU PISZ z dnia 27 kwietnia 2023 r.

czwartek, 4 maj 2023 09:44
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników uprawnionych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób, warunków i zasad korzystania z tych obiektów

UCHWAŁA NR LVII/318/23 RADY POWIATU PISZ z dnia 27 kwietnia 2023 r.

czwartek, 4 maj 2023 09:43
w sprawie wyrażenia zgody na użycie przez Śląski Związek Gmin i Powiatów herbu Powiatu Piskiego

UCHWAŁA NR LVII/317/23 RADY POWIATU PISZ z dnia 27 kwietnia 2023 r.

czwartek, 4 maj 2023 09:41
w sprawie wyrażenia zgody na użycie przez Stowarzyszenie Mersonia herbu Powiatu Piskiego.

UCHWAŁA NR LVI/316/23 RADY POWIATU PISZ z dnia 30 marca 2023 r.

wtorek, 11 kwi 2023 11:46
Stanowisko Rady Powiatu Pisz w sprawie wyrażenia protestu przeciwko wykorzystywaniu postaci i autorytetu św. Jana Pawła II

UCHWAŁA NR LVI/315/23 RADY POWIATU PISZ z dnia 30 marca 2023 r.

wtorek, 11 kwi 2023 11:45
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2023 r.

UCHWAŁA NR LVI/314/23 RADY POWIATU PISZ z dnia 30 marca 2023 r.

wtorek, 11 kwi 2023 11:44
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2023-2027

UCHWAŁA NR LVI/313/23 RADY POWIATU PISZ z dnia 30 marca 2023 r.

wtorek, 11 kwi 2023 11:43
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Wielkie Jeziora Mazurskie do roku 2030

UCHWAŁA NR LVI/312/23 RADY POWIATU PISZ z dnia 30 marca 2023 r.

wtorek, 11 kwi 2023 11:40
w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Piszu

UCHWAŁA NR LVI/311/23 RADY POWIATU PISZ z dnia 30 marca 2023 r.

wtorek, 11 kwi 2023 11:39
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim dotyczącego przyjęcia zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2023 roku

UCHWAŁA NR LVI/310/23 RADY POWIATU PISZ z dnia 30 marca 2023 r.

wtorek, 11 kwi 2023 11:38
w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Piskim na lata 2023-2030

UCHWAŁA NR LVI/309/23 RADY POWIATU PISZ z dnia 30 marca 2023 r.

wtorek, 11 kwi 2023 11:37
w sprawie określenia zadań powiatu realizowanych w 2023 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

UCHWAŁA NR LVI/308/23 RADY POWIATU PISZ z dnia 30 marca 2023 r.

wtorek, 11 kwi 2023 11:35
w sprawie przekazania wedle właściwości skargi na personel SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu

UCHWAŁA NR LV/307/23 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 lutego 2023 r.

poniedziałek, 6 mar 2023 09:51
w sprawie powierzenia Gminie Pisz zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej

UCHWAŁA NR LV/306/23 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 lutego 2023 r.

poniedziałek, 6 mar 2023 09:50
w sprawie powołania skarbnika powiatu

UCHWAŁA NR LIV/305/23 RADY POWIATU PISZ z dnia 23 lutego 2023 r.

poniedziałek, 6 mar 2023 09:48
w sprawie odwołania skarbnika powiatu

UCHWAŁA NR LIV/304/23 RADY POWIATU PISZ z dnia 23 lutego 2023 r.

poniedziałek, 6 mar 2023 09:46
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2023 r.

UCHWAŁA NR LIV/303/23 RADY POWIATU PISZ z dnia 23 lutego 2023 r.

poniedziałek, 6 mar 2023 09:45
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2023-2027

UCHWAŁA NR LIV/302/23 RADY POWIATU PISZ z dnia 23 lutego 2023 r.

poniedziałek, 6 mar 2023 09:44
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność Powiatu Piskiego nieruchomości Skarbu Państwa, położonych na terenie: obrębu Rostki Skomackie, gmina Orzysz, obrębu Wielki Las, gmina Pisz oraz miasta Ruciane-Nida

UCHWAŁA NR LIV/301/23 RADY POWIATU PISZ z dnia 23 lutego 2023 r.

poniedziałek, 6 mar 2023 09:42
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na rok 2023

UCHWAŁA NR LIV/300/23 RADY POWIATU PISZ z dnia 23 lutego 2023 r

poniedziałek, 6 mar 2023 09:41
w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie zamontowania progów zwalniających na drodze powiatowej nr 4658 przy ul. Osiedle Robotnicze w Orzyszu

UCHWAŁA NR LIII/299/23 RADY POWIATU PISZ z dnia 19 stycznia 2023 r.

środa, 25 sty 2023 11:50
w sprawie przekazania zadania zarządzania drogami powiatowym