BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego magających projektu budowlanego

Miejsce załatwienia sprawy

Starostwo Powiatowe
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Budownictwa
ul. Warszawska 1 pok. 16
12-200 Pisz

Wymagane dokumenty

1. wniosek zgłoszenia budowy lub przebudowy
2. trzy egzemplarze projektu zagospodarowania oraz projektu architektonicno-budowlanego podpisanego przez osobę sporządzająca projekt i posiadającego stosowne uprawnienia budowlane,
3. Zaświadczenie projektanta (projektantów) o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego aktualne na dzień opracowania projektu budowlanego.
4. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (druk B-3).
5. decyzję o warunkach zabudowy lub lokalizacji celu publicznego, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
6. Specjalistyczna opinia - art. 33 ust. 3 pkt.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.-Prawo budowlane,
7. Pełnomocnictwo, jeżeli ustanowiono pełnomocnika.

Gdzie odebrać formularze:

Starostwo Powiatowe
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Budownictwa
ul. Warszawska 1 pok. 16
12-200 Pisz

Opłaty:

Oplata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu lub kopii-17zł
(z chwilą złożenia dokumentu)
Opłata skarbowa za przyjęcie zgłoszenia:

- obiektu zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 1 prawa budowlanego - za każdy m2 powierzchni użytkowej niemieszkalnej -1 zł, ale nie więcej niż 539zł,

- przebudowa obiektu zgodnie z art. 29 ust. 3 pkt 1a - prawa budowlanego – 50% stawek (1zł/m2 i nie więcej niż 539zł)

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Brak sprzeciwu w terminie 21 dni oznacza przyjecie zgłoszenia.
Nałożenie obowiązku uzupełnienia zgłoszenia przerywa bieg terminu 21 dni.

Tryb odwoławczy:

Znajduje zastosowania w przypadku sprzeciwu wyrażone w formie decyzji.
Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Piskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie.
Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Piskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Zgodne z art. 127a kodeksu postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się praw do odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się praw do odwołania przez ostatnią ze stron, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Inne wskazówki, uwagi:

Opłatę skarbową należy uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Piszu, w punkcie kasowym w Starostwie lub na konto urzędu Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy O/Pisz nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001

Zgłoszenia z projektem budowlanym dotyczą:

- Wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach na których zostały zaprojektowane;
- wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2;
- sieci: elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, telekomunikacyjnych;
- przebudowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych, jeżeli nie prowadzi do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków.

Pozwolenia na budowę wymagają roboty budowlane wykonywane przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków .

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2020 r, poz. 1333 z póź. zm).
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych ( Dz. U. z 2012r., poz. 463 z późn. zm)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (j. t. Dz. U z 2019, poz. 1065 z późn. zm.)
Ustawa z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm. )
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zmianami)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 2020 r., poz. 256 z późn. zm.)

Opracował

Beata Dębińska

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Beata Dębińska

Zatwierdził

Beata Dębińska

Data sporządzenia

piątek, 18 wrz 2020 13:43

Data zatwierdzenia

poniedziałek, 20 paź 2003 12:58
Data dodania: piątek, 18 wrz 2020 13:43
Data upublicznienia: poniedziałek, 20 paź 2003 12:58
Opublikował(a): Marzena Wójcik
Zaakceptował(a): DARIUSZ RAKOWSKI
Artykuł był czytany: 2207 razy
Ilość edycji: 9