BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXXIX/232/21 RADY POWIATU PISZ z dnia 30 grudnia 2021 r.

środa, 12 paź 2022 12:06
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Piskiego na 2022 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/231/21 RADY POWIATU PISZ z dnia 30 grudnia 2021 r.

środa, 12 paź 2022 12:05
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2022-2026

UCHWAŁA NR XXXIX/230/21 RADY POWIATU PISZ z dnia 30 grudnia 2021 r.

środa, 12 paź 2022 12:04
w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Piszu

UCHWAŁA NR XXXVIII/229/21 RADY POWIATU PISZ z dnia 20 grudnia 2021 r.

środa, 12 paź 2022 12:02
w sprawie ustalenia kwot wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2021.

UCHWAŁA NR XXXVIII/228/21 RADY POWIATU PISZ z dnia 20 grudnia 2021 r.

środa, 12 paź 2022 12:02
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2021 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/227/21 RADY POWIATU PISZ z dnia 20 grudnia 2021 r.

środa, 12 paź 2022 11:58
w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu piskiego w 2022 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/226/21 RADY POWIATU PISZ z dnia 20 grudnia 2021 r.

środa, 12 paź 2022 11:11
w sprawie powierzenia Gminie Ruciane - Nida zadań powiatowej biblioteki publicznej

UCHWAŁA NR XXXVIII/225/21 RADY POWIATU PISZ z dnia 20 grudnia 2021 r.

środa, 12 paź 2022 11:07
w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska Powiatu Piskiego na lata 2021-2025 z perspektywą do roku 2029”

UCHWAŁA NR XXXVII/224/21 RADY POWIATU PISZ z dnia 25 listopada 2021 r.

środa, 12 paź 2022 11:05
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich parkowanie na obszarze powiatu Piskiego oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2022 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/223/21 RADY POWIATU PISZ z dnia 25 listopada 2021 r.

środa, 12 paź 2022 11:02
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2021 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/222/21 RADY POWIATU PISZ z dnia 25 listopada 2021 r.

środa, 12 paź 2022 11:01
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2021-2025

UCHWAŁA NR XXXVII/221/21 RADY POWIATU PISZ z dnia 25 listopada 2021 r.

środa, 12 paź 2022 11:00
zmieniająca Uchwałę Nr VIII/56/11 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie wysokości diet przysługujących radnym powiatu i sposobu ich wypłacania oraz w sprawie należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu

UCHWAŁA NR XXXVII/220/21 RADY POWIATU PISZ z dnia 25 listopada 2021 r.

środa, 12 paź 2022 10:59
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Powiatu

UCHWAŁA NR XXXVII/219/21 RADY POWIATU PISZ z dnia 25 listopada 2021 r.

środa, 12 paź 2022 10:57
zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/177/21 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie określenia zadań powiatu realizowanych w 2021 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

UCHWAŁA NR XXXVI/218/21 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 października 2021 r.

środa, 12 paź 2022 10:56
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2021 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/217/21 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 października 2021 r.

środa, 12 paź 2022 10:55
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2021-2025.

UCHWAŁA NR XXXVI/216/21 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 października 2021 r.

środa, 12 paź 2022 10:54
w sprawie częściowego zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktyczno-wychowawczych przez Panią Annę Grodzką p.o. dyrektora Zespołu Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszu

UCHWAŁA NR XXXVI/215/21 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 października 2021 r.

środa, 12 paź 2022 10:53
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników uprawnionych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób, warunków i zasad korzystania z tych obiektów

UCHWAŁA NR XXXVI/214/21 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 października 2021 r.

środa, 12 paź 2022 10:52
w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Piskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”

UCHWAŁA NR XXXV/213/21 RADY POWIATU PISZ z dnia 30 września 2021 r.

środa, 12 paź 2022 10:50
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2021 r.

UCHWAŁA NR XXXV/212/21 RADY POWIATU PISZ z dnia 30 września 2021 r.

środa, 12 paź 2022 10:48
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2021-2025

UCHWAŁA NR XXXV/211/21 RADY POWIATU PISZ z dnia 30 września 2021 r.

środa, 12 paź 2022 10:47
zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/177/21 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie określenia zadań powiatu realizowanych w 2021 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

UCHWAŁA NR XXXV/210/21 RADY POWIATU PISZ z dnia 30 września 2021 r.

środa, 12 paź 2022 10:46
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Piskim a Gminą Piecki dotyczącego realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej polegającego na objęciu mieszkańców Gminy Piecki usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Ukcie.

UCHWAŁA NR XXXV/209/21 RADY POWIATU PISZ z dnia 30 września 2021 r.

środa, 12 paź 2022 10:45
w sprawie pozbawienia ulic Pionierskiej i ul. Rzemieślniczej w Rucianem-Nidzie kategorii drogi powiatowej

UCHWAŁA NR XXXV/208/21 RADY POWIATU PISZ z dnia 30 września 2021 r.

środa, 12 paź 2022 10:43
w sprawie skargi na Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu

UCHWAŁA NR XXXIV/207/21 RADY POWIATU PISZ z dnia 24 sierpnia 2021 r.

środa, 12 paź 2022 10:16
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2021 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/206/21 RADY POWIATU PISZ z dnia 24 sierpnia 2021 r.

środa, 12 paź 2022 10:15
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2021-2025.

UCHWAŁA NR XXXIV/205/21 RADY POWIATU PISZ z dnia 24 sierpnia 2021 r.

środa, 12 paź 2022 10:13
w sprawie złożenia wniosku o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu

UCHWAŁA NR XXXIV/204/21 RADY POWIATU PISZ z dnia 24 sierpnia 2021 r.

środa, 12 paź 2022 10:12
w sprawie skargi na Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu

UCHWAŁA NR XXXIII/203/21 RADY POWIATU PISZ z dnia 15 lipca 2021 r.

środa, 12 paź 2022 10:11
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Biała Piska, na dofinansowanie kosztów związanych z organizacją w roku 2021 dożynek

UCHWAŁA NR XXXIII/202/21 RADY POWIATU PISZ z dnia 15 lipca 2021 r.

środa, 12 paź 2022 10:09
w sprawie wyrażenia zgody na założenie i przystąpienie do stowarzyszenia pn. Stowarzyszenie Samorządowe Południowe Mazury

UCHWAŁA NR XXXIII/201/21 RADY POWIATU PISZ z dnia 15 lipca 2021 r.

środa, 12 paź 2022 10:03
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Piszu za 2020 rok

UCHWAŁA NR XXXIII/200/21 RADY POWIATU PISZ z dnia 15 lipca 2021 r.

środa, 12 paź 2022 10:02
w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie ustanowienia strefy ciszy na Jeziorze Wierzbińskim

UCHWAŁA NR XXXII/199/21 RADY POWIATU PISZ z dnia 24 czerwca 2021 r.

środa, 12 paź 2022 10:01
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2021 r.

UCHWAŁA NR XXXII/198/21 RADY POWIATU PISZ z dnia 24 czerwca 2021 r.

środa, 12 paź 2022 10:00
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2021-2025

UCHWAŁA NR XXXII/197/21 RADY POWIATU PISZ z dnia 24 czerwca 2021 r.

środa, 12 paź 2022 09:59
w sprawie przekazania Gminie Orzysz prowadzenia zadania publicznego w zakresie oświaty polegającego na utworzeniu i prowadzeniu szkoły - Branżowej Szkoły I Stopnia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Michała Kajki w Dąbrówce

UCHWAŁA NR XXXII/196/21 RADY POWIATU PISZ z dnia 24 czerwca 2021 r.

środa, 12 paź 2022 09:58
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Piskiego do porozumienia w sprawie realizacji zadania polegającego na opracowaniu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Obszaru Południowych Mazur

UCHWAŁA NR XXXII/195/21 RADY POWIATU PISZ z dnia 24 czerwca 2021 r.

środa, 12 paź 2022 09:56
w sprawie wyrażenia zgody na założenie i przystąpienie do stowarzyszenia pn. Stowarzyszenie Samorządowe Południowe Mazury

UCHWAŁA NR XXXI/194/21 RADY POWIATU PISZ z dnia 31 maja 2021 r.

środa, 12 paź 2022 09:55
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2021 r.

UCHWAŁA NR XXXI/193/21 RADY POWIATU PISZ z dnia 31 maja 2021 r.

środa, 12 paź 2022 09:54
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2021-2025

UCHWAŁA NR XXXI/192/21 RADY POWIATU PISZ z dnia 31 maja 2021 r.

środa, 12 paź 2022 09:52
w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok

UCHWAŁA NR XXXI/191/21 RADY POWIATU PISZ z dnia 31 maja 2021 r.

środa, 12 paź 2022 09:49
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Piskiego oraz sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia za 2020 r.

UCHWAŁA NR XXXI/190/21 RADY POWIATU PISZ z dnia 31 maja 2021 r.

środa, 12 paź 2022 09:47
w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Piszu

UCHWAŁA NR XXXI/189/21 RADY POWIATU PISZ z dnia 31 maja 2021 r.

środa, 12 paź 2022 09:45
w sprawie zatwierdzenia raportu o stanie powiatu za 2020 rok

UCHWAŁA NR XXX/188/21 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 kwietnia 2021 r.

środa, 12 paź 2022 09:44
Stanowisko Rady Powiatu Pisz w sprawie poparcia dla budowy obwodnicy Pisza zgodnie z zapisami Programu Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030

UCHWAŁA NR XXX/187/21 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 kwietnia 2021 r.

środa, 12 paź 2022 09:40
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2021 r.

UCHWAŁA NR XXX/186/21 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 kwietnia 2021 r.

środa, 12 paź 2022 09:39
stanowisko Rady Powiatu Pisz w sprawie poparcia starań Stowarzyszenia Mazurska Służba Ratownicza z siedzibą w Okartowie o przedłużenie umowy dzierżawy działki stanowiącej własność Gminy Pisz

UCHWAŁA NR XXX/185/21 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 kwietnia 2021 r.

środa, 12 paź 2022 09:36
w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Piskiego na lata 2021 – 2030

UCHWAŁA NR XXIX/184/21 RADY POWIATU PISZ z dnia 25 marca 2021 r.

środa, 12 paź 2022 09:35
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2021 r.

UCHWAŁA NR XXIX/183/21 RADY POWIATU PISZ z dnia 25 marca 2021 r.

środa, 12 paź 2022 09:33
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2021 r.

UCHWAŁA NR XXIX/182/21 RADY POWIATU PISZ z dnia 25 marca 2021 r.

środa, 12 paź 2022 09:31
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2021-2025

UCHWAŁA NR XXIX/181/21 RADY POWIATU PISZ z dnia 25 marca 2021 r.

środa, 12 paź 2022 09:29
w sprawie złożenia wniosku o zezwolenie na utworzenia oddziału przygotowania wojskowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu

UCHWAŁA NR XXIX/180/21 RADY POWIATU PISZ z dnia 25 marca 2021 r.

środa, 12 paź 2022 09:26
w sprawie przyjęcia przez Powiat Piski zadania publicznego z zakresu administracji rządowej

UCHWAŁA NR XXVIII/179/21 RADY POWIATU PISZ z dnia 25 lutego 2021 r.

środa, 12 paź 2022 09:23
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2021 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/178/21 RADY POWIATU PISZ z dnia 25 lutego 2021 r.

środa, 12 paź 2022 09:16
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2021-2025

UCHWAŁA NR XXVIII/177/21 RADY POWIATU PISZ z dnia 25 lutego 2021 r.

środa, 12 paź 2022 09:14
w sprawie określenia zadań powiatu realizowanych w 2021 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

UCHWAŁA NR XXVIII/176/21 RADY POWIATU PISZ z dnia 25 lutego 2021 r.

środa, 12 paź 2022 09:13
w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji Powiatowego Programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2021 – 2025

UCHWAŁA NR XXVIII/175/21 RADY POWIATU PISZ z dnia 25 lutego 2021 r.

środa, 12 paź 2022 09:10
zmieniająca Uchwałę Nr XIV/69/03 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie miasta Ruciane Nida

UCHWAŁA NR XXVII/174/21 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 stycznia 2021 r.

środa, 12 paź 2022 09:07
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na rok 2021