BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Nr 1/2015 z 29 grudnia 2015 r.

poniedziałek, 8 lut 2016 11:21
o sprostowaniu błędu w Uchwale Nr X/67/15 Rady Powiatu Pisz z dnia 24 września 2015r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej części drogi 4662N ul. Leśna w Orzyszu oznaczonej jako działek 161/1 poprzez wyłączenie jej z użytkowania

Uchwała Nr XIII/94/15 z 29 grudnia 2015 r.

poniedziałek, 8 lut 2016 11:20
w sprawie ustalenia kwot wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2015

Uchwała Nr XIII/93/15 z 29 grudnia 2015 r.

poniedziałek, 8 lut 2016 11:18
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2015 r.

Uchwała Nr XIII/92/15 z 29 grudnia 2015 r.

poniedziałek, 8 lut 2016 11:17
w sprawie zmiany WPF Powiatu Piskiego na lata 2015-2020

Uchwała Nr XIII/91/15 z 29 grudnia 2015 r.

poniedziałek, 8 lut 2016 11:15
w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Pisz do wspólnej realizacji projektu pn. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich

Uchwała Nr XIII/90/15 z 29 grudnia 2015 r.

poniedziałek, 8 lut 2016 11:13
zmieniająca uchwałę Nr V/27/15 Rady Powiatu Pisz z dnia 26 marca 2015r. w sprawie określenia zadań powiatu realizowanych w 2015r. ze środków PFRON

Uchwała Nr XIII/89/15 z 29 grudnia 2015 r.

poniedziałek, 8 lut 2016 11:11
w sprawie przyjęcia do realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy zastępczej na lata 2016-2018

Uchwała Nr XIII/88/15 z 29 grudnia 2015 r.

poniedziałek, 8 lut 2016 11:10
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Warmińsko – Mazurskiemu na realizację zadania pn. „Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur”

Uchwała Nr XIII/87/15 z 29 grudnia 2015 r.

poniedziałek, 8 lut 2016 11:08
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników uprawnionych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób, warunków i zasad korzystania z tych obiektów

Uchwała Nr XIII/86/15 z 29 grudnia 2015 r.

poniedziałek, 8 lut 2016 11:07
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Piskiego na 2016 rok

Uchwała Nr XIII/85/15 z 29 grudnia 2015 r.

poniedziałek, 8 lut 2016 11:06
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2016-2020

Uchwała Nr XI/77/15 z 29 października 2015 r.

poniedziałek, 8 lut 2016 11:05
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 r.

Uchwała Nr XI/76/15 z 29 października 2015 r.

poniedziałek, 8 lut 2016 11:04
w sprawie zmiany WPF Powiatu Piskiego na lata 2015-2020

Uchwała Nr XI/75/15 z 29 października 2015 r.

poniedziałek, 8 lut 2016 11:02
w sprawie: powołania członków Komisji Grantowej oceniającej oferty na realizację zadań powiatu w ramach Konkursu Ofert 2015/2016

Uchwała Nr XI/74/15 z 29 października 2015 r.

poniedziałek, 8 lut 2016 11:01
w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Powiatu Piskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016”

Uchwała Nr XI/73/15 z 29 października 2015 r.

poniedziałek, 8 lut 2016 10:56
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Piskiego

Uchwała nr XII/84/15 z 26 listopada 2015 r.

poniedziałek, 8 lut 2016 10:50
w sprawie zmiany Uchwały Nr II/7/14 Rady Powiatu Pisz z dnia 23.12.2014r. w sprawie powołania stałych komisji, ich przewodniczących i wiceprzewodniczących

Uchwała nr XII/83/15 z 26 listopada 2015 r.

poniedziałek, 8 lut 2016 10:49
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok

Uchwała nr XII/82/15 z 26 listopada 2015 r.

poniedziałek, 8 lut 2016 10:47
w sprawie zmiany WPF Powiatu Piskiego na lata 2015-2020

Uchwała nr XII/81/15 z 26 listopada 2015 r.

poniedziałek, 8 lut 2016 10:46
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Pisz na realizację zadania pn: Modernizacja obiektu – Piski Zakład Aktywacji Zawodowej „Wieża”

Uchwała nr XII/80/15 z 26 listopada 2015 r.

poniedziałek, 8 lut 2016 10:46
w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego SP ZOZ – Szpitala powiatowego w Piszu

Uchwała nr XII/79/15 z 26 listopada 2015 r.

poniedziałek, 8 lut 2016 10:45
w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu piskiego

Uchwała nr XII/78/15 z 26 listopada 2015 r

poniedziałek, 8 lut 2016 10:43
zmieniająca uchwałę nr V/27/15 Rady Powiatu Pisz z 26.03.2015r. w sprawie określenia zadań powiatu realizowanych w 2015r. ze środków PFRON.

UCHWAŁA Nr X/72/15 Rady Powiatu Pisz z dnia 24 września 2015r.

wtorek, 13 paź 2015 08:41
w sprawie zmian w budżecie powiatu piskiego na 2015 r.

UCHWAŁA Nr X/71/15 Rady Powiatu Pisz z dnia 24 września 2015r.

wtorek, 13 paź 2015 08:39
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2015-2020

UCHWAŁA Nr X/70/15 Rady Powiatu Pisz z dnia 24 września 2015r.

wtorek, 13 paź 2015 08:39
W sprawie przyjęcia do realizacji w 2015 roku powiatowego programu profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu piskiego po 60 roku życia.

UCHWAŁA NR X/69/15 RADY POWIATU PISZ z dnia 24 września 2015 r.

wtorek, 13 paź 2015 08:38
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich parkowanie na obszarze powiatu piskiego oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2016 r.

UCHWAŁA NR X/68/15 RADY POWIATU PISZ z dnia 24 września 2015 r.

wtorek, 13 paź 2015 08:37
w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii dróg powiatowych dróg położonych w mieście Orzysz.

UCHWAŁA NR X/67/15 RADY POWIATU PISZ z dnia 24 września 2015 r.

wtorek, 13 paź 2015 08:36
w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej części drogi nr 4662N ul. Leśna w Orzyszu oznaczonej jako działka 161/1 poprzez wyłączenie jej z użytkowania.

Uchwała Nr X/66/15 Rady Powiatu Pisz z dnia 24 września 2015 r.

wtorek, 13 paź 2015 08:35
zmieniająca uchwałę Nr V/27/15 Rady Powiatu Pisz z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia zadań powiatu realizowanych w 2015 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Uchwała nr X/65/15 Rady Powiatu Pisz z dnia 24 września 2015 r.

wtorek, 13 paź 2015 08:31
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Piszu

Uchwała nr X/64/15 Rady Powiatu Pisz z dnia 24 września 2015 r.

wtorek, 13 paź 2015 08:31
w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Pisz zbadania zasadności skargi na działalność Starosty Piskiego

Uchwała Nr IX/63/15 Rady Powiatu Pisz z dnia 27 sierpnia 2015 r.

poniedziałek, 14 wrz 2015 08:05
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 r.

Uchwała Nr IX/62/15 Rady Powiatu Pisz z dnia 27 sierpnia 2015 r.

poniedziałek, 14 wrz 2015 08:04
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Biała Piska na realizację zadania pn. „Przebudowa przepustu drogowego w miejscowości Oblewo”

Uchwała Nr IX/61/2015 Rady Powiatu Pisz z dnia 27 sierpnia 2015 roku

poniedziałek, 14 wrz 2015 08:03
w sprawie zmian w statucie Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu

Uchwała nr IX/60/15 Rady Powiatu Pisz z dnia 27 sierpnia 2015 r.

poniedziałek, 14 wrz 2015 08:03
w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/16/99 Rady Powiatu Pisz z dnia 21 stycznia 1999 r. w sprawie powołania powiatowych służb, inspekcji i straży oraz powiatowych jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR IX/59/15 RADY POWIATU PISZ z dnia 27 sierpnia 2015 r.

poniedziałek, 14 wrz 2015 08:02
w sprawie zmian w statucie powiatu

Uchwała nr IX/58/15 Rady Powiatu Pisz z dnia 27 sierpnia 2015 r.

poniedziałek, 14 wrz 2015 08:01
w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Pisz zbadania zasadności skargi na działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Piszu

Uchwała nr VIII/57/15

piątek, 3 lip 2015 13:04
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Pisz, dotyczącego wspólnego zorganizowania prac związanych z bieżącym utrzymaniem sieci dróg powiatowych i gminnych na terenie Gminy Pisz.

Uchwała nr VIII/56/15

piątek, 3 lip 2015 13:03
w sprawie zmian w budżecie powiatu piskiego na 2015r.

Uchwała nr VIII/55/15

piątek, 3 lip 2015 13:02
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2015-2020.

Uchwała nr VIII/54/15

piątek, 3 lip 2015 13:02
w sprawie ustanowienia nieodpłatnej i nieograniczonej służebności przesyłu na nieruchomość położoną w Piszu, obręb Pisz 2, przy ulicy Gustawa Gizewiusza.

Uchwała nr VIII/53/15

piątek, 3 lip 2015 13:01
w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej w mieście Pisz, obręb Pisz 2, przy ulicy Gustawa Gizewiusza 3.

Uchwała nr VIII/52/15

piątek, 3 lip 2015 13:01
stanowisko Rady Powiatu Pisz w sprawie 15. rocznicy partnerstwa Powiatu Piskiego i Powiatu Schleswig-Flensburg.

Uchwała nr VIII/51/15

piątek, 3 lip 2015 13:00
w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu.

Uchwała nr VIII/50/15

piątek, 3 lip 2015 12:59
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ – Szpitala Powiatowego w Piszu za 2014 rok.

Uchwała Nr VII/49/15 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 maja 2015 r.

poniedziałek, 15 cze 2015 11:01
w sprawie zmian w budżecie powiatu piskiego na 2015 r.

Uchwała Nr VII/48/15 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 maja 2015 r.

poniedziałek, 15 cze 2015 10:59
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2015-2020

UCHWAŁA Nr VII/47/15 Rady Powiatu Piskiego z dnia 25 maja 2015r.

poniedziałek, 15 cze 2015 10:59
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Orzysz

UCHWAŁA Nr VII/46/15 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 maja 2015 r.

poniedziałek, 15 cze 2015 10:58
w sprawie zmian w Statucie Powiatu

UCHWAŁA Nr VII/45/15 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 maja 2015 r.

poniedziałek, 15 cze 2015 10:58
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Piszu

Uchwała Nr VII/44/15 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 maja 2015r.

poniedziałek, 15 cze 2015 10:57
w sprawie: współdziałania Powiatu Pisz ze Stowarzyszeniem Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 w zakresie wspólnej realizacji projektów wynikających ze strategii rozwoju Wielkich Jezior Mazurskich.

Uchwała Nr VII/43/15 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 maja 2015r.

poniedziałek, 15 cze 2015 10:57
w sprawie: przyjęcia dokumentu „Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 – Strategia”

Uchwała Nr VII/42/15 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 maja 2015 r.

poniedziałek, 15 cze 2015 10:56
w sprawie: powołania członków Komisji Grantowej oceniającej oferty na realizację zadań powiatu w ramach Konkursu Ofert 2015.

Uchwała Nr VII/41/15 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 maja 2015 r.

poniedziałek, 15 cze 2015 10:55
w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok

Uchwała Nr VII/40/15 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 maja 2015 r.

poniedziałek, 15 cze 2015 10:54
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego powiatu piskiego za 2014 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia powiatu.

Uchwała Nr VI/39/15 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 kwietnia 2015 r.

poniedziałek, 15 cze 2015 10:49
stanowisko w sprawie wyrażenia poparcia dla postulatów Ogólnopolskiego Związku Pielęgniarek i Położnych oraz pozostałych pracowników ochrony zdrowia

UCHWAŁA Nr VI/38/15 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 kwietnia 2015r.

poniedziałek, 15 cze 2015 10:48
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych w Powiecie Piskim

Uchwała Nr VI/37/15 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 kwietnia 2015 r.

poniedziałek, 15 cze 2015 10:47
w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/16/99 Rady Powiatu Pisz z dnia 21 stycznia 1999 r. w sprawie powołania powiatowych służb, inspekcji i straży oraz powiatowych jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr VI/36/15 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 kwietnia 2015 r.

poniedziałek, 15 cze 2015 10:43
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie dotychczasowemu dzierżawcy nieruchomości rolnej, niezabudowane, stanowiącej własność Powiatu Piskiego, położonej w obrębie Kaliszki, gmina Biała Piska w drodze bezprzetargowej.

Uchwała Nr VI/35/15 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 kwietnia 2015r.

poniedziałek, 15 cze 2015 10:41
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na dofinansowanie kosztów związanych z organizacją konferencji pn. „Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur”

Uchwała Nr VI/34/15 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 kwietnia 2015 r.

poniedziałek, 15 cze 2015 10:40
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Zarządowi Województwa Warmińsko – Mazurskiego

Uchwała Nr V/33/15 Rady Powiatu Pisz z dnia 26 marca 2015 r.

wtorek, 7 kwi 2015 09:26
w sprawie zmian w budżecie powiatu

Uchwała Nr V/32/15 Rady Powiatu Pisz z dnia 26 marca 2015 r.

wtorek, 7 kwi 2015 09:24
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego

Uchwała Nr V/31/15 Rady Powiatu Pisz z dnia 26 marca 2015 roku

wtorek, 7 kwi 2015 09:24
w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Piszu oraz rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Piszu

Uchwała Nr V/30/15 Rady Powiatu Pisz z dnia 26 marca 2015 roku

wtorek, 7 kwi 2015 09:24
w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu

Uchwała Nr V/29/15 Rady Powiatu Pisz z dnia 26 marca 2015 roku

wtorek, 7 kwi 2015 09:23
w sprawie powierzenia Gminie Pisz zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej

UCHWAŁA Nr V/28/15 RADY POWIATU PISZ z 26 marca 2015 r.

wtorek, 7 kwi 2015 09:22
w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej – Szpitalu Powiatowym w Piszu

Uchwała Nr V/27/15 Rady Powiatu Pisz z dnia 26 marca 2015 r.

wtorek, 7 kwi 2015 09:21
w sprawie określenia zadań powiatu realizowanych w 2015 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Uchwała Nr V/26/15 Rady Powiatu w Piszu z dnia 26 marca 2015 r.

wtorek, 7 kwi 2015 09:21
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/297/06 Rady Powiatu Pisz z 30 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu.

UCHWAŁA Nr IV/25/15 RADY POWIATU PISZ

środa, 11 mar 2015 10:53
z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wyboru przedstawiciela Powiatu Piskiego do stowarzyszenia pod nazwą „Wielkie Jeziora Mazurskie 2020”.

UCHWAŁA Nr IV/24/15 RADY POWIATU PISZ

środa, 11 mar 2015 10:52
z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia pod nazwą „Wielkie Jeziora Mazurskie 2020”.

Uchwała Nr IV/23/15 Rady Powiatu Pisz

środa, 11 mar 2015 10:51
z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu

Uchwała Nr III/22/15 Rady Powiatu Pisz

poniedziałek, 16 lut 2015 11:21
z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu powiatu na 2015 r.

Uchwała Nr III/21/15 Rady Powiatu Pisz

poniedziałek, 16 lut 2015 11:19
z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2015-2020

Uchwała Nr III/20/15 Rady Powiatu Pisz

poniedziałek, 16 lut 2015 11:18
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Piszu

Uchwała Nr III/19/15 Rady Powiatu Pisz

poniedziałek, 16 lut 2015 11:17
z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie zamiaru likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Piszu

Uchwała Nr III/18/15 Rady Powiatu Pisz

poniedziałek, 16 lut 2015 11:16
z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zamiaru likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu

Uchwała Nr III/17/15 Rady Powiatu Pisz

poniedziałek, 16 lut 2015 11:15
z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Powiatu Piskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2015”

Uchwała Nr III/16/15 Rady Powiatu Pisz

poniedziałek, 16 lut 2015 11:15
z dnia 29 stycznia 2015 r. Stanowisko Rady Powiatu Pisz w sprawie Projektu Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023

Uchwała nr III/15/15 Rady Powiatu Pisz

poniedziałek, 16 lut 2015 11:14
z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/8/14 Rady Powiatu Pisz z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie powołania stałych komisji, ich przewodniczących i wiceprzewodniczących

Uchwała Nr III/14/15 Rady Powiatu Pisz

poniedziałek, 16 lut 2015 11:11
z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/7/14 Rady Powiatu Pisz z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie powołania komisji rewizyjnej, jej przewodniczącego i wiceprzewodniczącego