BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Starostwo Powiatowe w Piszu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Strona internetowa BIP Starostwa Powiatowego w Piszu jest zgodna z ustawą. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP Starostwa Powiatowego w Piszu dostępnej pod adresem bip.powiat.pisz.pl .

Starostwo Powiatowe w Piszu ul. Warszawska 1
12-200 Pisz
Telefon (87) 425-47-00
Fax (87) 425-47-01
e-mail:

Data publikacji strony internetowej:  27.06.2003 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji:  08.05.2024 r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej BIP Starostwa Powiatowego w Piszu prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej sekretariat@powiat.pisz.pl .

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi w sprawie braku zapewnienia dostępności można kierować na adres poczty elektronicznej sekretariat@powiat.pisz.pl .

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż dwa miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Starostwo Powiatowe w Piszu, ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz

Do budynku prowadzą 2 wejścia, z których główne zlokalizowane od strony ulicy Warszawskiej przeznaczone jest dla interesantów. Do wejścia głównego prowadzą schody zewnętrzne przy których, po prawej stronie zlokalizowany jest podjazd połączony z chodnikiem przy którym wyznaczono i oznakowano 3 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Dla osób na wózkach w tej części budynku dostępny jest tylko fragment korytarza i pomieszczenie sali obsługi wydziału komunikacji na parterze.

Biuro Obsługi Klienta znajduje się w części parteru po prawej stronie od strony wejścia głównego. Aby skorzystać z pomocy należy przycisnąć oznakowany dzwonek zamontowany po prawej strony ściany przy wejściu.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze w sali operacyjnej obsługi interesantów wydziału komunikacji  po prawej stronie.

Przy miejscach parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych zlokalizowana jest winda zewnętrzną, która umożliwia komunikacje pionową dla osób niepełnosprawnych do wszystkich kondygnacji budynku Starostwa. Dostęp do windy jest bezpośredni z zewnątrz. Winda jest w pełni przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wewnątrz budynku Starostwa na wszystkich kondygnacjach zapewniona jest informacja na temat rozkładu i lokalizacji pomieszczeń na każdej kondygnacji w sposób wizualny i dotykowy.

Schody prowadzące na wyższe kondygnacje posiadają oznaczenia poziome.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

W ramach dostępności informacyjno-komunikacyjnej zapewniono komunikacje ze Starostwem Powiatowym w Piszu. Na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami i w formie określonej w tym wniosku, pracownik schodzi do interesanta, po uprzednim uzyskaniu zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez pracownika Biura Obsługi Klienta o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową w miejscu zlokalizowanym po prawej stronie przy wejściu do budynku.

Starostwo Powiatowe w Piszu udostępnia swoje usługi również dla osób słabosłyszących oraz głuchoniemych. W sprawach szczególnie skomplikowanych, osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza migowego co najmniej na 3 dni przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku Starostwa Powiatowego w Piszu jest pętla indukcyjna, zlokalizowana przy punkcie obsługi klienta (parter). Ponadto przy biurze obsługi zlokalizowane jest stanowisko komputerowe dla osób ze szczególnymi potrzebami.
W budynku wszystkie pomieszczenia są oznaczone w alfabecie brajla  w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Na 3 kondygnacjach umieszczone są tablice tyflograficzne

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono 24 maj 2024 roku

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Dane kontaktowe

Osobą wyznaczoną do kontaktu w sprawach dostępności cyfrowej i architektonicznej w powiecie piskim jest Marcin Dobrzyński.

Dane kontaktowe:

Adres e-mail: sekretariat@powiat.pisz.pl

Adres ePUAP: /powiat_pisz/SkrytkaESP

Adres do korespondencji: Starostwo Powiatowe w Piszu, ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz

Telefon: (87) 425 47 00 wew. 673

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Data powstania: czwartek, 1 paź 2020 12:50
Data opublikowania: czwartek, 1 paź 2020 13:30
Opublikował(a): Damian Olszyński
Zaakceptował(a): Damian Olszyński
Artykuł był czytany: 7399 razy