BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr XLI/257/06 Rady Powiatu Pisz

wtorek, 21 mar 2006 11:19
w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Powiat przyjazny dla niepełnosprawnych" na lata 2006-2010

Uchwała nr XLI/259/06 Rady Powiatu Pisz

wtorek, 21 mar 2006 11:22
zmieniająca uchwałę nr V/21/99 Rady Powiatu Pisz z dnia 18 lutego 1999r. w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich

Uchwała nr XLI/260/06 Rady Powiatu Pisz

wtorek, 21 mar 2006 11:24
w sprawie wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli szkół zaocznych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym

Uchwała nr XLI/261/06 Rady Powiatu Pisz

wtorek, 21 mar 2006 11:26
w sprawie zamiaru likwidacji I Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Piszu

Uchwała nr XLI/262/06 Rady Powiatu Pisz

wtorek, 21 mar 2006 11:28
w sprawie zamiaru likwidacji Policealnego Studium Zawodowego dla pracujących przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Piszu

Uchwała nr XLI/263/06 Rady Powiatu Pisz

wtorek, 21 mar 2006 11:29
w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Samorządu, Budżetu, Pracy, Gospodarki i Promocji Rady Powiatu Pisz

Uchwała nr XLII/264/06 Rady Powiatu Pisz

wtorek, 21 mar 2006 11:32
w sprawie zgody na nabycie nieruchomości lokalowej położonej na terenie miasta Pisz

Uchwała nr XLII/265/06 Rady Powiatu Pisz

wtorek, 21 mar 2006 11:35
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu pn. "Platforma 112 - równość szans obywateli Unii Europejskiej w dostępie do ratownictwa"

Uchwała nr XLII/266/06 Rady Powiatu Pisz

wtorek, 21 mar 2006 11:37
w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek w 2006 roku, dla któych organem prowadzącym jest powiat piski

Uchwała nr XLIII/267/06

piątek, 10 lis 2006 11:05
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Piszu

Uchwała nr XLIII/268/06

piątek, 10 lis 2006 11:15
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 r.

Uchwała nr XLIII/269/06

piątek, 10 lis 2006 11:23
w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie miasta Pisz

Uchwała nr XLIII/270/06

piątek, 10 lis 2006 11:29
w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie miasta Biała Piska

Uchwała nr XLIII/271/06

piątek, 10 lis 2006 11:33
w sprawie określenia zadań powiatu realizowanych w 2006 r. ze środków PFRON

Uchwała nr XLIII/272/06

piątek, 10 lis 2006 11:49
zmieniająca uchwałę Rady Powiatu nr XXV/106/2000 w sprawie ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia dla PCPR w Piszu

Uchwała nr XLIII/273/06

piątek, 10 lis 2006 11:53
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

Uchwała nr XLIII/274/06

piątek, 10 lis 2006 11:59
zmieniająca uchwałę nr IX/34/99 w sprawie wysokości wynagradzania dla pracowników PZD w Piszu

Uchwała nr XLIII/276/06

piątek, 10 lis 2006 12:21
w sprawie przyjęcia "Programu współpracy na rok 2006 powiatu Pisz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego"

Uchwała nr XLIII/275/06

piątek, 10 lis 2006 12:14
zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w sprawie ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzeń dla PUP w Piszu

Uchwała nr XLIII/277/06

piątek, 10 lis 2006 12:31
w sprawie ustalenia wysokości stawek zasadniczego wynagrodzenia dla pracowników nie będących nauczycielami niektórych powiatowych jednostek organizacyjnych

Uchwała nr XLIII/278/06

piątek, 10 lis 2006 12:53
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z powiatem ełckim poroumienia dotyczącego świadczenia zadań edukacyjnych w zakresie doradztwa metodycznego i doskonalenia zawodowego nauczycieli

Uchwała nr XLIII/279/06

piątek, 10 lis 2006 13:01
w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Piszu

Uchwała nr XLIII/280/06

piątek, 10 lis 2006 13:06
w sprawie likwidacji Policealnego Studium Zawodowego dla pracujących w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Piszu

Uchwała nr XLIII/281/06

piątek, 10 lis 2006 13:11
w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego

Uchwała nr XLIV/282/06

poniedziałek, 13 lis 2006 09:49
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ - Szpitala Powiatowego w Piszu za 2005 r.

Uchwała nr XLIV/283/06

poniedziałek, 13 lis 2006 09:59
w sprawie rozpoznania skargi Pana Jana Olender, zam. Jaśkowo21, 12-200 Pisz, na działalność Starosty Piskiego

Uchwała nr XLIV/284/06

poniedziałek, 13 lis 2006 10:13
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 r.

Uchwała nr XLIV/285/06

poniedziałek, 13 lis 2006 10:32
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

Uchwała nr XLIV/286/06

poniedziałek, 13 lis 2006 10:43
w sprawie sprzedaży części nieruchomości położonej na terenie miasta Pisz

Uchwała nr XLIV/287/06

poniedziałek, 13 lis 2006 10:52
w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanych położonych na terenie miasta Pisz

Uchwała nr XLIV/288/06

poniedziałek, 13 lis 2006 10:59
w sprawie przystąpienia Powiatu Piskiego do wojewódzkiego projektu pn. "Rozbudowa infrastruktury turystycznej w województwie warmińsko-mazurskim"

Uchwała nr XLIV/289/06

poniedziałek, 13 lis 2006 11:03
w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego projektu rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego

Uchwała nr XLV/290/06

poniedziałek, 13 lis 2006 12:13
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do programu pn. "Platforma 112 - równość szans obywateli Unii Europejskiej w dostępie do ratownictwa"

Uchwała nr XLV/291/06

poniedziałek, 13 lis 2006 12:20
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 r.

Uchwała nr XLV/292/06

poniedziałek, 13 lis 2006 12:20
w sprawie zmian zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu, planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz samorządowej instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego

Uchwała nr XLV/293/06

poniedziałek, 13 lis 2006 13:00
w sprawie sprzedaży części nieruchomości położonej na terenie miasta Pisz

Uchwała nr XLV/294/06

poniedziałek, 13 lis 2006 13:04
w sprawie powierzenia prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej

Uchwała nr XLV/295/06

poniedziałek, 13 lis 2006 13:11
w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych

Uchwała nr XLV/296/06

poniedziałek, 13 lis 2006 13:18
w sprawie uchwalenia statutu Starostwa Powiatowego w Piszu

Uchwała nr XLV/297/06

poniedziałek, 13 lis 2006 13:49
w sprawie uchwalenia statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu

Uchwała nr XLV/298/06

poniedziałek, 13 lis 2006 13:52
w sprawie uchwalenia statutu Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu

Uchwała nr XLV/299/06

poniedziałek, 13 lis 2006 14:04
w sprawie uchwalenia statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu

Uchwała nr XLV/301/06

poniedziałek, 13 lis 2006 14:28
w sprawie rozpoznania skargi Pana Edwarda Łagodzińskiego, zam. Stare Guty 11, 12-200 Pisz, na działalność Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu

Uchwała nr XLVI/302/06

poniedziałek, 13 lis 2006 14:47
w sprawie rozpoznania skargi Pana Stefana Waszkiewicz, zam. Ciesina 18, 12-215 Karwica, na działalność Starosty Piskiego

Uchwała nr XLVII/303/06

wtorek, 14 lis 2006 07:39
w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przpisów ustawy Ordynacja Podatkowa

Uchwała nr XLVII/304/06

wtorek, 14 lis 2006 07:44
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 r.

Uchwała nr XLVII/305/06

wtorek, 14 lis 2006 07:56
zmieniającej uchwałę nr XLIII/271/06 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 marca 2006 r w sprawie określenia zadań powiatu realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Uchwała nr XLVII/306/06

wtorek, 14 lis 2006 08:03
w sprawie powierzenia Gminie Ruciane Nida zadania zarządzania publicznymi drogami

Uchwała nr XLVII/307/06

wtorek, 14 lis 2006 08:06
w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko Z-cy Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpitala Powiatowego w Piszu

Uchwała nr XLVIII/308/06

wtorek, 14 lis 2006 08:21
w sprawie zmian w budżecie powiatu

Uchwała nr XLVIII/309/06

wtorek, 14 lis 2006 08:28
w sprawie zaciągnięcia pożyczki oraz kredytu długoterminowego

Uchwała nr XLVIII/310/06

wtorek, 14 lis 2006 08:31
w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównanie szans edukacyjnych dla studentów na rok akademicki 2006/2007 w ramach realizacji projektu "Pomoc stypendialna powiatu piskiego studentom z obszarów zmarginalizowanych"

Uchwała nr XLVIII/311/06

wtorek, 14 lis 2006 08:42
w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2006/2007 w ramach realizacji projektu "Pomoc stypendialna powiatu piskiego uczniom szkół ponadgimnazjalnych z obszarów wiejskich"

Uchwała nr XLVIII/312/06

wtorek, 14 lis 2006 08:45
w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie ze stowarzyszenia "Euroregion Niemen"

Uchwała nr XLVIII/313/06

wtorek, 14 lis 2006 08:50
w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Piskiego

Obwieszczenie Rady Powiatu Pisz z dnia 28.09.2006

wtorek, 14 lis 2006 08:57
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpitala Powiatowego w Piszu

Uchwała nr XLIX/315/06

wtorek, 14 lis 2006 09:45
zmieniająca uchwałę Nr XLIII/271/06 z dn. 30 marca 2006 w sprawie określenia zadań powiatu realizowanych ze środków PFRON

Uchwała nr XLIX/316/06

wtorek, 14 lis 2006 09:52
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 r.

Uchwała Nr I/1/06

czwartek, 28 gru 2006 09:43
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu

Uchwała Nr I/2/06

czwartek, 28 gru 2006 09:48
w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego

Uchwała Nr I/3/06

czwartek, 28 gru 2006 09:50
w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego

Uchwała Nr I/4/06

czwartek, 28 gru 2006 09:52
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu

Uchwała Nr I/5/06

czwartek, 28 gru 2006 09:54
w sprawie Wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu

Uchwała Nr I/6/06

czwartek, 28 gru 2006 09:58
w sprawie wyboru Starosty Powiatu w Piszu

Uchwała Nr I/7/06

czwartek, 28 gru 2006 10:00
w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu w Piszu

Uchwała Nr I/8/06

czwartek, 28 gru 2006 10:00
w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu

Uchwała Nr II/9/06

czwartek, 28 gru 2006 10:08
w sprawie wstąpienia na miejsce radnego kandydata z tej samej listy

Uchwała Nr II/10/06

czwartek, 28 gru 2006 10:10
w sprawie wstąpienia na miejsce radnego kandydata z tej samej listy

Uchwała Nr II/11/06

czwartek, 28 gru 2006 10:12
w sprawie zmian w Statucie Powiatu Piskiego

Uchwała Nr II/12/06

czwartek, 28 gru 2006 10:15
w sprawie powołania komisji rewizyjnej, jej przewodniczącego i wiceprzewodniczącego

Uchwała Nr II/13/06

czwartek, 28 gru 2006 10:19
w sprawie powołania stałych komisji, ich przewodniczących i wiceprzewodniczących

Uchwała Nr II/14/06

czwartek, 28 gru 2006 10:22
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Powiatu

Uchwała Nr II/15/06

czwartek, 28 gru 2006 10:25
zmieniająca Uchwałę Nr XLVII/307/06 Rady Powiatu Pisz z dn. 31 sierpnia 2006 r. w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko Z-cy Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpitala Powiatowego w Piszu