BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXVI/158/09

środa, 11 maj 2011 09:30
z dnia 29 stycznia 2009 r.

uchwała nr XXXI-193-09

środa, 23 lut 2011 14:26
w sprawie przyjęcia do realizacji projektu "Zajęcia pozalekcyjne inwestycją w przyszłość" w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

uchwała nr XXXI-192-09

środa, 23 lut 2011 14:23
zmieniająca uchwałę Nr XX/134/08 z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych, dla których organem prowadzącym jest organ inny niż Powiat Piski.

uchwała nr XXXI-191-09

środa, 23 lut 2011 14:20
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 r.

uchwała nr XXX-190-09

środa, 23 lut 2011 14:17
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zarząd Powiatu umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. "Remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Zawodowych w Piszu." i zabezpieczenie wykonania tej umowy w formie weksla "in blanco"

uchwała nr XXX-189-09

środa, 23 lut 2011 14:15
w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej

uchwała nr XXX-188-09

środa, 23 lut 2011 14:13
w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych na rok 2009

uchwała nr XXX-187-09

środa, 23 lut 2011 14:06
w sprawie zatwierdzenia projektu systemowego "Droga do samodzielności w Powiecie Piskim"

uchwała nr XXX-186-09

środa, 23 lut 2011 14:02
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 r.

uchwała nr XXVIII-175-09

środa, 23 lut 2011 13:55
w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych

uchwała nr XXVIII-174-09

środa, 23 lut 2011 13:12
w sprawie przyjęcia Lokanlego Programu Opieki Nad Rodziną i Dzieckiem w Powiecie Piskim na lata 2009-2013

uchwała nr XXVIII-173-09

środa, 23 lut 2011 13:09
w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek dla których organem prowadzącym jest powiat piski

uchwała nr XXVIII-172-09

środa, 23 lut 2011 12:57
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 r.

uchwała nr XXVIII-171-09

środa, 23 lut 2011 12:42
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu

uchwała nr XXVII-170-09

środa, 23 lut 2011 12:31
w sprawie rozpoznania skargi mieszkańca powiatu - Pana Tadeusza Pardeja - na działania Starosty Powiatu Piskiego

uchwała nr XXVII-169-09

wtorek, 11 sty 2011 12:07
w sprawie przyznania Przewodniczącemu Zarządu Powiatu - Staroście Piskiemu Andrzejowi Nowickiemu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2008 rok

uchwała nr XXVII-168-09

wtorek, 11 sty 2011 12:04
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Piszu oraz ustalenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia

uchwała nr XXVII-167-09

wtorek, 14 gru 2010 14:33
w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Piszu

uchwała nr XXVII-166-09

wtorek, 14 gru 2010 14:27
w sprawie określenia zadań powiatu realizowanych w 2009 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

uchwała nr XXVII-165-09

wtorek, 14 gru 2010 14:19
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 r.

uchwała nr XXIX-185-09

wtorek, 14 gru 2010 14:10
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości rolnej, niezabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym Kaliszki, gmina Biała Piska w drodze bezprzetargowej

uchwała nr XXIX-184-09

wtorek, 14 gru 2010 14:04
w sprawie nadania imienia Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu w Łupkach

uchwala nr XXIX-183-09

wtorek, 14 gru 2010 13:58
w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Nr 1 w Rucianem-Nidzie

uchwała nr XXIX-182-09

wtorek, 14 gru 2010 13:53
w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej Nr 2 w Zespole Szkół Nr 1 w Rucianem-Nidzie

uchwala nr XXIX-181-09

wtorek, 14 gru 2010 13:50
w sprawie likwidacji Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Nr 1 w Rucianem-Nidzie

uchwała nr XXIX-180-09

wtorek, 14 gru 2010 13:39
w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w Zespole Szkół Nr 1 w Rucianem-Nidzie

uchwała nr XXIX-179-09

wtorek, 14 gru 2010 13:13
w sprawie przyjęcia "Programu Współpracy Powiatu Piskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2009"

uchwala nr XXIX-178-09

wtorek, 14 gru 2010 13:08
zmieniająca uchwałę Nr XXVII/166/09 Rady Powiatu Pisz z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie określenia zadań powiatu realizowanych w 2009 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

uchwala nr XXIX-177-09

wtorek, 14 gru 2010 12:58
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 r.

uchwała nr XXIX-176-09

wtorek, 14 gru 2010 12:44
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpitala Powiatowego w Piszu za 2008 r.