BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wymagającego sporządzenia projektu budowlanego

Miejsce załatwienia sprawy

Starostwo Powiatowe
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Budownictwa
ul. Warszawska 1 pok. 16
12-200 Pisz

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 1 – Prawo budowlane.
1. zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (druk PB-2a)
2. projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno – budowlany w postaci:
a) papierowej – w 3 egzemplarzach,
b) elektronicznej
- wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów
odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów,
3. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (druk PB-5),
4. decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (lub kopia tej decyzji), jeżeli jest wymagana,
5. pełnomocnictwo (jeżeli ustanowiono pełnomocnika).
6. dowód uiszczenia opłaty skarbowej od zgłoszenia (jeżeli jest wymagana);
7. dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

Zgłoszenie budowy wolno stojącego, nie więcej niż dwukondygnacyjnego budynku mieszkalnego jednorodzinnego o powierzchni zabudowy do 70m2, których obszar oddziaływania mieści się w całości na
działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, a budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia
własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 1a – Prawo budowlane.
1. zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (druk PB-2a),
2. projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno – budowlany w postaci:
a) papierowej – w 3 egzemplarzach,
b) elektronicznej
- wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów
odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów;
3. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (druk PB-5),
4. decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (lub kopia tej decyzji), jeżeli jest wymagana,
5. oświadczenie inwestora, że planowana budowa jest prowadzona w celu zaspokajania własnych potrzeb
mieszkaniowych, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art.
233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny; składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim
klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy(-ma) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”;
6. oświadczenie inwestora, że:
a) przyjmuje odpowiedzialność za kierowanie budową w przypadku nieustanowienia kierownika budowy,
b) dokumentacja dołączona do zgłoszenia jest kompletna.
Zgłoszenie przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy – Prawo budowlane, tj. przebudowy przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi ona do zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu poza działkę, na której budynek jest usytuowany.
1. zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych (druk PB-2a)
2.. projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno – budowlany w postaci:
a) papierowej – w 3 egzemplarzach,
b) elektronicznej
- wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów;
3. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (druk PB-5).

Gdzie odebrać formularze:

Starostwo Powiatowe
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Budownictwa
ul. Warszawska 1 pok. 16
12-200 Pisz

Opłaty:

Oplata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu lub kopii-17zł
(z chwilą złożenia dokumentu)
Opłata skarbowa za przyjęcie zgłoszenia:

- obiektu zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 1 prawa budowlanego - za każdy m2 powierzchni użytkowej niemieszkalnej -1 zł, ale nie więcej niż 539zł,

- przebudowa obiektu zgodnie z art. 29 ust. 3 pkt 1a - prawa budowlanego – 50% stawek (1zł/m2 i nie więcej niż 539zł)

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Brak sprzeciwu w terminie 21 dni oznacza przyjecie zgłoszenia.
Nałożenie obowiązku uzupełnienia zgłoszenia przerywa bieg terminu 21 dni.
Nie dotyczy zgłoszeń z art. 29 ust.1 pkt 1a - prawa budowlanego.

Tryb odwoławczy:

Znajduje zastosowania w przypadku sprzeciwu wyrażone w formie decyzji.
Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Piskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie.
Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Piskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Zgodne z art. 127a kodeksu postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się praw do odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się praw do odwołania przez ostatnią ze stron, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Inne wskazówki, uwagi:

Opłatę skarbową należy uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Piszu, w punkcie kasowym w Starostwie lub na konto urzędu Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy O/Pisz nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001

Zgłoszenia z projektem budowlanym dotyczą:

- Wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach na których zostały zaprojektowane;

- przebudowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych, jeżeli nie prowadzi do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków.

Pozwolenia na budowę wymagają roboty budowlane wykonywane przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków .

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zmianami)
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012r., poz. 463 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. Nr 138, poz. 1554)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1722 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1065 ze zm.)
Ustawa z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm. )
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1923 ze zmianami)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 2021 r., poz. 735 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych ( Dz. U. z 2021, poz. 304)

Opracował

Beata Dębińska

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Beata Dębińska

Zatwierdził

Beata Dębińska

Data sporządzenia

piątek, 17 cze 2022 11:19

Data zatwierdzenia

poniedziałek, 20 paź 2003 12:58
Data dodania: piątek, 17 cze 2022 11:19
Data upublicznienia: poniedziałek, 20 paź 2003 12:58
Opublikował(a): Marzena Wójcik
Zaakceptował(a): DARIUSZ RAKOWSKI
Artykuł był czytany: 3081 razy
Ilość edycji: 10