BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej


DANE TELEADRESOWE

WYDZIAŁ ROLNICTWA, LEŚNICTWA, RYBACTWA ŚRÓDLĄDOWEGO , OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W PISZU
 
WYDZIAŁEM KIERUJE NACZELNIK WYDZIAŁU MGR INŻ. SYLWIA PIOTROWSKA-KAMIŃSKA
 
TEL. 425-46-80 pokój nr 21

 

Data powstania: poniedziałek, 25 sie 2003 15:18
Data opublikowania: poniedziałek, 25 sie 2003 15:27
Opublikował(a): DARIUSZ RAKOWSKI
Zaakceptował(a): DARIUSZ RAKOWSKI
Artykuł był czytany: 16147 razy

KOMPETENCJE WYDZIAŁU ROLNICTWA, LEŚNICTWA ...

 

Naczelnik Wydziału

Sylwia Piotrowska-Kamińska

tel.: 87 425 46 80

e-mail: sylwia.piotrowska@powiat.pisz.pl

I piętro, pok.21

Nadzór nad działalnością Wydziału

 

Główny specjalista

Małgorzata Połomska

tel.: 87 425 46 83

I piętro, pok. 20

Zadania:

 • wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenów nieruchomości stanowiących własność gmin
 • zatwierdzanie dokumentacji hydrogeologicznych, geologiczno - inżynierskich
 • zatwierdzanie projektów robót geologicznych
 • przyjmowanie zgłoszeń projektów robót geologicznych obejmujących  wiercenia w celu wykorzystania ciepła ziemi
 • przyjmowanie innej dokumentacji geologicznej w tym z wykonania prac geologicznych w celu wykorzystania ciepła ziemi
 • wydawanie zezwoleń na przegradzanie sieciowymi urządzeniami połowowymi wody płynącej
 • rejestracja zwierząt i roślin podlegających ograniczeniom przewozowym (CITES)
 • udostępnianie informacji o środowisku
 • udostępnianie informacji geologicznej
 • udostępnianie informacji publicznej

Inspektor

Ilona Kołakowska-Cieloszczyk

tel. 87 425 46 82

I piętro, pok. 19

Zadania:

 • wydawanie zezwoleń na zbieranie odpadów
 • wydawanie zezwoleń na przetwarzanie odpadów
 • wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów
 • prowadzenie spraw dotyczących ochrony przed hałasem z działalności gospodarczej
 • wydawanie pozwoleń zintegrowanych
 • przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia, mogących negatywnie oddziaływać na środowisko
 • udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż
 • zatwierdzanie dokumentacji geologicznych złóż kopalin
 • zatwierdzanie projektów robót geologicznych
 • wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
 • wydawanie kart wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego
 • rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb
 • wydawanie decyzji ustalających kierunek i termin rekultywacji gruntów
 • wydawanie decyzji uznających rekultywację gruntów za zakończoną
 • współuczestniczy w pracach nad sporządzaniem powiatowego programu ochrony środowiska
 • udostępnianie informacji o środowisku
 • udostępnianie informacji geologicznej
 • udostępnianie informacji publicznej

Inspektor

Krzysztof Banach

tel. 87 425 46 81

I piętro pok. 18

Zadania:

 • nadzór nad spółkami wodnymi
 • wydawanie zezwoleń na hodowlę chartów rasowych i ich mieszańców
 • prowadzenie spraw związanych z łowiectwem
 • prowadzenie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa
 • wydawanie decyzji w sprawie pozyskania drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, niezgodnie z uproszczonym planem urządzania lasu lub decyzją wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasów,
 • wydawanie decyzji na zmianę lasu na użytek rolny,
 • wydawanie decyzji oraz prowadzenie spraw związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej
 • wydawanie zaświadczeń dot. spełnienia przez nieruchomość przesłanki wynikającej z art. 37 a ust. 1 pkt 3 ustawy o lasach (dot. objęcia gruntu Uproszczonym Planem Urządzania Lasu lub decyzją  o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach)
 • udostępnianie informacji o środowisku
 • udostępnianie informacji publicznej

 

 

 

 

 

Data powstania: poniedziałek, 25 sie 2003 15:24
Data opublikowania: poniedziałek, 25 sie 2003 15:28
Opublikował(a): DARIUSZ RAKOWSKI
Zaakceptował(a): DARIUSZ RAKOWSKI
Artykuł był czytany: 16200 razy

PRACOWNICY WYDZIAŁU

 

Stanowisko Zakres załatwianych spraw Imię i nazwisko Piętro , nr pokoju Telefon
Naczelnik wydziału
 • kieruje wydziałem
 • organizuje pracę wydziału
 • z upoważnienia Starosty wydaje decyzje administracyjne

mgr inż.

Sylwia Piotrowska-Kamińska

I piętro pok. 21

87 425-46-80

inspektor
 • gospodarka odpadami
 • ochrona powietrza
 • akustyka
 • ochrona środowiska
 •  karty wędkarskie i karty łowiectwa podwodnego
 • rejestracja sprzętu pływajacego służącego do amatorskiego połowu ryb
 • rekultywacja gruntów
 • geologia złożowa
 • udostepnianie informacji o środowisku
 • udostepnianie informacji publiczej

mgr inż.

Ilona Cieloszczyk-Kołakowska

I piętro pok. 19

87 425-46-81

Główny specjalista
 • zezwolenia na wycinkę drzew z terenów stanowiących własność gminy
 • gospodarka rybacka
 • geologia z wyłączeniem geologi złożowej
 • udostępnianie informacji publicznej
 • udostępnaniie informacji o środowisku

mgr inż.

Małgorzata Połomska

I piętro pok. 20

87 425-46-82

Inspektor
 • gospodarka leśna w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa
 • zmiana lasu na użytek rolny
 • nadzór nad spółkami wodnymi
 • łowiectwo
 • wyłączączanie gruntów z produkcji rolnej
 • udostępnianie informacji publicznej
 • udostępnianie informacji o środowisku

Krzysztof Banach

I piętro pok. 18

87 425-46-81

 

Data powstania: poniedziałek, 25 sie 2003 12:45
Data opublikowania: poniedziałek, 25 sie 2003 15:10
Opublikował(a): DARIUSZ RAKOWSKI
Zaakceptował(a): DARIUSZ RAKOWSKI
Artykuł był czytany: 16634 razy