BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Rozpoczecie robót budowlanych na podstawie pozwoleń na budowę wydanych po 18 września 2020 r. - PB-12 (3 egzemplarze projektu)

Miejsce załatwienia sprawy

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Piszu
ul. Piaskowa 2 (pokój nr 12)
12-200 Pisz

Wymagane dokumenty

1. Zawiadomienie inwestora o terminie rozpoczęcia robót budowlanych.

2. Oświadczenie projektanta i projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu technicznego, dotyczącego zamierzenia budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno - budowlanym oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego.

3. Kopia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności kierownika budowy wraz zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego z określonym w nim terminem ważności.

4. Kopia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności inspektora nadzoru inwestorskiego (jeżeli został on ustanowiony) wraz zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego z określonym w nim terminem ważności.

5. Zarejestrowany przez Starostwo Powiatowe w Piszu Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Budownictwa - dziennik budowy do wglądu.

6. Pełnomocnictwo, jeżeli w imieniu inwestora występuje pełnomocnik + dowód uiszczenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo.

Gdzie odebrać formularze:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Piszu
ul. Piaskowa 2 (pokój nr 12)
12-200 Pisz

Opłaty:

Jeżeli w imieniu inwestora występuje pełnomocnik należy uiścić opłatę skarbową w wys. 17 zł na konto Gminy Pisz, za złożenie pełnomocnictwa do akt sprawy.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zmian.) inwestor jest obowiązany zawiadomić organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, dla których wymagane jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, dokonanie zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2-4, lub dokonanie zgłoszenia instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d.

Art. 29 ust. 1 pkt 2 - 4
Art. 29. Budowy i roboty budowlane niewymagające pozwolenia na budowę
1. Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia, o którym mowa w art. 30, budowa:
2) sieci:
a) elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV.
b) wodociągowych,
c) kanalizacyjnych,
d) cieplnych,
e) gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa;
3) wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2;
4) obiektów budowlanych, niewymienionych w pkt 2, 3 i 5-30 oraz w ust. 2, usytuowanych na terenach zamkniętych, ustalonych decyzją Ministra Obrony Narodowej lub ministra właściwego do spraw wewnętrznych, z wyłączeniem budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej;

29 ust. 3 pkt 3 lit. d.
3. Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia, o którym mowa w art. 30, wykonywanie robót budowlanych polegających na:
3) instalowaniu:
d) wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowych,

Inne wskazówki, uwagi:

Druki (wzory formularzy) mają charakter jedynie informacyjny i pomocniczy, nie mają charakteru formularzy wymaganych przepisami.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 725 ze zmian.)

Zatwierdził

Martyna Święconek

Data sporządzenia

środa, 23 lis 2016 08:33

Data zatwierdzenia

piątek, 16 lip 2004 11:29
Data dodania: środa, 23 lis 2016 08:33
Data upublicznienia: piątek, 16 lip 2004 11:29
Opublikował(a): Adam Czartoryjski
Zaakceptował(a): Adam Czartoryjski
Artykuł był czytany: 7354 razy
Ilość edycji: 41