BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XLVIII/280/22 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 września 2022 r.

czwartek, 13 paź 2022 08:10
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2022 r.

UCHWAŁA NR XLVIII/279/22 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 września 2022 r.

czwartek, 13 paź 2022 08:09
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2022-2026

UCHWAŁA NR XLVIII/278/22 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 września 2022 r.

czwartek, 13 paź 2022 08:08
w sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie w najem dotychczasowemu najemcy lokali użytkowych, stanowiących własność Powiatu Piskiego, usytuowanych w budynku użytkowym, położonym w mieście Pisz, obrębie Pisz 2 przy ul. Lipowej 5

UCHWAŁA NR XLVIII/277/22 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 września 2022 r.

czwartek, 13 paź 2022 08:07
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Piskiego, położonej w mieście Pisz, obręb Pisz 1 przy ul. Warszawskiej 5 na okres dłuższy niż 3 lata

UCHWAŁA NR XLVIII/276/22 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 września 2022 r.

czwartek, 13 paź 2022 08:06
w sprawie rozpatrzenia wniosku o modernizację drogi powiatowej

UCHWAŁA NR XLVIII/275/22 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 września 2022 r.

czwartek, 13 paź 2022 08:05
w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie wymiany nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej nr 61/4 i 72

UCHWAŁA NR XLVIII/274/22 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 września 2022 r.

czwartek, 13 paź 2022 08:04
w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie remontu drogi powiatowej nr 1642 N

UCHWAŁA NR XLVII/273/22 RADY POWIATU PISZ z dnia 25 sierpnia 2022 r.

czwartek, 13 paź 2022 08:02
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2022 r.

UCHWAŁA NR XLVII/272/22 RADY POWIATU PISZ z dnia 25 sierpnia 2022 r.

czwartek, 13 paź 2022 08:01
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2022-2026

UCHWAŁA NR XLVII/271/22 RADY POWIATU PISZ z dnia 25 sierpnia 2022 r.

czwartek, 13 paź 2022 08:00
w sprawie zwiększenia wysokości świadczeń pieniężnych dla rodzin zastępczych zawodowych

UCHWAŁA NR XLVII/270/22 RADY POWIATU PISZ z dnia 25 sierpnia 2022 r.

czwartek, 13 paź 2022 07:57
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu

UCHWAŁA NR XLVI/269/22 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 lipca 2022 r.

czwartek, 13 paź 2022 07:57
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, pedagoga specjalnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego

UCHWAŁA NR XLVI/268/22 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 lipca 2022 r.

czwartek, 13 paź 2022 07:55
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Piszu za 2021 rok

UCHWAŁA NR XLV/267/22 RADY POWIATU PISZ z dnia 23 czerwca 2022 r.

środa, 12 paź 2022 14:13
w sprawie rozpatrzenia petycji z 25 maja 2022 r. w sprawie przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Karwik

UCHWAŁA NR XLV/266/22 RADY POWIATU PISZ z dnia 23 czerwca 2022 r.

środa, 12 paź 2022 14:12
w sprawie rozpatrzenia petycji z 28 kwietnia 2022 r. w sprawie przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Karwik

UCHWAŁA NR XLV/265/22 RADY POWIATU PISZ z dnia 23 czerwca 2022 r.

środa, 12 paź 2022 14:11
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Orzysz na dofinansowanie kosztów związanych z organizacją w roku 2022 powiatowo-gminnych dożynek.

UCHWAŁA NR XLV/264/22 RADY POWIATU PISZ z dnia 23 czerwca 2022 r.

środa, 12 paź 2022 14:10
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2022 r.

UCHWAŁA NR XLV/263/22 RADY POWIATU PISZ z dnia 23 czerwca 2022 r.

środa, 12 paź 2022 14:10
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2022-2026

UCHWAŁA NR XLV/262/22 RADY POWIATU PISZ z dnia 23 czerwca 2022 r.

środa, 12 paź 2022 14:08
zmieniająca uchwałę Nr XLII/244/22 Rady Powiatu Pisz z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia zadań powiatu realizowanych w 2022 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

UCHWAŁA NR XLIV/261/22 RADY POWIATU PISZ z dnia 26 maja 2022 r.

środa, 12 paź 2022 14:07
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2022 r.

UCHWAŁA NR XLIV/260/22 RADY POWIATU PISZ z dnia 26 maja 2022 r.

środa, 12 paź 2022 14:07
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2022-2026.

UCHWAŁA NR XLIV/259/22 RADY POWIATU PISZ z dnia 26 maja 2022 r.

środa, 12 paź 2022 14:06
w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok

UCHWAŁA NR XLIV/258/22 RADY POWIATU PISZ z dnia 26 maja 2022 r.

środa, 12 paź 2022 14:05
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Piskiego oraz sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia za 2021 r.

UCHWAŁA NR XLIV/257/22 RADY POWIATU PISZ z dnia 26 maja 2022 r.

środa, 12 paź 2022 14:02
w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Piszu

UCHWAŁA NR XLIV/256/22 RADY POWIATU PISZ z dnia 26 maja 2022 r.

środa, 12 paź 2022 14:01
w sprawie zatwierdzenia raportu o stanie powiatu za 2021 rok

UCHWAŁA NR XLIII/255/22 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 kwietnia 2022 r.

środa, 12 paź 2022 13:59
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2022 r.

UCHWAŁA NR XLIII/254/22 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 kwietnia 2022 r.

środa, 12 paź 2022 13:58
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2022-2026

UCHWAŁA NR XLIII/253/22 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 kwietnia 2022 r.

środa, 12 paź 2022 13:57
w sprawie przekształcenia szkół wchodzących w skład Zespołu Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszu poprzez zmianę siedziby

UCHWAŁA NR XLIII/252/22 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 kwietnia 2022 r.

środa, 12 paź 2022 13:55
w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Powiatu do składu komisji konkursowej na stanowisko Ordynatora Oddziału Neonatologicznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Piszu

UCHWAŁA NR XLIII/251/22 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 kwietnia 2022 r.

środa, 12 paź 2022 13:54
Stanowisko Rady Powiatu Pisz w sprawie przebiegu obwodnicy Pisza

UCHWAŁA NR XLII/250/22 RADY POWIATU PISZ z dnia 31 marca 2022 r.

środa, 12 paź 2022 13:53
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2022 r.

UCHWAŁA NR XLII/249/22 RADY POWIATU PISZ z dnia 31 marca 2022 r.

środa, 12 paź 2022 13:52
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2022-2026

UCHWAŁA NR XLII/248/22 RADY POWIATU PISZ z dnia 31 marca 2022 r.

środa, 12 paź 2022 13:51
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Piskiego, położonej w mieście Biała Piska przy ul. Sikorskiego

UCHWAŁA NR XLII/247/22 RADY POWIATU PISZ z dnia 31 marca 2022 r.

środa, 12 paź 2022 13:50
w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/53/11 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Placówek w Piszu

UCHWAŁA NR XLII/246/22 RADY POWIATU PISZ z dnia 31 marca 2022 r.

środa, 12 paź 2022 13:48
w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Piskim na lata 2022-2024

UCHWAŁA NR XLII/245/22 RADY POWIATU PISZ z dnia 31 marca 2022 r.

środa, 12 paź 2022 13:36
w sprawie przyjęcia Powiatowego programu profilaktycznego w zakresie udzielania specjalistycznej pomocy, promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie w Powiecie Piskim na lata 2022 – 2028

UCHWAŁA NR XLII/244/22 RADY POWIATU PISZ z dnia 31 marca 2022 r.

środa, 12 paź 2022 13:36
w sprawie określenia zadań powiatu realizowanych w 2022 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

UCHWAŁA NR XLII/243/22 RADY POWIATU PISZ z dnia 31 marca 2022 r.

środa, 12 paź 2022 13:35
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na rok 2022

UCHWAŁA NR XLI/242/22 RADY POWIATU PISZ z dnia 24 lutego 2022 r.

środa, 12 paź 2022 13:34
Stanowisko Rady Powiatu Pisz w sprawie sytuacji na Ukrainie

UCHWAŁA NR XLI/241/22 RADY POWIATU PISZ z dnia 24 lutego 2022 r.

środa, 12 paź 2022 13:32
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2022 r.

UCHWAŁA NR XLI/240/22 RADY POWIATU PISZ z dnia 24 lutego 2022 r

środa, 12 paź 2022 13:31
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2022-2026

UCHWAŁA NR XLI/239/22 RADY POWIATU PISZ z dnia 24 lutego 2022 r.

środa, 12 paź 2022 13:30
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2022 r.

UCHWAŁA NR XLI/238/22 RADY POWIATU PISZ z dnia 24 lutego 2022 r.

środa, 12 paź 2022 13:29
w sprawie przyjęcia przez Powiat Piski zadania publicznego z zakresu administracji rządowej

UCHWAŁA NR XLI/237/22 RADY POWIATU PISZ z dnia 24 lutego 2022 r.

środa, 12 paź 2022 13:28
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Piskiego, położonej w mieście Pisz, obręb Pisz 1 przy ul. Warszawskiej 1

UCHWAŁA NR XLI/236/22 RADY POWIATU PISZ z dnia 24 lutego 2022 r.

środa, 12 paź 2022 13:27
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym

UCHWAŁA NR XLI/235/22 RADY POWIATU PISZ z dnia 24 lutego 2022 r.

środa, 12 paź 2022 13:24
w sprawie zamiaru przekształcenia szkół wchodzących w skład Zespołu Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszu poprzez zmianę siedziby

UCHWAŁA NR LII/298/22 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 grudnia 2022 r.

środa, 11 sty 2023 10:31
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Piskiego na 2023 r.

UCHWAŁA NR LII/297/22 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 grudnia 2022 r.

środa, 11 sty 2023 10:30
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2023-2027

UCHWAŁA NR LI/296/22 RADY POWIATU PISZ z dnia 22 grudnia 2022 r.

środa, 11 sty 2023 10:30
w sprawie ustalenia kwot wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2022

UCHWAŁA NR LI/295/22 RADY POWIATU PISZ z dnia 22 grudnia 2022 r.

środa, 11 sty 2023 10:30
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2022 r.

UCHWAŁA NR LI/294/22 RADY POWIATU PISZ z dnia 22 grudnia 2022 r.

środa, 11 sty 2023 10:29
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2022-2026.

UCHWAŁA NR LI/293/22 RADY POWIATU PISZ z dnia 22 grudnia 2022 r.

środa, 11 sty 2023 10:28
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/173/09 Rady Powiatu Pisz z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek dla których organem prowadzącym jest powiat piski

UCHWAŁA NR LI/292/22 RADY POWIATU PISZ z dnia 22 grudnia 2022 r.

środa, 11 sty 2023 10:27
w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Piszu na lata 2022-2024

UCHWAŁA NR LI/291/22 RADY POWIATU PISZ z dnia 22 grudnia 2022 r.

środa, 11 sty 2023 10:26
zmieniająca uchwałę Nr XLII/244/22 Rady Powiatu Pisz z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia zadań powiatu realizowanych w 2022 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

UCHWAŁA NR L/290/22 RADY POWIATU PISZ z dnia 24 listopada 2022 r.

środa, 7 gru 2022 10:20
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2022 r.

UCHWAŁA NR L/289/2022 RADY POWIATU PISZ z dnia 24 listopada 2022 r.

środa, 7 gru 2022 10:19
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2022-2026

UCHWAŁA NR L/288/22 RADY POWIATU PISZ z dnia 24 listopada 2022 r.

środa, 7 gru 2022 10:18
w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Piszu

UCHWAŁA NR L/287/22 RADY POWIATU PISZ z dnia 24 listopada 2022 r.

środa, 7 gru 2022 10:16
w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu piskiego w roku 2023.

UCHWAŁA NR L/286/22 RADY POWIATU PISZ z dnia 24 listopada 2022 r

środa, 7 gru 2022 10:12
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich parkowanie na obszarze powiatu Piskiego oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2023 r.

UCHWAŁA NR L/285/22 RADY POWIATU PISZ z dnia 24 listopada 2022 r.

środa, 7 gru 2022 10:11
zmieniająca uchwałę Nr XLII/244/22 Rady Powiatu Pisz z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia zadań powiatu realizowanych w 2022 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

UCHWAŁA NR XLIX/284/22 RADY POWIATU PISZ z dnia 27 października 2022 r.

czwartek, 3 lis 2022 13:15
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2022 r.

UCHWAŁA NR XLIX/283/22 RADY POWIATU PISZ z dnia 27 października 2022 r

czwartek, 3 lis 2022 13:13
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2022-2026

UCHWAŁA NR XLIX/282/22 RADY POWIATU PISZ z dnia 27 października 2022 r

czwartek, 3 lis 2022 13:12
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/173/09 Rady Powiatu Pisz z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek dla których organem prowadzącym jest powiat piski

UCHWAŁA NR XLIX/281/22 RADY POWIATU PISZ z dnia 27 października 2022 r.

czwartek, 3 lis 2022 13:12
w sprawie przyjęcia „Programu współpracy na rok 2023 Powiatu Piskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”