BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Rozpoczecie robót budowlanych na podstawie pozwoleń na budowę wydanych po 18 września 2020 r. bez rocznego okresu przejsciowego (3 egzemplarze projektu budowlanego)

Miejsce załatwienia sprawy

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Piszu
ul. Piaskowa 2 (pokój nr 12)
12-200 Pisz

Wymagane dokumenty

1. Zawiadomienie inwestora o terminie rozpoczęcia robót budowlanych.

2. Oświadczenie projektanta i projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu technicznego, dotyczącego zamierzenia budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno - budowlanym oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego.

3. Kopia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności kierownika budowy wraz zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego z określonym w nim terminem ważności.

4. Kopia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności inspektora nadzoru inwestorskiego (jeżeli został on ustanowiony) wraz zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego z określonym w nim terminem ważności.

5. Zarejestrowany przez Starostwo Powiatowe w Piszu Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Budownictwa - dziennik budowy do wglądu.

6. Pełnomocnictwo, jeżeli w imieniu inwestora występuje pełnomocnik + dowód uiszczenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo.

Gdzie odebrać formularze:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Piszu
ul. Piaskowa 2 (pokój nr 12)
12-200 Pisz

Opłaty:

Jeżeli w imieniu inwestora występuje pełnomocnik należy uiścić opłatę skarbową w wys. 17 zł na konto Gminy Pisz, za złożenie pełnomocnictwa do akt sprawy.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zmian.) inwestor jest obowiązany zawiadomić organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, dla których wymagane jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, dokonanie zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2-4, lub dokonanie zgłoszenia instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d.

Art. 29 ust. 1 pkt 2 - 4
Art. 29. Budowy i roboty budowlane niewymagające pozwolenia na budowę
1. Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia, o którym mowa w art. 30, budowa:
2) sieci:
a) elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV.
b) wodociągowych,
c) kanalizacyjnych,
d) cieplnych,
e) gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa;
3) wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2;
4) obiektów budowlanych, niewymienionych w pkt 2, 3 i 5-30 oraz w ust. 2, usytuowanych na terenach zamkniętych, ustalonych decyzją Ministra Obrony Narodowej lub ministra właściwego do spraw wewnętrznych, z wyłączeniem budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej;

29 ust. 3 pkt 3 lit. d.
3. Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia, o którym mowa w art. 30, wykonywanie robót budowlanych polegających na:
3) instalowaniu:
d) wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowych,

Inne wskazówki, uwagi:

Druki (wzory formularzy) mają charakter jedynie informacyjny i pomocniczy, nie mają charakteru formularzy wymaganych przepisami.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmian.)

Opracował

Marek Wykowski

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Marek Wykowski

Zatwierdził

Martyna Święconek

Data sporządzenia

środa, 23 lis 2016 08:33

Data zatwierdzenia

piątek, 16 lip 2004 11:29
Pliki do pobrania:
Data dodania: środa, 23 lis 2016 08:33
Data upublicznienia: piątek, 16 lip 2004 11:29
Opublikował(a): Adam Czartoryjski
Zaakceptował(a): Adam Czartoryjski
Artykuł był czytany: 5474 razy
Ilość edycji: 41