BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Statut

Rozdział I

Rozdział I

POSTANOWIENIA  WSTĘPNE

 

 

§ 1. Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piszu zwana dalej „Poradnią” jest placówką publiczną, która działa na podstawie:

1)    Ustawy z dnia 07 września o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz.1104, Nr 120, poz. 1268   i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615,  z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz.  1185 i Nr 200,    poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 6, poz. 65);

2)    Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych   (Dz. U. Nr 5   z 2003 r., poz. 46);

3)    Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,     w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz. U. Nr 223 z 2002 r., poz. 1869);

4)    Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia  29 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz szczegółowych zasad kierowania do kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania (Dz. U. Nr 23 z 2003 r., poz. 192).

§ 2.1. Organem prowadzącym Poradnię jest Rada Powiatu w Piszu.

2. Nadzór pedagogiczny nad Poradnią sprawuje Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie.

§ 3.1. Teren działania Poradni obejmuje miasta i gminy: Pisz, Biała Piska, Orzysz, Ruciane-Nida.

2. Siedzibą Poradni jest miasto Pisz.

§ 4. Korzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnię jest dobrowolne, nieodpłatne.

§ 5. Poradnia działa w ciągu całego roku jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne.

§ 6. Dzienny czas pracy Poradni ustala dyrektor placówki, biorąc pod uwagę przede wszystkim zasadę dostępności do pomocy psychologiczno-pedagogicznej oferowanej środowisku przez placówkę.

 

Rozdział II

 

ZADANIA  PORADNI

§ 7. Poradnia udziela dzieciom (w wieku od urodzenia) i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także wspiera rodzinę i szkołę w ich działaniach związanych z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

§ 8.1. Poradnia realizuje swoje zadania poprzez prowadzenie działalności diagnostycznej, terapeutycznej, doradczej i profilaktycznej.

2. Przez działalność diagnostyczną rozumie się:

1)     prowadzenie badań psychologicznych, pedagogicznych i logopedycznych umożliwiających określenie globalnego poziomu i sposobu funkcjonowania dzieci i młodzieży oraz diagnozujących ich środowisko wychowawcze;

2)     wnioskowanie o objęcie dzieci i młodzieży odpowiednimi formami pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z ich kształceniem i wychowywaniem, rozwijaniem potencjalnych możliwości oraz mocnych stron;

3)    prowadzenie, w uzasadnionych przypadkach, opieki postdiagnostycznej;

4)    podejmowanie działań interwencyjnych i mediacyjnych w środowisku dzieci i młodzieży;

5)    orzekanie o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, opiniowanie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole;

6)    opiniowanie w sprawach określonych w § 4. 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11.12.2002 r.;

3. Przez działalność terapeutyczną rozumie się:

1)    prowadzenie różnych form terapii indywidualnej i grupowej, w tym terapii zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych, w stosunku do dzieci       i młodzieży (w tym niepełnosprawnych);

2)    podejmowanie działań terapeutycznych wspomagających wychowawczą funkcję rodziny;

3)    podejmowanie, w sytuacjach kryzysowych, działań o charakterze mediacyjnym i interwencyjnym w środowisku dzieci i młodzieży.

4. Przez działalność o charakterze doradczym rozumie się:

1)    udzielanie porad i konsultacji psychologicznych, pedagogicznych i logopedycznych zgłaszającym się dzieciom i młodzieży;

2)    udzielanie porad i konsultacji psychologicznych, pedagogicznych i logopedycznych zgłaszającym się nauczycielom i rodzicom, dotyczących      w szczególności:

a)    wspierania nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne uczniów;

b)    udzielania nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych, wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania, do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;

c)    wspierania rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

3)    pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej poprzez prowadzenie działalności informacyjnej oraz psychoedukacyjnej.

5. Przez działalność o charakterze profilaktycznym rozumie się:

1) wczesną interwencję oraz wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży, efektywności 

    uczenia się, nabywania różnego rodzaju umiejętności społecznych poprzez  

     prowadzenie:

a)    zajęć psychoedukacyjnych dla dzieci i młodzieży, wynikających zwłaszcza z programów wychowawczych oraz programów profilaktyki szkół i placówek oraz wspomaganie nauczycieli i wychowawców w tym zakresie;

b)    zajęć psychoedukacyjnych wspierających rodzinę i rozwijających jej umiejętności wychowawcze;

c)    szkoleniowych rad pedagogicznych, zajęć o charakterze warsztatowym i treningowym dla wychowawców i nauczycieli dzieci i młodzieży;

d)    działalności informacyjnej, mającej na celu popularyzowanie wiedzy psychologiczno-pedagogicznej, skierowanej głównie do rodziców dzieci nie objętych instytucjonalnymi formami opieki;

2) wspomaganie wychowawczych funkcji rodziny i szkoły poprzez:                

a)   pomoc w diagnozowania zagrożeń związanych z uzależnieniami i różnymi formami patologii społecznej;

b)   udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka oraz ich rodzinom;

c)   prowadzenie działalności informacyjnej dotyczącej możliwości uzyskiwania pomocy w specjalistycznych placówkach.

§ 9. Zadania Poradni realizowane są na terenie placówki oraz w środowisku dzieci i młodzieży.

§ 10.1. Zadania o charakterze diagnostycznym i terapeutycznym, prowadzone w stosunku do dzieci i młodzieży, realizowane są wyłącznie za zgodą ich rodziców (prawnych opiekunów).

2. Po postępowaniu diagnostycznym Poradnia wydaje pisemną opinię na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka.

3. Wysłanie kopii opinii do przedszkola, szkoły lub placówki, do której uczęszcza dziecko,  może nastąpić po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców (prawnych opiekunów) dziecka.

4. Jeżeli w celu wydania opinii niezbędne jest przeprowadzenie badań lekarskich, rodzice powinni przedstawić zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka.

§ 11. Przy realizacji swoich zadań Poradnia współdziała z innymi poradniami oraz organizacjami pozarządowymi i instytucjami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży oraz ich rodzicom, w tym: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, terenowymi ośrodkami pomocy społecznej, terenowym oddziałem Komitetu Ochrony Praw dziecka, a w przypadkach tego wymagających z Sądem Rejonowym, Prokuraturą Rejonową    i Komendą Powiatową Policji w Piszu.

 

Rozdział III

 

ZADANIA PRACOWNIKÓW

 

§ 12.1. Poradnia zatrudnia pracowników pedagogicznych: psychologów, pedagogów i logopedów oraz pracowników administracji i obsługi.

2. W poradni mogą być zatrudnieni socjologowie, doradcy zawodowi i rehabilitanci oraz, w zależności od potrzeb, lekarze-konsultanci, a także inni specjaliści.

3. Do zadań psychologa należy w szczególności:

1)    prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących dzieci i młodzieży, w tym diagnozowanie ich potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron;

2)    diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, wskazywania odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,     w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych, wobec uczniów, rodziców i nauczycieli;

3)    organizowanie i prowadzenie różnych form oddziaływania psychologicznego w stosunku do dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli;

4)    zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kierunku kształcenia i zawodu;

5)    minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania poprzez wskazywanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia;

6)    wspieranie wychowawców klas oraz zespołów wychowawczych i innych zespołów problemowo-zadaniowych w ich działaniach profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programów wychowawczych i programów profilaktyki szkół i placówek poprzez prowadzenie zajęć o charakterze psychoedukacyjnym, kierowanych do uczniów, rodziców i nauczycieli.

4. Do zadań pedagoga należy w szczególności:

1)    prowadzenie badań i działań diagnostycznych umożliwiających określenie poziomu wiadomości i umiejętności szkolnych uczniów w odniesieniu do ich aktualnego etapu i formy kształcenia;

2)    rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych;

3)    wskazywanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiednio do rozpoznawanych potrzeb;

4)    organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;

5)    wspieranie działań wychowawczych, opiekuńczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających z programów wychowawczych i programów profilaktyki szkół  i placówek, poprzez prowadzenie zajęć  o charakterze psychoedukacyjnym, kierowanych do uczniów, ich rodziców  i nauczycieli;

5. Do zadań logopedy należy w szczególności:

1)    prowadzenie badań i działań diagnostycznych umożliwiających określenie poziomu rozwoju mowy dzieci i uczniów, w tym mowy głośnej i pisma oraz istniejących wad i zaburzeń w tym zakresie;

2)    prowadzenie indywidualnej i grupowej terapii mowy dzieci i młodzieży;

3)    udzielanie porad i konsultacji w zakresie wspomagania rozwoju mowy rodzicom, nauczycielom oraz innym zainteresowanym osobom;

4)    wspieranie terapii logopedycznej dzieci i młodzieży z zaburzeniami mowy poprzez podejmowanie współpracy z ich rodzicami i nauczycielami;

5)    podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem dzieci (uczniów);

6)    wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających z programów wychowawczych i programów profilaktyki szkół i placówek;

7)    prowadzenie działalności informacyjnej z zakresu profilaktyki i terapii logopedycznej.

§ 13.1. Pomoc dzieciom i młodzieży może być udzielana w Poradni także przez wolontariuszy.

2. Wolontariuszem może być osoba pełnoletnia, która nie była karana i wobec której nie toczy się postępowanie karne.

3. Wolontariusz wykonuje zadania określone w umowie zawartej z dyrektorem Poradni, we współpracy z pracownikami pedagogicznymi Poradni wyznaczonymi przez dyrektora oraz pod nadzorem dyrektora Poradni lub wyznaczonej przez niego osoby.

§ 14.1. Obowiązki i prawa pracowników pedagogicznych określa Ustawa   z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela z późniejszymi zmianami (tekst jednolity: Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357 zm. Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 162, poz. 118, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 19, poz. 239), a pracowników administracji i obsługi odrębne przepisy.

2. Szczegółowe zakresy obowiązków poszczególnych pracowników Poradni ustala i przekazuje je na piśmie dyrektor placówki

 

Rozdział IV

 

POSTĘPOWANIE  ORZEKAJĄCE

 

§ 15. W Poradni działa, powołany przez dyrektora placówki, Zespół Orzekający, który wydaje:

1)                orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w tym o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci upośledzonych umysłowo    w stopniu głębokim;

2)                orzeczenia  o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły;

3)                opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

§ 16. Zespół Orzekający wydaje stosowne orzeczenia dla uczniów szkół położonych na terenie działania Poradni oraz dzieci nie uczęszczających do szkoły, a zamieszkałych w rejonie działania placówki.

§ 17. Orzeczenia dotyczące dzieci niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem wydaje zespół orzekający działający w poradniach wskazanych przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie, za zgodą Zarządu Rady Powiatu w Piszu.


§ 18.1. W skład Zespołu Orzekającego Poradni wchodzą:

1)    dyrektor Poradni lub upoważniony przez niego pracownik – jako przewodniczący Zespołu;

2)    psycholog, pedagog i logopeda opracowujący specjalistyczne diagnozy;

3)    lekarz-konsultant;

4)    inni specjaliści, w tym spoza Poradni, jeżeli ich udział w pracach Zespołu jest niezbędny, opracowujący diagnozę w zakresie posiadanej specjalności.

2. Pracą Zespołu Orzekającego kieruje jego przewodniczący.

§ 19.1. Zespół wydaje orzeczenia oraz opinie na wniosek rodziców (prawnych opiekunów)  dziecka, zwanych dalej „wnioskodawcą”.

2. Wnioskodawca dołącza do wniosku posiadaną dokumentację uzasadniającą

wniosek, a w szczególności wyniki badań lekarskich oraz obserwacji i badań psychologicznych i pedagogicznych przeprowadzonych poza Poradnią.

3. Jeżeli wniosek dotyczy wydania orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, wnioskodawca powinien przedstawić zaświadczenie o stanie zdrowia ucznia, wydane przez lekarza-specjalistę, określające czas – nie krótszy jednak niż 21 dni – w którym stan zdrowia ucznia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.

4. Wnioskodawca może wziąć udział w posiedzeniu Zespołu, o terminie którego zawiadamiany jest przez przewodniczącego Zespołu Orzekającego.

§ 20. 1.  Zespół wydaje orzeczenie albo opinię większością głosów.

2. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący i członkowie Zespołu.

§ 21.1. W przypadku uwzględnienia wniosku o wydanie orzeczenia Zespół wydaje odpowiednie orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, a w przypadku dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim – orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, albo orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, według wzorów stanowiących załączniki nr 1 – 3 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2003 r. (Dz. U. Nr 23,        poz. 192).

2.  W przypadku uwzględnienia wniosku o wydanie opinii, Zespół wydaje opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

3. Jeżeli w związku ze zmianą okoliczności stanowiących podstawę wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania ustanie potrzeba kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, Zespół, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), wydaje orzeczenie uchylające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania.

  4. W razie zmiany dotyczącej rodzaju i stopnia zaburzeń i odchyleń rozwojowych, wskazanych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, Zespół, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), wydaje nowe orzeczenie   o potrzebie kształcenia specjalnego, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do, wspomnianego w ust. 1 Rozporządzenia, oraz orzeczenie uchylające wcześniej wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

W uzasadnieniu nowego orzeczenia zespół wskazuje także na zmianę dotyczącą rodzaju i stopnia zaburzeń i odchyleń rozwojowych.

§ 22.1. W przypadku nieuwzględnienia wniosku o wydanie orzeczenia, Zespół wydaje orzeczenie odmowne, stwierdzające, że nie zachodzi odpowiednia potrzeba kształcenia specjalnego, potrzeba zajęć rewalidacyjno-wychowawczych albo potrzeba indywidualnego nauczania, w uzasadnieniu Zespół wskazuje fakty, które uznał za istotne w sprawie oraz przyczyny, dla których odmówił wydania odpowiedniego orzeczenia.

2. W przypadku nie uwzględnienia wniosku o uchylenie orzeczenia, o którym mowa w § 21 ust. 3, Zespół wydaje orzeczenie, w którym odmawia uchylenia odpowiednio orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania. W orzeczeniu Zespół stwierdza, że zachodzi odpowiednio potrzeba kształcenia specjalnego albo potrzeba indywidualnego nauczania.

3. W przypadku nie nieuwzględnienia wniosku o wydanie nowego orzeczenia, o którym mowa w § 21 ust. 4, Zespół wydaje orzeczenie, w którym odmawia wydania nowego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. W orzeczeniu Zespół stwierdza, że nie nastąpiła zmiana dotycząca rodzaju i stopnia zaburzeń i odchyleń rozwojowych.

4. W przypadku nie uwzględnienia wniosku o wydanie opinii, Zespół wydaje opinię stwierdzającą, że nie zachodzi potrzeba objęcia dziecka wczesnym wspomaganiem, uzasadniając powyższe wskazaniem faktów oraz podaniem przyczyn, które uznał za istotne w sprawie.

§ 23. 1. Orzeczenie albo opinię doręcza się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia posiedzenia Zespołu.

2. Orzeczenie albo opinię doręcza się w trzech egzemplarzach,  z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Orzeczenia, o których mowa w § 21 ust. 1, 2, 3, doręcza się w jednym egzemplarzu.

4. Wnioskodawca, na swój wniosek, może otrzymać odpis orzeczenia albo opinii.

§ 24. Od orzeczenia wnioskodawca może wnieść odwołanie do Warmińsko-Mazurskiego Kuratora oświaty w Olsztynie, za pośrednictwem Zespołu, który wydał orzeczenie, w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia.

§ 25. Szczegółowe zasady pracy Zespołu Orzekającego, kompletowania i obiegu dokumentacji oraz trybu postępowania w przypadku odwołań reguluje Rozporządzenie MEN z dnia 12 lutego 2001 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 109   i z 2002 r. Nr 23, poz. 192).

 

Rozdział V

 

KOMPETENCJE ORGANÓW PORADNI

 

§ 26. Organami Poradni są:

1)    dyrektor Poradni;

2)    rada pedagogiczna.

§ 27.1. Poradnią kieruje nauczyciel, któremu powierzono stanowisko dyrektora.

2. Stanowisko dyrektora powierza i z tego stanowiska odwołuje Rada Powiatu w Piszu na zasadach określonych w Ustawie z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty.

§ 28.  Do kompetencji dyrektora Poradni należy w szczególności:

1)    kierowanie działalnością placówki oraz reprezentowanie jej na zewnątrz;

2)    sprawowanie nadzoru pedagogicznego;

3)    realizowanie uchwał rady pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących;

4)    dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym placówki;

5)    organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi placówki;

6)    wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.

§ 29.1. Dyrektor Poradni jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w nim nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.

2. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

1)    zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników nie będących nauczycielami;

2)    przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom  i innym pracownikom placówki;

3)    występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,  w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników placówki.

§ 30. Dyrektor Poradni w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną placówki.

§ 31.1. W Poradni działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem placówki w zakresie realizacji jej statutowych zadań i pełni jednocześnie zadania rady placówki.

2. W skład Rady Pedagogicznej Poradni wchodzą wszyscy zatrudnieni w niej nauczyciele.

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor Poradni.

4. W zebraniach Rady Pedagogicznej, za zgodą lub na wniosek członków Rady, mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego.

5. Zebrania Rady mogą być organizowane:

1)    z inicjatywy jej przewodniczącego;

2)    na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego placówkę;

3)    na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady.

§ 32.1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1)    zatwierdzanie planów pracy Poradni;

2)    podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w placówce;

3)    ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych    w Poradni.

2. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1)    organizację pracy Poradni, w tym zwłaszcza plany pracy i tygodniowy rozkład zajęć;

2)    projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych;

3)    projekt planu finansowego placówki;

4)    wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

5)    propozycje dyrektora Poradni w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac oraz zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz prac i zajęć płaconych dodatkowo.

§ 33. Rada Pedagogiczna przygotowuje i uchwala statut Poradni oraz jego zmiany.

§ 34.1. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego       w placówce.

2. W przypadku określonym w ust. 1, organ uprawniony do odwołania przeprowadza postępowanie wyjaśniające i powiadamia o jego wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.

§ 35. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

§ 36. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który jest załącznikiem niniejszego Statutu.

§ 37. Organa Poradni mają możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji oraz współdziałania     w zakresie właściwej realizacji zadań placówki.

§ 38.1. Organa Poradni współpracują na zasadzie wzajemnego poszanowania.

2. Rozwiązywanie sporów między nimi dokonuje się na drodze mediacji.

3. Mediator wybierany jest przez Radę Pedagogiczną Poradni.

 

 

Rozdział VI

 

ORGANIZACJA PORADNI

 

§ 39.1. Szczegółową organizację działania Poradni w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji poradni opracowany przez dyrektora placówki, z uwzględnieniem rocznego planu pracy oraz planu finansowego, do dnia 30 kwietnia danego roku.

2. Arkusz organizacji Poradni zatwierdza Rada Powiatu w Piszu do dnia 31 maja danego roku.

3. W arkuszu organizacji Poradni zamieszcza się w szczególności:

1)    liczbę pracowników Poradni, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;

2)    ogólną liczbę godzin zajęć finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.

§ 40. Poradnia prowadzi następującą dokumentację:

1)    skorowidz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z pomocy placówki;

2)    Karty Indywidualne badanych dzieci i młodzieży;

3)    dzienniki indywidualnych zajęć pracowników pedagogicznych;

4)    dzienniki zajęć specjalistycznych;

5)    roczne plany pracy i sprawozdania z ich realizacji;

6)    tygodniowe rozkłady zajęć pracowników placówki;

7)    zeszyt zgłoszeń na badania;

8)    księgę protokołów Rady Pedagogicznej;

9)    księgę protokołów Zespołu Orzekającego;

10)  inną dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 

Rozdział VII

 

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

 

§ 41.1. Poradnia ma prawo używania pieczęci urzędowej okrągłej z godłem państwa w środku i napisem: „Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piszu”.

2. Poradnia używa również pieczęci nagłówkowej (firmowej) zawierającej jej pełną nazwę i inne dane dotyczące placówki: „Powiatowa                    Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 12-200 Pisz, ul. Warszawska 5, NIP   849-14-31-103,  Regon  000695781”.

§ 42. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej Poradni określają odrębne przepisy.

§ 43. Statut wchodzi w życie na mocy uchwały Rady Pedagogicznej Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piszu, podjętej na posiedzeniu w dniu 12.03.2003 r.

 

 

 

Załącznik Nr 1

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

1.     Rada Pedagogiczna Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piszu zwana dalej „Radą” jest kolegialnym organem Poradni powołanym do realizacji jej statutowych zadań.

2.     W skład Rady wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w Poradni.

3.     Przewodniczącym Rady jest dyrektor Poradni.

4.     Zebrania plenarne Rady są organizowane przez rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu I semestru i po zakończeniu rocznych zajęć, w związku z dokonywaniem oceny stopnia realizacji zadań ujętych w rocznym planie pracy i sprawowanego nadzoru pedagogicznego, a także w miarę bieżących potrzeb.

5.     Zebrania Rady prowadzi i przygotowuje przewodniczący, który jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania.

6.     Rada posiada kompetencje stanowiące i opiniujące zgodnie z Ustawą   z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (z późniejszymi zmianami) oraz Statutem Poradni.

7.     Uchwały Rady są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

8.     Dyrektor Poradni wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa.

O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący placówkę oraz organ sprawujący nad nią nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym placówkę uchyla uchwałę    w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa.

Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

9.     Nauczyciele są zobowiązanie do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady.

10.  Zebrania Rady są protokołowane i wpisywane przez protokolanta do księgi protokołów w terminie 7 dni od daty posiedzenia.

11.  Członkowie Rady zobowiązani są, w terminie 14 dni, do zapoznania się z treścią protokołu i zgłoszenia ewentualnych poprawek przewodniczącemu posiedzenia.

12.  O wprowadzeniu do protokołu poprawek decyduje Rada na swym następnym posiedzeniu.

13.  Księga protokołów jest zasznurowana, opieczętowana, podpisana przez dyrektora Poradni i opatrzona klauzulą: „Księga zawiera ... stron i obejmuje okres pracy Rady Pedagogicznej od dnia ... do dnia ...” .

14.  Księga protokołów udostępniana jest na terenie placówki pracownikom pedagogicznym Poradni i innym upoważnionym osobom.

Data powstania: piątek, 11 lip 2003 13:51
Data opublikowania: piątek, 11 lip 2003 13:59
Opublikował(a): Urszula Mierzejewska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 9384 razy