BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr XXV/165/16 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 grudnia 2016 r.

środa, 11 sty 2017 13:14
w sprawie budżetu Powiatu Piskiego na 2017 r.

Uchwała nr XXV/164/16 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 grudnia 2016 r.

środa, 11 sty 2017 13:14
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2017-2021

Uchwała nr XXV/163/16 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 grudnia 2016 r.

środa, 11 sty 2017 13:13
w sprawie ustalenia kwot wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2016

Uchwała nr XXV/162/16 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 grudnia 2016 r.

środa, 11 sty 2017 13:13
w sprawie zmian w budżecie powiatu piskiego na 2016r.

Uchwała nr XXV/161/16 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 grudnia 2016 r.

środa, 11 sty 2017 13:12
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2016-2020

Uchwała nr XXV/160/16 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 grudnia 2016 r.

środa, 11 sty 2017 13:12
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/209/13 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom o uprawnieniach szkół i placówek publicznych oraz sposobu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Uchwała nr XXV/159/16 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 grudnia 2016 r.

środa, 11 sty 2017 13:12
w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Leśnych im. Unii Europejskiej w Rucianem-Nidzie oraz utworzenia centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego

Uchwała nr XXV/158/16 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 grudnia 2016 r.

środa, 11 sty 2017 13:11
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Piskiego do uczestnictwa w realizacji inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 1696N relacji Mikołajki-Dziubiele

Uchwała nr XXV/157/16 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 grudnia 2016 r.

środa, 11 sty 2017 13:10
zmieniająca uchwałę Nr XVI/107/16 Rady Powiatu Pisz z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie określenia zadań powiatu realizowanych w 2016 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Uchwała nr XXV/156/16 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 grudnia 2016 r.

środa, 11 sty 2017 13:09
w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Pisz do podpisania porozumienia o współpracy pomiędzy samorządami na rzecz rozwoju samorządu Gruzji Gminy Gori

UCHWAŁA NR XXIV/155/16 RADY POWIATU PISZ z dnia 24 listopada 2016 r.

poniedziałek, 19 gru 2016 08:10
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Biała Piska na realizację zadania pn. Wykonanie dokumentacji technicznej „Przebudowa drogi gminnej(ul. Kolejowa) oraz drogi powiatowej(ul.Zielona) w Białej Piskiej”

UCHWAŁA NR XXIV/154/16 RADY POWIATU PISZ z dnia 24 listopada 2016 r.

poniedziałek, 19 gru 2016 08:09
w sprawie zmian w budżecie powiatu piskiego na 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIV/153/16 RADY POWIATU PISZ z dnia 24 listopada 2016 r.

poniedziałek, 19 gru 2016 08:06
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2016-2020

UCHWAŁA NR XXIV/152/16 RADY POWIATU PISZ z dnia 24 listopada 2016 r.

poniedziałek, 19 gru 2016 08:06
w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego SP ZOZ – Szpitala Powiatowego w Piszu

UCHWAŁA NR XXIV/151/16 RADY POWIATU PISZ z dnia 24 listopada 2016 r.

poniedziałek, 19 gru 2016 08:04
w sprawie powierzenia Gminie Ruciane-Nida zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej

UCHWAŁA NR XXIV/150/16 RADY POWIATU PISZ z dnia 24 listopada 2016 r.

poniedziałek, 19 gru 2016 08:03
w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu piskiego

UCHWAŁA NR XXIV/149/16 RADY POWIATU PISZ z dnia 24 listopada 2016 r.

poniedziałek, 19 gru 2016 08:02
w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Pisz do podpisania porozumienia o współpracy międzynarodowej z Samorządem Gruzji Gminą Gori

Uchwała nr XXIII/148/16 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 października 2016 r.

poniedziałek, 7 lis 2016 11:40
w sprawie zmian w budżecie powiatu

Uchwała nr XXIII/147/16 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 października 2016 r.

poniedziałek, 7 lis 2016 11:39
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Uchwała Nr XXII/146/16 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 września 2016 r.

poniedziałek, 7 lis 2016 11:38
w sprawie zmian w budżecie powiatu

UCHWAŁA NR XXII/145/16 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 września 2016 r.

poniedziałek, 7 lis 2016 11:37
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

UCHWAŁA NR XXII/144/16 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 września 2016 r.

poniedziałek, 7 lis 2016 11:36
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich parkowanie na obszarze powiatu Piskiego oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2017 r.

UCHWAŁA NR XXII/143/16 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 września 2016 r.

poniedziałek, 7 lis 2016 11:35
w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Powiatu Piskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017”

UCHWAŁA Nr XXII/142/16 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 września 2016r.

poniedziałek, 7 lis 2016 11:35
W sprawie przyjęcia do realizacji w 2016 roku powiatowego programu profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu piskiego po 60 roku życia.

UCHWAŁA NR XXII/141/16 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 września 2016 r.

poniedziałek, 7 lis 2016 11:34
w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. „Utworzenie branżowego centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego przy Zespole szkół Leśnych w Rucianem – Nidzie” w ramach Osi Priorytetowej 2. Kadry dla gospodarki, działanie 2.4. Rozwój kształcenia i szkolnictwa zawodowego, Poddziałanie 2.4.1. Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe, Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 wspófinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

UCHWAŁA NR XXII/140/16 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 września 2016 r.

poniedziałek, 7 lis 2016 11:33
w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2022

UCHWAŁA NR XXI/139/16 RADY POWIATU PISZ z dnia 14 września 2016 r.

poniedziałek, 7 lis 2016 11:32
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Piskiego do uczestnictwa w realizacji zadania pn. „Przebudowa nawierzchni drogowej przy ulicy Wierzbińskiej w Orzyszu” w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 oraz wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Orzysz porozumienia w sprawie wspólnej realizacji zadania pn. „Przebudowa nawierzchni drogowej przy ulicy Wierzbińskiej w Orzyszu”

Uchwała Nr XX/138/16 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 sierpnia 2016 r.

poniedziałek, 7 lis 2016 11:31
w sprawie zmian w budżecie powiatu

UCHWAŁA NR XX/137/16 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 sierpnia 2016 r.

poniedziałek, 7 lis 2016 11:30
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

UCHWAŁA NR XX/136/16 RADY POWIATU PISZ z dnia 25 sierpnia 2016 r.

poniedziałek, 7 lis 2016 11:30
zmieniająca uchwałę Nr XVI/107/16 Rady Powiatu Pisz z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie określenia zadań powiatu realizowanych w 2016 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

UCHWAŁA NR XIX/135/16 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 czerwca 2016 r.

poniedziałek, 7 lis 2016 10:54
w sprawie zmian w budżecie powiatu

UCHWAŁA NR XIX/134/16 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 czerwca 2016 r.

poniedziałek, 7 lis 2016 10:53
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Uchwała Nr XIX/133/16 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 czerwca 2016r.

poniedziałek, 7 lis 2016 10:52
w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/53/11 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Placówek w Piszu

Uchwała Nr XIX/132/16 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 czerwca 2016r.

poniedziałek, 7 lis 2016 10:52
w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Powiatu Pisz zaliczanych do sektora finansów publicznych

Uchwała Nr XIX/131/16 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 czerwca 2016r.

poniedziałek, 7 lis 2016 10:51
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Pisz porozumienia z Gminą Orzysz w sprawie założenia i prowadzenia przez Gminę Orzysz ośrodka rewalidacyjno – wychowawczego.

Uchwała Nr XIX/130/16 Rady Powiatu w Piszu z dnia 30 czerwca 2016r.

poniedziałek, 7 lis 2016 10:50
w sprawie utworzenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej i włączenia jej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu

Uchwała Nr XIX/129/16 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 czerwca 2016 r.

poniedziałek, 7 lis 2016 10:50
zmieniająca uchwałę nr XII/79/15 Rady Powiatu Pisz w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu piskiego.

UCHWAŁA NR XIX/128/16 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 czerwca 2016 r.

poniedziałek, 7 lis 2016 10:49
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości - lokali użytkowych, stanowiących własność Powiatu Piskiego na terenie miasta Pisz przy ul. Lipowej 5.

Uchwała Nr XIX/127/2016 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 czerwca 2016r.

poniedziałek, 7 lis 2016 10:49
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Piskiego w charakterze partnera do uczestnictwa w projekcie: „ Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Warmii i Mazur”

Uchwała Nr XIX/126/16 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 czerwca 2016 roku.

poniedziałek, 7 lis 2016 10:48
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpitala Powiatowego w Piszu za 2015 r.

UCHWAŁA NR XVIII/125/16 Rady Powiatu Pisz z dnia 2 czerwca 2016 r.

poniedziałek, 7 lis 2016 10:28
w sprawie zmian w budżecie powiatu

UCHWAŁA NR XVIII/124/16 Rady Powiatu Pisz z dnia 2 czerwca 2016 r.

poniedziałek, 7 lis 2016 10:26
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

UCHWAŁA NR XVIII/123/16 RADY POWIATU PISZ z dnia 2 czerwca 2016 r.

poniedziałek, 7 lis 2016 10:25
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Pisz dotyczącego wspólnego zorganizowania prac związanych z bieżącym utrzymaniem sieci dróg powiatowych i gminnych na terenie gminy Pisz.

UCHWAŁA NR XVIII/122/16 RADY POWIATU PISZ z dnia 2 czerwca 2016 r.

poniedziałek, 7 lis 2016 10:23
w sprawie przyjęcia ,,Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu piskiego”

Uchwała Nr XVIII/121/16 Rady Powiatu Pisz z dnia 2 czerwca 2016 r.

poniedziałek, 7 lis 2016 10:22
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu w ramach Programu Współpracy Litwa- Polska Interreg V-A

UCHWAŁA NR XVIII/120/16 RADY POWIATU PISZ z dnia 2 czerwca 2016 r.

poniedziałek, 7 lis 2016 10:21
w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok

UCHAWŁA NR XVIII/119/16 Rady Powiatu Pisz z dnia 2 czerwca 2016 r.

poniedziałek, 7 lis 2016 10:09
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego powiatu piskiego za 2015 r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

UCHWAŁA NR XVII/118/16 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 kwietnia 2016 r.

poniedziałek, 7 lis 2016 10:07
w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/74/15 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Powiatu Piskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016”

UCHWAŁA NR XVII/117/16 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 kwietnia 2016 r.

poniedziałek, 7 lis 2016 10:05
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Warmińsko - Mazurskiemu na dofinansowanie kosztów związanych z organizacją konferencji pn. „Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur”

UCHWAŁA NR XVII/116/16 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 kwietnia 2016 r.

poniedziałek, 7 lis 2016 10:04
w sprawie zmian w budżecie powiatu

UCHWAŁA NR XVII/115/16 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 kwietnia 2016 r.

poniedziałek, 7 lis 2016 10:03
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

UCHWAŁA Nr XVII/114/16 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 kwietnia 2016 r.

poniedziałek, 7 lis 2016 10:01
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Zarządowi Województwa Warmińsko – Mazurskiego

UCHWAŁA NR XVI/113/16 RADY POWIATU PISZ

czwartek, 21 kwi 2016 11:14
z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok.

UCHWAŁA NR XVI/112/16 RADY POWIATU PISZ

czwartek, 21 kwi 2016 11:14
z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu piskiego na lata 2016-2020.

UCHWAŁA NR XVI/111/16 RADY POWIATU PISZ

czwartek, 21 kwi 2016 11:13
z dnia 31 marca 2016r. w sprawie wspólnej realizacji zadania pn. „Podniesienie skuteczności działania SOR-u w Piszu poprzez budowę całodobowego lądowiska dla śmigłowców ratunkowych oraz zakup sprzętu diagnostycznego”.

UCHWAŁA NR XVI/110/16 RADY POWIATU PISZ

czwartek, 21 kwi 2016 11:13
z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpitala Powiatowego w Piszu.

OBWIESZCZENIE NR 2/2016

czwartek, 21 kwi 2016 11:08
z dnia 31 marca 2016r. o sprostowaniu błędu w Uchwale Nr X/68/15 Rady Powiatu Pisz z dnia 24 września 2015 r. w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii dróg powiatowych dróg położonych w mieście Orzysz.

UCHWAŁA NR XVI/109/16 RADY POWIATU PISZ

czwartek, 21 kwi 2016 11:08
z dnia 31 marca 2016r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w mieście Orzysz przy ul. Leśnej.

UCHWAŁA NR XVI/108/16 RADY POWIATU PISZ

czwartek, 21 kwi 2016 11:07
z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji Powiatowego Programu Działań Na Rzecz Osób niepełnosprawnych na lata 2016-2020.

UCHWAŁA NR XVI/107/16 RADY POWIATU PISZ

czwartek, 21 kwi 2016 11:07
z dnia 31 marca 2016r. w sprawie określenia zadań powiatu realizowanych w 2016 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

UCHWAŁA NR XVI/106/ 16 RADY POWIATU PISZ

czwartek, 21 kwi 2016 11:06
z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających.

OBWIESZCZENIE NR 1/2016

czwartek, 21 kwi 2016 11:05
z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Powiatu

UCHWAŁA NR XV/105/16 RADY POWIATU PISZ

czwartek, 21 kwi 2016 11:05
z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok

UCHWAŁA NR XV/104/16 RADY POWIATU PISZ

czwartek, 21 kwi 2016 11:04
z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu piskiego na lata 2016-2020

UCHWAŁA NR XV/103/16 RADY POWIATU PISZ

czwartek, 21 kwi 2016 11:04
z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości – lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w mieście Ruciane – Nida przy ul. Nadbrzeżnej 1a

UCHWAŁA NR XV/102/16 RADY POWIATU PISZ

czwartek, 21 kwi 2016 11:03
z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie nieodpłatnego nabycia na własność Powiatu Piskiego nieruchomości zabudowanej położonej w mieście Orzysz przy ul. Polnej, stanowiącej własność Skarbu Państwa

UCHWAŁA NR XV/101/16 RADY POWIATU PISZ

czwartek, 21 kwi 2016 11:03
z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Piskiego

UCHWAŁA NR XV/100/16 RADY POWIATU PISZ

czwartek, 21 kwi 2016 11:02
z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/8/14 Rady Powiatu Pisz z dnia 23.12.2014r. w sprawie powołania stałych komisji, ich przewodniczących i wiceprzewodniczących

UCHWAŁA NR XV/99/16 RADY POWIATU PISZ

czwartek, 21 kwi 2016 11:02
z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/7/14 Rady Powiatu Pisz z dnia 23.12.2014r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, jej przewodniczącego i wiceprzewodniczącego

UCHWAŁA NR XV/98/16 RADY POWIATU PISZ

czwartek, 21 kwi 2016 11:00
z dnia 25 lutego 2016 r. sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu

UCHWAŁA NR XIV/97/16 z 28 stycznia 2016 r.

poniedziałek, 8 lut 2016 11:24
w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Pisz zbadania zasadności skargi na działalność Starosty Piskiego

UCHWAŁA NR XIV/96/16 z 28 stycznia 2016 r.

poniedziałek, 8 lut 2016 11:23
w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Zarządu Powiatu w Piszu i zwolnienia z pełnienia obowiązków członka zarządu

Uchwała Nr XIV/95/15 z 28 stycznia 2016 r.

poniedziałek, 8 lut 2016 11:22
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Pisz