BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zadania / Kompetencje

ZADANIA PORADNI

ZADANIA PORADNI

  1. Poradnia udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym logopedycznej, dzieciom i młodzieży, a także wspiera rodzinę i szkołę w ich działaniach związanych z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.
  2. Poradnia realizuje swoje zadania poprzez prowadzenie działalności:

 

Diagnostycznej:

-           prowadzenie badań psychologicznych, pedagogicznych i logopedycznych umożliwiających określenie globalnego poziomu i sposobu funkcjonowania dzieci i młodzieży oraz diagnozujących ich środowisko wychowawcze;

-           wnioskowanie o objęcie dzieci i młodzieży odpowiednimi formami pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z ich kształceniem i wychowaniem, rozwijaniem potencjalnych możliwości oraz mocnych stron;

-           prowadzenie, w uzasadnionych przypadkach, opieki postdiagnostycznej;

-           podejmowanie działań interwencyjnych i mediacyjnych w środowisku dzieci i młodzieży;

-           kwalifikowanie do odpowiednich form kształcenia specjalnego i indywidualnego nauczania;

-           opiniowanie w sprawach określonych w § 4. 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15.01.2001 r. (Dz. U. Z 2001 r. Nr 13, poz. 109).

 

Terapeutycznej:

-           prowadzenie różnych form terapii indywidualnej i grupowej, w tym terapii zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych, w stosunku do dzieci i młodzieży (w tym niepełnosprawnych);

-           podejmowanie działań terapeutycznych wspomagających wychowawczą funkcję rodziny;

-           podejmowanie, w sytuacjach kryzysowych, działań o charakterze mediacyjnym i interwencyjnym w środowisku dzieci i młodzieży;

 

Doradczym:

-           udzielanie porad i konsultacji psychologicznych, pedagogicznych i logopedycznych zgłaszającym się dzieciom i młodzieży;

-           udzielanie porad i konsultacji psychologicznych, pedagogicznych i logopedycznych zgłaszających się nauczycielom i rodzicom, dotyczących w szczególności:

 

1)    wspierania nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne uczniów;

2)    udzielania nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania, do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;

3)    wspierania rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

 

-           pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej poprzez prowadzenie działalności informacyjnej oraz psychoedukacyjnej.

 

Profilaktycznym

-           wczesna interwencja oraz wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży, efektywności uczenia się, nabywania różnego rodzaju umiejętności społecznych poprzez prowadzenie:

 

1)    zajęć psychoedukacyjnych dla dzieci i młodzieży, wynikających zwłaszcza z programów wychowawczych szkół i placówek oraz wspomaganie nauczycieli i wychowawców w tym zakresie;

2)    zajęć psychoedukacyjnych wspierających rodzinę i rozwijających jej umiejętności wychowawcze;

3)    szkoleniowych rad pedagogicznych, zajęć o charakterze warsztatowym i treningowym dla wychowawców i nauczycieli dzieci i młodzieży;

4)    działalności informacyjnej, mającej na celu popularyzowanie wiedzy psychologiczno-pedagogicznej, skierowanej głownie do rodziców dzieci nie objętych instytucjonalnymi formami opieki;

 

-           wspomaganie wychowawczych funkcji rodziny i szkoły poprzez:

 

1)    pomoc w diagnozowaniu zagrożeń związanych z uzależnieniami i różnymi formami patologii społecznej;

2)    udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka oraz ich rodzinom;

3)    prowadzenie działalności informacyjnej dotyczącej możliwości uzyskiwania pomocy w specjalistycznych placówkach.

 

  1. Zadania Poradni realizowane są na terenie placówki oraz w środowisku dzieci i młodzieży.
  2. Zadania o charakterze diagnostycznym i terapeutycznym, prowadzone w stosunku do dzieci i młodzieży, realizowane są wyłącznie za zgodą ich rodziców (prawnych opiekunów).

-           po postępowaniu diagnostycznym Poradni wydaje pisemną opinię na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka.

-           Wysyła opinię do szkoły (placówki) po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody rodziców (prawnych opiekunów) dziecka.

Przy realizacji swoich zadań Poradnia współdziała z innymi poradniami oraz instytucjami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży oraz ich rodzicom, w tym: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,. Terenowymi ośrodkami pomocy społecznej, a w przypadkach tego wymagających z Sądem Rejonowym, Prokuraturą Rejonową i komendą Powiatową Policji w Piszu.

Data powstania: piątek, 11 lip 2003 13:47
Data opublikowania: piątek, 11 lip 2003 13:58
Opublikował(a): Urszula Mierzejewska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 8050 razy