BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

DANE TELEADRESOWE

Nowa strona 1
WYDZIAŁ
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I BUDOWNICTWA
STAROSTWA POWIATOWEGO W PISZU
 
NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ
 WYDZIAŁU SPRAWUJE
NACZELNIK WYDZIAŁU - MGR INŻ. BEATA DĘBIŃSKA
 
TEL. 087 425-46-70 pokój nr 13
Data powstania: sobota, 28 cze 2003 10:38
Data opublikowania: sobota, 28 cze 2003 10:39
Opublikował(a): DARIUSZ RAKOWSKI
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 18395 razy

KOMPETENCJE WYDZIAŁU

Nowa strona 1

 

1.  Prowadzi nadzór i kontrole nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, a w szczególnoŚci

a) zgodności zagospodarowania terenu z planami zagospodarowania przestrzennego, oraz wymaganiami ochrony środowiska.

b) zgodności rozwiązań architektoniczno-budowlanych z przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

2.  Udziela bądź odmawia zgody na odstępstwa od wymagań techniczno-budowlanych.

3. Wydaje pozwolenie na budowę.

4. Nakłada obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru autorskiego.

5.Nakłada obowiązek geodezyjnego wyznaczania w terenie i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej w stosunku do obiektów.

6. Przyjmuje zgłoszenia o zamiarze zmiany sposobu użytkowania.

7.Przyjmuje zgłoszenie o zamiarze wykonania robót nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę.

8.Przyjmuje zgłoszenia o zamiarze prowadzenia prac rozbiórkowych, nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia.

Nakłada obowiązek uzyskania pozwolenia na rozbiórkę.

10. Nakłada obowiązek usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym i zatwierdza projekt budowlany.

11. Prowadzi rejestry:

a) wniosków o pozwolenie na budowę

b) decyzji o pozwoleniu na budowę,

12. Uczestniczy na wezwanie organu nadzoru budowlanego w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych oraz udostępnia wszelkie dokumenty i informacje żądane przez ten organ.

13. Przekazuje organom nadzoru budowlanego kopie decyzji, postanowień i zgłoszeń wynikających z przepisów prawa budowlanego oraz zawiadamia te organy o stwierdzonych nieprawidłowościach przy wykonaniu robót budowlanych lub utrzymaniu obiektów budowlanych.

14. Wydaje zaświadczenia o samodzielności lokali.

15. Wydaje zaświadzenia do dodatków mieszkaniowych, stosownie do przepisów ustawy o własności lokali.

16. Prowadzi zadania wynikające z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

17.Sporządza wymaganą sprawozdawczość statystyczną.

Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych

 

Data powstania: sobota, 28 cze 2003 10:41
Data opublikowania: sobota, 28 cze 2003 10:41
Opublikował(a): DARIUSZ RAKOWSKI
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 18442 razy