BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zaświadczenie o samodzielności lokalu

Miejsce załatwienia sprawy

Starostwo Powiatowe
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Budownictwa
ul. Warszawska 1 pok. 15
12-200 Pisz

Wymagane dokumenty

1. wniosek o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu,
2. uproszczony szkic inwentaryzacyjny lokalu z opisem, wykonany przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane, z którego wynika, że lokal spełnia wymogi lokalu samodzielnego przeznaczonego na stały pobyt ludzi lub lokalu o innym przeznaczeniu niż mieszkalny,
- szkic sytuacyjny ukazujący położenie obiektu w terenie,
- dowód wniesienia opłaty skarbowej,
- dokument potwierdzający uzyskanie pozwolenia na budowę lub istnienia budynku przed 1 stycznia 1995 r
- inne dokumenty wymagane przepisami.

Gdzie odebrać formularze:

Starostwo Powiatowe
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Budownictwa
ul. Warszawska 1 pok. 15
12-200 Pisz

Opłaty:

- złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu, kopii - 17zł ( z chwilą złożenia dokumentu)
- za zaświadczenie 17 zł w momencie składania wniosku
Zwolnione z opłat zaświadczenia w sprawach: mieszkaniowych, budynków przeznaczonych na cele naukowe, kulturalne i socjalne.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Do 7 dni.

Tryb odwoławczy:

Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Piskiego w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia

Inne wskazówki, uwagi:

Opłatę skarbową należy uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Piszu lub na konto urzędu Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy O/Pisz nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. - o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1048 z późn zm.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 2021 r. poz. 735 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (j.t Dz. U. 2019 r., poz. 1065 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1923 z późn. zmianami)Opracował

Beata Dębińska

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Beata Dębińska

Zatwierdził

Beata Dębińska

Data sporządzenia

piątek, 17 cze 2022 13:43

Data zatwierdzenia

poniedziałek, 20 paź 2003 12:58
Data dodania: piątek, 17 cze 2022 13:43
Data upublicznienia: poniedziałek, 20 paź 2003 12:58
Opublikował(a): Marzena Wójcik
Zaakceptował(a): DARIUSZ RAKOWSKI
Artykuł był czytany: 2450 razy
Ilość edycji: 7